สัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 14:27
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ จัดงานสัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ "ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์" เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการ SME ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน+8 และจะสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมในอีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และจีน ภายในปีนี้

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า การที่อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีประชากรรวมกันถึง 630 ล้านคน อาเซียนจึงเป็นตลาดใหญ่ที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศในอาเซียนได้เพิ่มขึ้น สสว. จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยอาเซียนจะดำเนินการเชื่อมโยงศูนย์ให้บริการ SME ของแต่ละประเทศอาเซียนเข้าด้วยกัน เพื่อผนึกกำลังในการให้บริการผู้ประกอบการ SME และสิทธิประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการลงทุน โดยในขณะนี้ ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเร่งเชื่อมโยงเครือข่ายของตนให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

สสว. จึงได้จัดงานสัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภายใต้หัวข้อ "ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ SMEs ของไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน+8 พร้อมนำความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับทราบเพื่อการขยายลู่ทางการค้าการลงทุนในประเทศเหล่านั้น

" ที่ผ่านมา สสว. ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วใน 8 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม จีน (กวางโจว) อินเดีย (มุมไบ) และรัสเซีย ในปีนี้ จึงได้มีการดำเนินการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมใน 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย (เชนไน) และจีน (ซีอาน) จะเห็นได้ว่าได้มีการดำเนินการในประเทศจีนและอินเดียใน

ปีนี้อีกเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากสองประเทศนี้ตลาดมีขนาดใหญ่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การได้เข้าไปศึกษาและเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ SME ในพื้นที่ใหม่ จึงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสทางการค้าการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น " นายสุวรรณชัย กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดมาเลเซียก็เป็นตลาดฮาลาลที่สำคัญของไทย สามารถเป็นทางผ่านของสินค้าฮาลาลของไทยไปสู่ตลาดฮาลาลอื่นๆ ของโลกได้ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นตลาดที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถเข้าถึงมากนักในขณะที่เป็นประเทศที่มีโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก ซึ่ง สสว. และสถาบันพัฒนา SMEs ได้นำความรู้และแนวทางการออกสู่ตลาดในการออกสู่ 4 ประเทศดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการรับทราบ โดยจะจัดทั้งสิ้น 8 ครั้ง ใน 5 ภาคของไทย พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำคู่มือการค้าการลงทุน การจัดทำข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาดใน 4 ประเทศเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง SMEs สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของ สสว. www.sme.go.th

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SME สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)