ซีพีเอฟสนับสนุนรร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศร่วมสร้างอนาคตของชาติมีโภชนาการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 14:05
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--ซีพีเอฟ

17 โรงเรียน ในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และโรงเรียนที่เข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก ในระดับดีเด่นรวมทั้งสิ้น 81 โรงเรียน ระดับดี 16 โรงเรียน และระดับพอใช้ 4 โรงเรียน ในจำนวนดังกล่าว มีโรงเรียนในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ได้รับคัดเลือกในระดับดีเด่น 3 โรงเรียน และระดับดี 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 11 โรงเรียน และระดับดี 5 โรงเรียน

นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กล่าวว่า โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษา เห็นความสำคัญของภาวะโภชนาการในโรงเรียน เป็นเวทีให้เด็กนักเรียนแสดงความสามารถด้านการผลิตอาหารกลางวัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบข้างด้วย

"โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ.มีมากกว่า 2 หมื่นโรงเรียน สพฐ.เพียงหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาหารกลางวันได้ทั้งหมด การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชน สามารถช่วยสร้างอนาคตของประเทศชาติให้มีภาวะโภชนาการที่ดี พัฒนาทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย อาทิ โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ที่เน้นเรื่องโภชนาการของเด็กๆ เข้ามาช่วยได้มาก" นายทรงวุฒิกล่าว

นายณรงค์ หล้าอัมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 198 คน และโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เพาะเห็ด ปลูกผักสวน ครัว แปรรูปอาหาร และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านลาดบัวขาวเป็นโรงเรียนขยายโอกาส รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันหัวละ 20 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แต่ในระดับมัธยมศึกษาที่ 1-3 รัฐบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันให้ การที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการผลิตอาหาร ทำให้มีผลผลิตมาเป็นอาหารเสริมที่เพียงพอให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน

นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ภูมิใจที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารกลางงวันระดับประเทศ ในระดับดีเด่น สะท้อนกระบวนการจัดการด้านอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อาทิ ซีพีเอฟ ที่เข้ามาส่งเสริมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 145 คน โรงเรียนแบ่งฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ได้แก่ ปลูกผักสวนครัว สวนมะนาว ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก พืชสวน เพาะกล้าไม้ ทำสวนกล้วย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

ด้าน ด.ช.สัทพงษ์ เข็มพุดซา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) จ.นครราชสีมา เล่าว่า โรงเรียนมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว ปลูกกล้วย ฯลฯ ช่วยให้นักเรียนรู้จักการผลิตอาหารเอง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผลผลิตที่เหลือจากการนำไปทำเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ยังสามารถจำหน่ายมีรายได้เข้ากองทุนของโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนบ้านคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ์) เน้นทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง และรู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง) 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม) 4 มิติ (มิติด้านเศรษฐกิจ ,วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม)มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน


Latest Press Release

ภาพข่าว: กงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่น ฉลอง 70 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้นยหวิน (Mr. Liao Junyun)กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่มาเป็นประธานจัดงานวาระวันครบรอบ 70 ปี...

รมว.กษ. เปิดงาน วันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมยืนหยัดเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการประมงของไทย เพื่อให้เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ. 2562 ณ กรมประมง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้จัดงานวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 และ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562"...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ร่วมสร้าง Japanese Pavilion เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

เมื่อเร็วๆนี้ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำพิธีขอพร ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างศาลาเรือนไม้ญี่ปุ่น อันเป็นผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Sugiyama และ หมู่บ้าน...

นศ.บัญชี ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทูตกิจกรรมเยาวชน...

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL...

Related Topics