ซีพีเอฟสนับสนุนรร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศร่วมสร้างอนาคตของชาติมีโภชนาการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 14:05
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ซีพีเอฟ

17 โรงเรียน ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และโรงเรียนที่เข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ในระดับดีเด่นรวมทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ระดับดี 16 โรงเรียน และระดับพอใช้ 4 โรงเรียน ในจำนวนดังกล่าว มีโรงเรียนในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ได้รับคัดเลือกในระดับดีเด่น 3 โรงเรียน และระดับดี 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 11 โรงเรียน และระดับดี 5 โรงเรียน

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กล่าวว่า โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษา เห็นความสำคัญของภาวะโภชนาการในโรงเรียน เป็นเวทีให้เด็กนักเรียนแสดงความสามารถด้านการผลิตอาหารกลางวัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบข้างด้วย

"โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.มีมากกว่า 2 หมื่นโรงเรียน สพฐ.เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาหารกลางวันได้ทั้งหมด การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชน สามารถช่วยสร้างอนาคตของประเทศชาติให้มีภาวะโภชนาการที่ดี พัฒนาทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย อาทิ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ที่เน้นเรื่องโภชนาการของเด็กๆ เข้ามาช่วยได้มาก" นายทรงวุฒิกล่าว

นายณรงค์ หล้าอัมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 198 คน และโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวน ครัว แปรรูปอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านลาดบัวขาวเป็นโรงเรียนขยายโอกาส รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันหัวละ 20 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แต่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันให้ การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการผลิตอาหาร ทำให้มีผลผลิตมาเป็นอาหารเสริมที่เพียงพอให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน

นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารกลางงวันระดับประเทศ ในระดับดีเด่น สะท้อนกระบวนการจัดการด้านอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อาทิ ซีพีเอฟ ที่เข้ามาส่งเสริมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 145 คน โรงเรียนแบ่งฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว สวนมะนาว ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก พืชสวน เพาะกล้าไม้ ทำสวนกล้วย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

ด้าน ด.ช.สัทพงษ์ เข็มพุดซา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) จ.นครราชสีมา เล่าว่า โรงเรียนมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว ปลูกกล้วย ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนรู้จักการผลิตอาหารเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผลผลิตที่เหลือจากการนำไปทำเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ยังสามารถจำหน่ายมีรายได้เข้ากองทุนของโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) เน้นทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง และรู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง) 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม) 4 มิติ (มิติด้านเศรษฐกิจ ,วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม)มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics