วว./ม.ศรีปทุม บูรณาการร่วมมือวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิศวกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า หวังแก้ไขปัญหาภาคเศรษฐกิจ สังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 13:52
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและวิศวกรรมด้านอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โอกาสนี้คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง หน่วยงานสังกัด วว. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม กวท. อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

นายสายันต์ ตันพานิช กล่าวว่า ความร่วมมือวิชาการบูรณาการวิจัยและพัฒนาระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามทิศทางและการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งหวังกับการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยด้วยนโยบายนวัตกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผ่านกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจ คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่าย โดยการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

"...ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน มีกรอบระยะเวลา 5 ปี มุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การจัดการข้อมูลการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย แบบสั่งตัด การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น และมุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น การพัฒนาด้านการสำรวจระยะไกล (Remote sensing) เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการเกษตรกรรม รวมทั้งการพัฒนาอาคารสำหรับการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เป็นต้น ร่วมทั้งมุ่งหวังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้านวิชาการอันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและนักศึกษาด้านวิศวกรรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล…" รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ กล่าวสรุป

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีความร่วมมือกับ วว. ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางและ Smart Farming ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำองค์ความรู้ด้าน Smart Farming ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ประเทศเข้มแข็ง นับเป็นการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้จะทำให้งานวิจัยและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางและ Smart Farming ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้มแข็งขึ้น มีการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้าง Value ให้กับประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics