สัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 14:27
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดงานสัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ "ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์" เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการ SME ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน+8 และจะสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และจีน ภายในปีนี้

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า การที่อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีประชากรรวมกันถึง 630 ล้านคน อาเซียนจึงเป็นตลาดใหญ่ที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศในอาเซียนได้เพิ่มขึ้น สสว. จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยอาเซียนจะดำเนินการเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการ SME ของแต่ละประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อผนึกกำลังในการให้บริการผู้ประกอบการ SME และสิทธิประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการลงทุน โดยในขณะนี้ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายของตนให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

สสว. จึงได้จัดงานสัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภายใต้หัวข้อ "ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ SMEs ของไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน+8 พร้อมนำความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบเพื่อการขยายลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศเหล่านั้น

" ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วใน 8 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม จีน (กวางโจว) อินเดีย (มุมไบ) และรัสเซีย ในปีนี้ จึงได้มีการดำเนินการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมใน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย (เชนไน) และจีน (ซีอาน) จะเห็นได้ว่าได้มีการดำเนินการในประเทศจีนและอินเดียใน

ปีนี้อีกเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากสองประเทศนี้ตลาดมีขนาดใหญ่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การได้เข้าไปศึกษาและเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ SME ในพื้นที่ใหม่ จึงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสทางการค้าการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น " นายสุวรรณชัย กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดมาเลเซียก็เป็นตลาดฮาลาลที่สำคัญของไทย สามารถเป็นทางผ่านของสินค้าฮาลาลของไทยไปสู่ตลาดฮาลาลอื่นๆ ของโลกได้ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถเข้าถึงมากนักในขณะที่เป็นประเทศที่มีโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง สสว. และสถาบันพัฒนา SMEs ได้นำความรู้และแนวทางการออกสู่ตลาดในการออกสู่ 4 ประเทศดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการรับทราบ โดยจะจัดทั้งสิ้น 8 ครั้ง ใน 5 ภาคของไทย พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำคู่มือการค้าการลงทุน การจัดทำข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาดใน 4 ประเทศเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง SMEs สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของ สสว. www.sme.go.th

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)
 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียนของไทย พร้อมกับการเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการกับประเทศอาเซียน+8 พร้อมให้ความรู้ของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+8
 • กิจกรรม
 • เชื่อมโยง Service Desk ของไทยกับเครือข่าย Service Desk ในต่างประเทศ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานผู้ประกอบการ โดยดำเนินกิจกรรมกับประเทศในกรอบอาเซียน+8 จำนวน 4 ประเทศ (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และอินโดนีเซีย)
 • จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบในการให้คำปรึกษาของ Service Desk ใน 2 ส่วน คือ ข้อมูลในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเป้าหมาย (Business Networking) โดยจะเป็นการอธิบายขั้นตอนและวิธีการในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และข้อมูลที่ใช้ในการทำการทดสอบตลาดในประเทศเป้าหมาย (Market Test) ซึ่งจะเป็นการอธิบายขั้นตอนและวิธีการนำสินค้าหรือบริการเข้าไปทดสอบตลาด
 • เผยแพร่ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+8 จำนวน 3,000 ราย
 • อบรมด้านการใช้ประโยชน์จากการเป็นเศรษฐกิจอาเซียนใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นในทุกภูมิภาค อย่างน้อย 1,800 ราย
 • ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น ในวันที่ 21 และ 23 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ
 • ภาคกลาง ณ จังหวัดกรุงเทพ ในวันที่ 24 และ 29 สิงหาคม 2561
 • ภาคเหนือ ณ จังหวัดนครสวรรค์ และพิษณุโลก ในวันที่ 30 สิงหาคม และ 4 กันยายน2561 ตามลำดับ
 • ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 กันยายน 2561
 • เผยแพร่ข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างน้อย 1,200 ราย อาทิ การเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-book)

 • Latest Press Release

  ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

  บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

  ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

  ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

  รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

  GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

  ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

  รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

  "โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

  Related Topics