กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทย์ เทคโนฯ นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้/โอกาส วว./วศ. ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:44
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังจัดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนราธิวาส" มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน" ระหว่าง วว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัทซันโฟรเช่น ฟรุ๊ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร การเสริมสร้างผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ รวมทั้งร่วมมือในโครงการการสร้างภาคีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิภา วังศิริสุข ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดร.ธเนส เตชะเสน ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนราธิวาส" กล่าวว่า กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเกษตร และผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ...ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

"...ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายในการดำเนินงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต้องการนำ วทน. ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ " 1 ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร" เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึง วทน. ทางการเกษตร จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดชัยนาท...กิจกรรมในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค มุ่งให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นถึงความสำคัญของการใช้ วทน. ในการนำไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญ ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป..."ดร.ธเนสฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน การบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การระดมความคิดหาความต้องการเชิงลึกจากกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการจากนักวิจัย วว. และ วศ. ดังนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด การเลือกใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์และการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปอาหาร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร) การทำแบบพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ การเพาะเห็ดแครงเพื่อการค้า เทคนิคการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองด้วยวิธีการเสียบยอด เทคนิคการผลิตลองกองนอกฤดู เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล การผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคขุน และการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนไม้ผล


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics