กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้สหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 14:39
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชูงานวิจัยบันได 7 ขั้นของมูลนิธิปิดทองหลังพระ เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมคัดเลือกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ที่มีผลงานดีเด่น 4 แห่ง เป็นตัวอย่างสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการช่วยพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในวิธีการปฏิบัติงาน นโยบาย และแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รวมกว่า 230 คน โดยมุ่งเน้นให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก

การจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเตรียมสหกรณ์ขึ้นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึงศูนย์ขยายผลโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นองค์กรของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพของสมาชิก โดยอาศัยหลักการและวิธีการสหกณ์ โดยทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องและตรงตามความต้องการของตลาดภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และสหกรณ์โครงการหลวงจะสนับสนุนเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตหรือเงินทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดสร้างโรงเรือนรวบรวมผลผลิต และคัดแยกผลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในโครงการหลวงมีรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งในปี 2536 เป็นระยะแรกเริ่ม ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง กลุ่มเตรียมสหกรณ์อีก 10 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 1 แห่ง มีสมาชิก 659 คน มีทุนดำเนินการ 6.7 ล้านบาท จวบจนวันนี้ผ่านมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงจำนวน 49 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง มีสมาชิกรวม 9,821 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 75 ล้านบาท

สำหรับในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้คัดเลือกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น โดยสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ อันดับที่ 1 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับที่ 2 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 3 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด จังหวัดลำพูน สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 16 ราย และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ได้แก่ นายอติชาต จักร์คำปัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ ทั้งงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาอาชีพ การผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยบันได 7 ขั้น สู่การรวมกลุ่มที่ยั่งยืนของมูลนิธิปิดทองหลังพระร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำเครื่องมือในการวัดสถานะความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามบันได 7 ขั้น ซึ่งแต่ละสหกรณ์สามารถนำไปประเมินสถานะของตนเองได้ โดยแต่ละขั้นจะแบ่งเป็น ตั้งแต่ระดับบุคคล ขยายเป็นการรวมกลุ่มในองค์กร และขยายสู่พื้นที่ภายนอก ซึ่งหากสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงสามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ก็จะทำให้สหกรณ์สามารถพัฒนาได้ตรงจุด สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงาน มีเป้าหมายในการทำงานอย่างชัดเจน โดยสหกรณ์จะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเพื่อนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และชุมชนได้อย่างแท้จริง


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics