คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงานเทศกาลดนตรี SEAMEX2018 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น LENTHAI (เล่นไทย) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 10:08
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงานเทศกาลดนตรี SEAMEX2018 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น "LENTHAI" (เล่นไทย) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน SEAMEX 2018 (Southest Asia Music Education Exchange) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายสมาคมดนตรี และส่งเสริมการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถาบันดนตรีในภูมิภาคอาเซียน SEAMEX ได้รับการสนับสนุนจาก The Association of Southeast Asia Director of Music (SEADOM) ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคลากรทางด้านดนตรีในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากประเทศฮ่องกง จีน เยอรมัน สาธารณรัฐเชค เอสโทเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และ สหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน SEAMEX 2018 (Southest Asia Music Education Exchange) ได้จัดกิจกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่

  • การอบรมและปฏิบัติการทางด้านดนตรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในสมาชิกกลุ่ม SEADOM ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีเครื่องเอก และดนตรีในรูปแบบนั่งบรรเลง
  • การจัดประชุมและจัดนิทรรศการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีอาเซียนจากทั่วโลก มาร่วมบรรยายและนำเสนอแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ที่มีต่อดนตรีอาเซียน
  • การวัดระดับวงดนตรีในรูปแบบวงประเภทนั่งบรรเลงและออร์เคสตรา (Symphonic Band) เพื่อเป็นการพัฒนาวงการดนตรีให้มีมาตรฐานสากล อีกทั้งผู้จัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงมีการเชิญวงดนตรีในทั่วภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงประเทศฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น มาร่วมแสดงดนตรีเพื่อวัดระดับวงดนตรี โดยวงที่ผ่านการวัดระดับจะได้เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามลำดับ
  • การบรรยายและการแสดงดนตรีแจ๊ส การเรียนการสอนแจ๊สในประเทศไทยเป็นมีความโดดเด่นกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน อันเนื่องมากจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ดนตรีแจ๊สทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาดนตรีแจ๊สในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมาร่วมให้ความรู้ และโชว์การแสดงดนตรีแจ๊สที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย ในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
  • การแสดงดนตรี Alveo Concert by Feroci Philharmonic Winds เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันจัดคอนเสิร์ต Alveo Concert บรรเลงโดย Feroci Philharmonic Winds

นอกจากนี้ในงานเดียวกัน ทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดงานเปิดตัว "แอปพลิเคชั่น "LENTHAI" (เล่นไทย)ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยโดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมดนตรี ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ในอุตสาหกรรมหลักที่ 5 ได้แก่ Creative, Culture & High Value Service ถือเป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยพื้นบ้าน/ ไทยประยุกต์ / และไทยร่วมสมัย ที่มีคุณค่า มีความงดงาม ผสมผสานในรูปแบบที่หลากหลายผ่านโปรแกรมใช้งาน หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น (ในบางครั้งเรียกย่อว่าแอปพลิเคชั่น) เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมสำคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงงานเชิงพาณิชย์ได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งเสนอแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อให้ผลผลิตโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

สำหรับลักษณะเนื้อหา (Content) ของแอปพลิเคชั่น เพลงที่นำเสนอ ประกอบด้วยกลุ่มเพลงต่างๆ ได้แก่ เพลงประจำชาติ / เพลงเนื่องในโอกาสพิเศษ / เพลงประจำภาคเนื้อร้อง,ทำนอง,ลักษณะการร้อง บ่งบอกความเป็นมาของท้องถิ่น,เทศกาลสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ,สะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะได้แก่อะไรบ้าง / เพลงการละเล่นเด็กไทย / เพลงสร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองใหม่ ได้แก่ เพลงแจ๊ส (ฟรีสไตล์) / เพลงคลาสสิค และเพลงเชิงพาณิชย์

โดยฟังก์ชันการทำงานหลัก-ขั้นตอนการเข้าใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบ https://lenthai.com/home โดยการล็อกอินผ่าน Gmail เพื่อบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้เข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น โดยระบบปฏิบัติการบนมือถือ ,แทบเล็ต,Desktop จากนั้น เลือกกดประเภทของผู้เข้าใช้งาน : ครู/ นร. สังกัด สพฐ. หรือบุคคลทั่วไป โดยระบบปฏิบัติการจะให้ผู้ใช้งานสามารถกดเลือก : ชม/ฟัง วิดีโอ , เลือกดู/ ค้นหาตามคำสำคัญ ความนิยม (จำนวนผู้เข้าชม,ผู้ชื่นชอบ) สามารถนับจำนวนผู้เข้าชม , แบ่งปัน/ แชร์ แสดงความชื่นชอบ(Like) หรือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เพื่อบันทึกสถิติ จำนวนผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลผู้เข้าใช้งาน เวลาที่เข้าใช้งาน พร้อมมีการประเมินผล เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการทำงานต่อไป เนื่องจากฟีเจอร์สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ (เพิ่มเติม)

"ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นจะมีความ Interactive Media คือการเรียนแบบโต้ตอบสองทาง, การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ตรงข้ามกับการสอนในชั้นเรียนซึ่งมักจะเป็นการสื่อสารข้างเดียว สื่อที่ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น หยุด เล่นซ้ำ หาหัวเรื่องใหม่ ตอบคำถามเพื่อเดินเรื่องไปตามจังหวะที่ผู้รับต้องการ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ และการศึกษารายบุคคลตามความถนัดและความสนใจ เกิด Community เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดนตรีหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ไม่เจาะจงเฉพาะครูผู้สอนรายวิชาดนตรีไทยและสากล / นักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เท่านั้น แต่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรีไทยพื้นบ้าน / ไทยประยุกต์ / และไทยร่วมสมัย ก็สามารถลงทะเบียน (register) ล็อกอินผ่านระบบเข้ามาใช้งานได้เช่นกัน ซึ่งการล็อกอินผ่านระบบเข้ามาใช้งานนั้น จะทำให้สามารถวัดสถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานได้ ซึ่งข้อมูลตามระบุนั้นสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดของโครงการ ดังนั้น การสามารถเข้าถึงของผู้ใช้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ"อาจารย์ดำริห์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้การจัดทำสื่อออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โครงการฯดังกล่าว จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัย ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำเนื้อหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนดนตรีให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่บูรณาการดนตรีไทยและสากลเป็นดนตรีไทยร่วมสมัยที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อต่อยอดทางการศึกษาต่อไป


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics