คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงานเทศกาลดนตรี SEAMEX2018 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น LENTHAI (เล่นไทย) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 10:08
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงานเทศกาลดนตรี SEAMEX2018 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น "LENTHAI" (เล่นไทย) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน SEAMEX 2018 (Southest Asia Music Education Exchange) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายสมาคมดนตรี และส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันดนตรีในภูมิภาคอาเซียน SEAMEX ได้รับการสนับสนุนจาก The Association of Southeast Asia Director of Music (SEADOM) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคลากรทางด้านดนตรีในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากประเทศฮ่องกง จีน เยอรมัน สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และ สหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน SEAMEX 2018 (Southest Asia Music Education Exchange) ได้จัดกิจกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่

  • การอบรมและปฏิบัติการทางด้านดนตรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในสมาชิกกลุ่ม SEADOM ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีเครื่องเอก และดนตรีในรูปแบบนั่งบรรเลง
  • การจัดประชุมและจัดนิทรรศการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีอาเซียนจากทั่วโลก มาร่วมบรรยายและนำเสนอแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ที่มีต่อดนตรีอาเซียน
  • การวัดระดับวงดนตรีในรูปแบบวงประเภทนั่งบรรเลงและออร์เคสตรา (Symphonic Band) เพื่อเป็นการพัฒนาวงการดนตรีให้มีมาตรฐานสากล อีกทั้งผู้จัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงมีการเชิญวงดนตรีในทั่วภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงประเทศฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น มาร่วมแสดงดนตรีเพื่อวัดระดับวงดนตรี โดยวงที่ผ่านการวัดระดับจะได้เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ
  • การบรรยายและการแสดงดนตรีแจ๊ส การเรียนการสอนแจ๊สในประเทศไทยเป็นมีความโดดเด่นกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน อันเนื่องมากจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ดนตรีแจ๊สทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาดนตรีแจ๊สในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมาร่วมให้ความรู้ และโชว์การแสดงดนตรีแจ๊สที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย ในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
  • การแสดงดนตรี Alveo Concert by Feroci Philharmonic Winds เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดคอนเสิร์ต Alveo Concert บรรเลงโดย Feroci Philharmonic Winds

นอกจากนี้ในงานเดียวกัน ทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานเปิดตัว "แอปพลิเคชั่น "LENTHAI" (เล่นไทย)ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยโดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมดนตรี ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ในอุตสาหกรรมหลักที่ 5 ได้แก่ Creative, Culture & High Value Service ถือเป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยพื้นบ้าน/ ไทยประยุกต์ / และไทยร่วมสมัย ที่มีคุณค่า มีความงดงาม ผสมผสานในรูปแบบที่หลากหลายผ่านโปรแกรมใช้งาน หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น (ในบางครั้งเรียกย่อว่าแอปพลิเคชั่น) เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงงานเชิงพาณิชย์ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อให้ผลผลิตโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

สำหรับลักษณะเนื้อหา (Content) ของแอปพลิเคชั่น เพลงที่นำเสนอ ประกอบด้วยกลุ่มเพลงต่างๆ ได้แก่ เพลงประจำชาติ / เพลงเนื่องในโอกาสพิเศษ / เพลงประจำภาคเนื้อร้อง,ทำนอง,ลักษณะการร้อง บ่งบอกความเป็นมาของท้องถิ่น,เทศกาลสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ,สะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะได้แก่อะไรบ้าง / เพลงการละเล่นเด็กไทย / เพลงสร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองใหม่ ได้แก่ เพลงแจ๊ส (ฟรีสไตล์) / เพลงคลาสสิค และเพลงเชิงพาณิชย์

โดยฟังก์ชันการทำงานหลัก-ขั้นตอนการเข้าใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบ https://lenthai.com/home โดยการล็อกอินผ่าน Gmail เพื่อบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้เข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยระบบปฏิบัติการบนมือถือ ,แทบเล็ต,Desktop จากนั้น เลือกกดประเภทของผู้เข้าใช้งาน : ครู/ นร. สังกัด สพฐ. หรือบุคคลทั่วไป โดยระบบปฏิบัติการจะให้ผู้ใช้งานสามารถกดเลือก : ชม/ฟัง วิดีโอ , เลือกดู/ ค้นหาตามคำสำคัญ ความนิยม (จำนวนผู้เข้าชม,ผู้ชื่นชอบ) สามารถนับจำนวนผู้เข้าชม , แบ่งปัน/ แชร์ แสดงความชื่นชอบ(Like) หรือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เพื่อบันทึกสถิติ จำนวนผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เวลาที่เข้าใช้งาน พร้อมมีการประเมินผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป เนื่องจากฟีเจอร์สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ (เพิ่มเติม)

"ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นจะมีความ Interactive Media คือการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง, การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ตรงข้ามกับการสอนในชั้นเรียนซึ่งมักจะเป็นการสื่อสารข้างเดียว สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ เกิด Community เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดนตรีหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ไม่เจาะจงเฉพาะครูผู้สอนรายวิชาดนตรีไทยและสากล / นักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เท่านั้น แต่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทยพื้นบ้าน / ไทยประยุกต์ / และไทยร่วมสมัย ก็สามารถลงทะเบียน (register) ล็อกอินผ่านระบบเข้ามาใช้งานได้เช่นกัน ซึ่งการล็อกอินผ่านระบบเข้ามาใช้งานนั้น จะทำให้สามารถวัดสถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานได้ ซึ่งข้อมูลตามระบุนั้นสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดของโครงการ ดังนั้น การสามารถเข้าถึงของผู้ใช้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ"อาจารย์ดำริห์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้การจัดทำสื่อออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โครงการฯดังกล่าว จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำเนื้อหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนดนตรีให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่บูรณาการดนตรีไทยและสากลเป็นดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อต่อยอดทางการศึกษาต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics