นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน "นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38" Study in Japan Fair 2018 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยเชิญสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแนะนำข้อมูลเรื่องการเรียนต่อและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันความรู้ด้านวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)
  • การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
  • การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • การแข่งขันพับกระดาษ (Origami)
  • การแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ Mainichi Kun

ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

1. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

รางวัลชนะเลิศ นายกัณฐกะ รัชตะปีติ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ผู้ชนะการแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนะณัฐ (โรงเรียนสารวิทยา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย (โรงเรียนฐานปัญญา)
3. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวธมนชนก วิไลรัตน์ / นางสาวภัทรียา ยิ่งเชิดชูเกียรติ / นางสาวสิริญาพร ภักดีชาติ จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ทวีภูมิ / นางสาวพชรมน สัมภาวะผล / นางสาวณิชาบูล พิบูลสงคราม จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์พิชชา หอมาลัยกุล / นางสาวสุวีรา เจริญศักดิ์ / นางสาวสิรินดา มาคสิรกุล จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี / นางสาววราภรณ์ สร้อยฟ้า / นายทศพล ณัฐวิลาส จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอำพล สมบุตร์ / นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรกานติ์ ณ นคร / นายสุทธิพัฒน์ สุวรรณจินดา / นางสาวศุภิสรา สิทธิเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้ชนะการแข่งขันพับกระดาษ Origami

รางวัลชนะเลิศ นางสาวภูริชญา อรุณเลิศ / นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ / นางสาวณิชาภรณ์ ผาวิภาคโยธิน จาก โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัฐิพร ฤกษ์รื่น / นางสาวกนกวรรณ ดีใจ / นางสาววีรภัทรา ผินกลาง จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิมลรัตน์ สามสี / นายอาณกรณ์ มหาโยชน์ / นายศิกุณโรจน์ ศรีสุธรรม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 นางสาวกุลรัตน์ นิ่มสุวรรณ / นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล / นางสาวณัฐธิดา เทียมคำ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์ / นางสาวรวินันท์ กาญจนกัญโห / นายก้องภพ เอียมวสันต์ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5. ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi Kun
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอสมา มิเรอิ ชิโรซา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนภัสสร จารจารีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชาลินี บุญครอบ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลพิเศษ นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู (โรงเรียนศึกษานารี)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อสัมมนา "เข้าใจองค์กรญี่ปุ่น...อุ่นใจในการทำงาน" เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมและในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติณี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ "การตลาดแบบไหน...สร้างกำไรและได้ใจผู้บริโภค" ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics