ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 12:42
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

"ดัชนี RSI เดือนสิงหาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร"

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ว่า "การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ"

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายในภูมิภาค หลังจากมีการขยายตัวของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป และยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยส่งเสริมจากการขยายถนน เป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน ซึ่งเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใน 6 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 87.7 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากการส่งออกผลผลิตแปรูปทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการของตลาด และมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการปรับตัวในระดับที่ดี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาล ทั้ง (1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (2) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และ (3) การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่ามีอัตราการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงต้นปี 2562 พบว่า เป็นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.6 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและบริการเป็นหลัก หลังจากมีการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ทั้งทางด้านการผลิต และช่องทางจัดจำหน่าย ประกอบกับ สภาพอากาศ และปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ภาคบริการของภาคตะวันตกมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีนักลงทุนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่และลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด และเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่ให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 84.3 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสำหรับภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นผลจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ขณะที่ภาคบริการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ เป็นผลจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่น มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 76.8 จากแนวโน้มการจ้างงานและภาคบริการที่ดี ส่วนหนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศยานขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีเหตุการณ์เรือล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างแต่เชื่อว่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกใน 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 67.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเป็นหลัก เนื่องจากดัชนีภาคบริการขยายตัว จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 65.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 75.7

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 หรือ 3215

Latest Press Release

ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 แผนกเศรษฐกิจและการค้า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำสินค้าจากร้านค้าเก่าแก่จากเกือบทุกเมืองจากไต้หวันมาออกนำแสดงในงาน Taiwan Expo...

ภาพข่าว: เปิดบ้านสุดแซบ! OTOP นวัตวิถี บ้านจาน

จบไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้าน "OTOP นวัตวิถี บ้านจาน" ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระเถระ๕แผ่นดิน...

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์...

อิ๋งอิ๋งชวนไหว้พระจันทร์

อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าคนจีนมีความเชื่อเรื่องอำนาจจากแสงจันทร์การอาบแสงจันทร์แม้เครื่องสำอางค์ต่างๆที่ผ่านการอาบแสงจันทร์ก็ถือว่าเป็นมงคลเมื่อนำมาผัดหน้าหรือเสริมสวยก็...

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 90 ณ จังหวัดนราธิวาส

สุรเดช เธียไพรัตน์ (3 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นประธานส่งมอบ อาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 90 ภายใต้ โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส...

Related Topics