กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้สหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 14:39
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นของมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมคัดเลือกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ที่มีผลงานดีเด่น 4 แห่ง เป็นตัวอย่างสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในวิธีการปฏิบัติงาน นโยบาย และแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รวมกว่า 230 คน โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก

การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึงศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพของสมาชิก โดยอาศัยหลักการและวิธีการสหกณ์ โดยทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และสหกรณ์โครงการหลวงจะสนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต และคัดแยกผลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในโครงการหลวงมีรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งในปี 2536 เป็นระยะแรกเริ่ม ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์อีก 10 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 1 แห่ง มีสมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินการ 6.7 ล้านบาท จวบจนวันนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 49 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง มีสมาชิกรวม 9,821 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 75 ล้านบาท

สำหรับในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้คัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น โดยสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ อันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จังหวัดลำพูน สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 16 ราย และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ นายอติชาต จักร์คำปัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ ทั้งงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาอาชีพ การผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืนของมูลนิธิปิดทองหลังพระร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำเครื่องมือในการวัดสถานะความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบันได 7 ขั้น ซึ่งแต่ละสหกรณ์สามารถนำไปประเมินสถานะของตนเองได้ โดยแต่ละขั้นจะแบ่งเป็น ตั้งแต่ระดับบุคคล ขยายเป็นการรวมกลุ่มในองค์กร และขยายสู่พื้นที่ภายนอก ซึ่งหากสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ก็จะทำให้สหกรณ์สามารถพัฒนาได้ตรงจุด สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงาน มีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน โดยสหกรณ์จะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และชุมชนได้อย่างแท้จริง


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics