กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วยวิทย์ เทคโนฯ นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้/โอกาส วว./วศ. ผนึกกำลังจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:44
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังจัดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนราธิวาส" มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ "การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งชายแดน" ระหว่าง วว. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และบริษัทซันโฟรเช่น ฟรุ๊ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร การเสริมสร้างผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ รวมทั้งร่วมมือในโครงการการสร้างภาคีผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิภา วังศิริสุข ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ดร.ธเนส เตชะเสน ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ประธานเปิดงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนราธิวาส" กล่าวว่า กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้นโยบาย "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง" ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเกษตร และผู้ประกอบการโอทอป ให้สามารถนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ...ทั้งนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

"...ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายในการดำเนินงาน "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต้องการนำ วทน. ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการ " 1 ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร" เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึง วทน. ทางการเกษตร จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดชัยนาท...กิจกรรมในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค มุ่งให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นถึงความสำคัญของการใช้ วทน. ในการนำไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญ ในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป..."ดร.ธเนสฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มเกษตรกร ประมาณ 500 คน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน การบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การระดมความคิดหาความต้องการเชิงลึกจากกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการจากนักวิจัย วว. และ วศ. ดังนี้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด การเลือกใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์และการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปอาหาร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐาน (สบู่ก้อนกลีเซอรีนสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร) การทำแบบพิมพ์ผ้าปาเต๊ะ การเพาะเห็ดแครงเพื่อการค้า เทคนิคการขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองด้วยวิธีการเสียบยอด เทคนิคการผลิตลองกองนอกฤดู เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล การผลิตอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคขุน และการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนไม้ผล


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics