ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 30, 2018 12:42
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

"ดัชนี RSI เดือนสิงหาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร"

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ว่า "การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ"

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายในภูมิภาค หลังจากมีการขยายตัวของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป และยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยส่งเสริมจากการขยายถนน เป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน ซึ่งเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใน 6 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 87.7 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากการส่งออกผลผลิตแปรูปทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการของตลาด และมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการปรับตัวในระดับที่ดี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาล ทั้ง (1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (2) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และ (3) การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่ามีอัตราการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงต้นปี 2562 พบว่า เป็นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.6 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและบริการเป็นหลัก หลังจากมีการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ทั้งทางด้านการผลิต และช่องทางจัดจำหน่าย ประกอบกับ สภาพอากาศ และปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ภาคบริการของภาคตะวันตกมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีนักลงทุนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่และลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด และเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่ให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 84.3 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสำหรับภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นผลจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ขณะที่ภาคบริการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ เป็นผลจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่น มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 76.8 จากแนวโน้มการจ้างงานและภาคบริการที่ดี ส่วนหนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศยานขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีเหตุการณ์เรือล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างแต่เชื่อว่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกใน 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 67.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเป็นหลัก เนื่องจากดัชนีภาคบริการขยายตัว จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 65.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 75.7

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 หรือ 3215

Latest Press Release

ผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 25,000 รายจากทั่วโลกนำโอกาสที่ยั่งยืนมาสู่งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 125

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 125 ดึงดูดผู้จัดแสดงกว่า 25,000 รายครอบคลุมสินค้า 51 ประเภททั้งจากจีนและต่างประเทศมาสู่เมืองกว่างโจว สำหรับงานปีนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงมากถึง 1.18 ล้านตารางเมตร จะมีการจัดแสดงสินค้าใหม่ๆ...

Hangzhou City Brain ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในงานไอซีที เอ็กซ์โป ที่ฮ่องกง

คณะผู้แทนจากรัฐบาลเมืองหางโจวได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง Hangzhou City Brain ที่งาน International ICT Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกที่ Hangzhou City Brain...

ภาพข่าว: สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี

สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ทาสีให้แก่ชุมชนตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี...

เกษตรฯ เดินหน้าอบรมใช้ 3 สาร สร้างครูถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

กรมวิชาการเกษตร เคลียร์แผนอบรมกลุ่มเป้าหมายใช้สารเคมี พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดีเดย์อบรมครูรุ่นแรก 24 เมษายนนี้ ผนึกกำลัง 3หน่วยงานสร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกร และผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ...

วิทยากรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวบรรยายพิเศษในงาน ARIVAL Asia Pacific Event in Bangkok ดันธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

วิทยากรด้านการตลาดท่องเที่ยวภาคกิจกรรม ทัวร์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่วมเปิดประสบการณ์ชี้ประเด็นทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดิจิตอล การจัดจำหน่าย ประสบการณ์จากท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะวิทยากรกว่า 20...

Related Topics