นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายในงาน "นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38" Study in Japan Fair 2018 ณ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยเชิญสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น ร่วมแนะนำข้อมูลเรื่องการเรียนต่อและทุนการศึกษาต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันความรู้ด้านวิชาการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

  • การแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)
  • การแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
  • การแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • การแข่งขันพับกระดาษ (Origami)
  • การแข่งขันวาดภาพออกแบบคาแรคเตอร์ Mainichi Kun

ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

1. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (J-Quiz)

รางวัลชนะเลิศ นายกัณฐกะ รัชตะปีติ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร)

2. ผู้ชนะการแข่งขันเขียนพู่กันญี่ปุ่น (Shodo)
รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนะณัฐ (โรงเรียนสารวิทยา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวปุณณิศา อินต๊ะวิชัย (โรงเรียนฐานปัญญา)
3. ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ตัวอักษรญี่ปุ่น (Kanji)
  • ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวธมนชนก วิไลรัตน์ / นางสาวภัทรียา ยิ่งเชิดชูเกียรติ / นางสาวสิริญาพร ภักดีชาติ จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ทวีภูมิ / นางสาวพชรมน สัมภาวะผล / นางสาวณิชาบูล พิบูลสงคราม จากโรงเรียนราชินีบน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์พิชชา หอมาลัยกุล / นางสาวสุวีรา เจริญศักดิ์ / นางสาวสิรินดา มาคสิรกุล จากโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นายศิริโชค แก้วมณี / นางสาววราภรณ์ สร้อยฟ้า / นายทศพล ณัฐวิลาส จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอำพล สมบุตร์ / นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววรกานติ์ ณ นคร / นายสุทธิพัฒน์ สุวรรณจินดา / นางสาวศุภิสรา สิทธิเวช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ผู้ชนะการแข่งขันพับกระดาษ Origami

รางวัลชนะเลิศ นางสาวภูริชญา อรุณเลิศ / นางสาวณัฐฤดี เอกรัตนณัฐ / นางสาวณิชาภรณ์ ผาวิภาคโยธิน จาก โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัฐิพร ฤกษ์รื่น / นางสาวกนกวรรณ ดีใจ / นางสาววีรภัทรา ผินกลาง จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววิมลรัตน์ สามสี / นายอาณกรณ์ มหาโยชน์ / นายศิกุณโรจน์ ศรีสุธรรม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 นางสาวกุลรัตน์ นิ่มสุวรรณ / นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล / นางสาวณัฐธิดา เทียมคำ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอชีย

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นางสาวจณิสตา ท้าวนันท์ / นางสาวรวินันท์ กาญจนกัญโห / นายก้องภพ เอียมวสันต์ จาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

5. ผู้ชนะการแข่งขันวาดภาพออกแบบ Character Mainichi Kun
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอสมา มิเรอิ ชิโรซา โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวนภัสสร จารจารีต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวชาลินี บุญครอบ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลพิเศษ นางสาวนลินรัตน์ สุนทราณู (โรงเรียนศึกษานารี)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธ พจน์เสถียรกุล อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรภายใต้หัวข้อสัมมนา "เข้าใจองค์กรญี่ปุ่น...อุ่นใจในการทำงาน" เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมและในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติณี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ "การตลาดแบบไหน...สร้างกำไรและได้ใจผู้บริโภค" ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


Latest Press Release

VTEN แบรนด์เดียวของโลก พื้นรองเท้าผลิตจากยางธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BANGKOK RUBBER DEVELOPMENT CENTER CO., LTD. เป็นโรงงานผู้ผลิตรองเท้ารายใหญ่ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1974 ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า TFTO 2018 ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (THAI FASHION & TEXTILE FAIR IN OSAKA) โดยได้เปิดตัวรองเท้า THAI Vulcanized...

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ อพท.

ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ อพท....

ภาพข่าว: โครงการ ๙๖๕ ดวงตาทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้กับชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย (16-18 กันยายน 61)

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (People Eye Care Foundation) หรือ PECF ได้รับพระราชทานอนุญาตจัดทำโครงการ ๙๖๕ ดวงตา ทั่วหล้ามองเห็น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง เจ๋งส่งแคมเปญ UNFORGETTABLE GENOCIDE จากแบรนด์ STAEDTLER คว้ารางวัลระดับโลก Bronze Lion จาก Cannes Lions 2018

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง กล่าวว่า บริษัทส่งแคมเปญ UNFORGETTABLE "GENOCIDE" สินค้าปากกาไฮไลท์เตอร์ จากแบรนด์ "STAEDTLER" คว้ารางวัล Bronze Lion จากงาน Cannes Lions 2018 ในหมวด Industry Craft Lions...

Gossip News: เปิดคลินิกใหม่

ไม่ยอมวางมีดลงง่ายๆ สำหรับ "นพ.สุรสิทธิ์ อัศดามงคล" ประธานกรรมการบริหาร รพ.บางมด ศัลยแพทย์รุ่นบุกเบิกแห่งวงการศัลยกรรมไทย เพราะล่าสุดสั่งลูกน้องขยายสาขาใหม่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ย่านสุขุมวิท เพื่อขยายฐานชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

Related Topics