วว./ม.ศรีปทุม บูรณาการร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า หวังแก้ไขปัญหาภาคเศรษฐกิจ สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 13:52
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและวิศวกรรมด้านอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โอกาสนี้คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง หน่วยงานสังกัด วว. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม กวท. อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

นายสายันต์ ตันพานิช กล่าวว่า ความร่วมมือวิชาการบูรณาการวิจัยและพัฒนาระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งหวังกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนโยบายนวัตกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผ่านกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจ คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่าย โดยการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

"...ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน มีกรอบระยะเวลา 5 ปี มุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การจัดการข้อมูลการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย แบบสั่งตัด การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น และมุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การพัฒนาด้านการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการเกษตรกรรม รวมทั้งการพัฒนาอาคารสำหรับการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งมุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้านวิชาการอันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและนักศึกษาด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล…" รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ กล่าวสรุป

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีความร่วมมือกับ วว. ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางและ Smart Farming ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำองค์ความรู้ด้าน Smart Farming ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ประเทศเข้มแข็ง นับเป็นการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้จะทำให้งานวิจัยและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและ Smart Farming ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้มแข็งขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้าง Value ให้กับประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics