อักษร เอ็ดดูเคชั่น และ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือลงนามวิชาการ สร้างรากฐานมั่นคงให้การศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 14:37
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--อักษร เจริญทัศน์

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย "โครงการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) และโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฎิบัติการการบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการการศึกษาในทุกมิติ พร้อมทั้งยังส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในระดับคณบดี และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม (วิทยาเขตศาลายา)

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้บรรจุวิชาวิทยาการคำนวณเป็นรายวิชาใหม่ จัดอยู่ในสาระพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางสถาบันเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่จัดโดยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น International Professional Development Partner อย่างเป็นทางการจากเว็บไซต์ Code.org เว็บไซต์ชื่อดังในด้านการออกแบบและสร้างหลักสูตร Computing Science จากประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนาและร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน ทั้งผู้สอนต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฎิบัติจริงในชั้นเรียน เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดและรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกโดยก้าวทันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics