ซีพีเอฟสนับสนุนรร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศร่วมสร้างอนาคตของชาติมีโภชนาการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 14:05
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ซีพีเอฟ

17 โรงเรียน ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และโรงเรียนที่เข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ในระดับดีเด่นรวมทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ระดับดี 16 โรงเรียน และระดับพอใช้ 4 โรงเรียน ในจำนวนดังกล่าว มีโรงเรียนในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ได้รับคัดเลือกในระดับดีเด่น 3 โรงเรียน และระดับดี 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 11 โรงเรียน และระดับดี 5 โรงเรียน

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กล่าวว่า โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษา เห็นความสำคัญของภาวะโภชนาการในโรงเรียน เป็นเวทีให้เด็กนักเรียนแสดงความสามารถด้านการผลิตอาหารกลางวัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบข้างด้วย

"โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.มีมากกว่า 2 หมื่นโรงเรียน สพฐ.เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาหารกลางวันได้ทั้งหมด การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชน สามารถช่วยสร้างอนาคตของประเทศชาติให้มีภาวะโภชนาการที่ดี พัฒนาทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย อาทิ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ที่เน้นเรื่องโภชนาการของเด็กๆ เข้ามาช่วยได้มาก" นายทรงวุฒิกล่าว

นายณรงค์ หล้าอัมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 198 คน และโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวน ครัว แปรรูปอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านลาดบัวขาวเป็นโรงเรียนขยายโอกาส รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันหัวละ 20 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แต่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันให้ การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการผลิตอาหาร ทำให้มีผลผลิตมาเป็นอาหารเสริมที่เพียงพอให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน

นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารกลางงวันระดับประเทศ ในระดับดีเด่น สะท้อนกระบวนการจัดการด้านอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อาทิ ซีพีเอฟ ที่เข้ามาส่งเสริมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 145 คน โรงเรียนแบ่งฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว สวนมะนาว ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก พืชสวน เพาะกล้าไม้ ทำสวนกล้วย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

ด้าน ด.ช.สัทพงษ์ เข็มพุดซา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) จ.นครราชสีมา เล่าว่า โรงเรียนมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว ปลูกกล้วย ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนรู้จักการผลิตอาหารเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผลผลิตที่เหลือจากการนำไปทำเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ยังสามารถจำหน่ายมีรายได้เข้ากองทุนของโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) เน้นทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง และรู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง) 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม) 4 มิติ (มิติด้านเศรษฐกิจ ,วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม)มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics