เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดสัมมนาการจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปี 2562 และแนวทางจัดทำคำของบประมาณปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 09:07
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "การจัดทำแผนงานงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563" โดยมี นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 72 จังหวัด จำนวน 558 ราย ร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในการจัดทำแผนงานงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

สาระสำคัญในการสัมมนา มุ่งแผนงานและแผนปฏิบัติการตามกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ

1.เพื่อใช้เป็นกรอบการกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน(ของคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศ)

2.เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

3.เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินฯ กษ. มีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ มีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.

พ.ศ.2561-2565 (แผนปฏิบัติการพัฒนาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2561-2565) ที่มาของการทบทวนร่างยุทธศาสตร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แผนการปฏิรูปองค์กร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี กลไกสำคัญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 6 ประเด็น ได้แก่

1.) การบริหารงานบุคคลสามารถดึงดูดสร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้
2.) บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
3.) โครงสร้างภาครัฐกระทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและมีระบบงาน มีผลสัมฤทธิ์สูง
4.) ระบบข้อมูลภาครัฐ มีมาตรฐานที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน
5.) กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง

6.) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

มุ่งจุดเด่น คือ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลเพื่อให้รัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics