GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด ภายใต้งาน 30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era พร้อมจับมือ Trade-Van Information Services ไต้หวัน, CAT Telecom เชื่อมสินค้าไทยสู่ e-Commerce ผ่านโครงข่าย Blockchain

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 29, 2018 15:13
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" ถือโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ของสถาบันรหัสสากล ตอกย้ำการเป็นสถาบันหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการการออกรหัสสากล หรือ บาร์โค้ด ที่ช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก

บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งระบบ EAN ได้เข้ามายังประเทศไทยในปี 2530 โดยมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรับเป็นนายทะเบียน ต่อมาคณะกรรมการบริหารของ EAN INTERNATIONAL ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียมเห็นว่า ควรให้องค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้ดำเนินการเป็นนายทะเบียนในประเทศไทย จึงได้แต่งตั้ง สถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย (Thai Article Numbering Council : TANC) หรือ EAN THAILAND ดำเนินงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 แห่งเดียวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี และกล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่าง GS1 Thailand กับ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างประเทศไต้หวันกับประเทศไทย ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่อำนวยความสะดวกสำหรับโครงการ Blockchain ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือครั้งนี้หลายด้าน อาทิ โครงการ Blockchain ที่ร่วมกันศึกษาจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกของประเทศไทยและใต้หวันให้ง่ายขึ้นด้วยระบบ Paperless ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยนำสินค้าเข้าสู่ระบบ e-Commerce ของไต้หวันและส่งไปจำหน่ายทั่วโลกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะสมาชิกสถาบันรหัสสากล และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย นายสุพันธุ์ กล่าว

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันรหัสสากล กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" ในปีนี้ นับเป็นปีที่สำคัญ เนื่องจากเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของสถาบันรหัสสากล ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ช่วยผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก มาตรฐานสากลจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ ที่ช่วยบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานสากล GS1 ที่ช่วยให้การจัดการซัพพลายเชนเป็นไปอย่างมีประสทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับทุกธุรกิจ และถือเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับกับกระแสสังคมที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ทุกคนสามารถเพิ่มช่องทางและโอกาสให้กับธุรกิจของตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยี การจัดงานภายใต้หัวข้อ "30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era" จึงสอดคล้องกับยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการต้องยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมในทุกด้าน โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ข้อมูล ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ ถือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand กับ Trade-Van Information Services และ CAT Telecom เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Blockchain เชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ระบบ e-Commerce จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ทั่วโลก ถือเป็นมิติใหม่ทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก GS1 Thailand และสนับสนุนนโยบาย Industry Transformation ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


Latest Press Release

ศอช. ภายใต้กรมอนามัย จับมือ ศศช. จัดสัมมนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) จัดสัมมนาวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ...

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.1% ไม่ทราบตนเองมีสิทธิ์ตาม UCEP

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผย ผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะสุข" สำรวจระหว่างวันที่ 15...

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์เปิด Green checkout

นางสาววัตินาพร บัณฑุชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดเผยว่า หลังจากประกาศสร้างสังคมไร้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการ "ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"...

มหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ROMAR FACTORY SALE

พบกับสุดยอดงานเซลแห่งปี กับมหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ในงาน "ROMAR FACTORY SALE" ที่จะยกขบวนสินค้ามากมายมาลดกระหน่ำสูงสุดถึง 70% พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ - กระเป๋าเดินทาง ราคาโรงงานจาก Romar Polo Plus,...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนให้ความสนใจตรวจสุขภาพหนาแน่น

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการปวดด้วยแพทย์แผนจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

Related Topics