สมาคมจีเอสเอ็มเปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดในเรื่อง กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับภูมิภาค และการไหลออกของข้อมูลข้ามชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 17:36
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค

ในนามของสมาคมจีเอสเอ็ม (The GSM Association หรือ GSMA) ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารของสมาคมจีเอสเอ็ม ในประเด็น "สมาคมจีเอสเอ็มเปิดเผยผลการศึกษาล่าสุด เรื่อง กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับภูมิภาค และการไหลของข้อมูลข้ามชาติ – Regional Privacy Frameworks & Cross-Border Data Flows Study" โดยให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียมาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัน: วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
เวลา: 13.30 – 14.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.00)
สถานที่: ณ ห้องการ์เด้น (the Garden) อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
ประเด็นหลักการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
  • ผลการศึกษา "กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับภูมิภาค และการไหลออกของข้อมูลข้ามชาติ" และข้อเสนอแนะแนวทางการนำกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียมาปฏิบัติใช้
  • 'ไทยและประเทศในเอเชียจะได้ประโยชน์อย่างไรจากกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปค (ASEAN Framework on Personal Data Protection & the APEC Privacy Framework)
  • เทคโนโลยี 5G และกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีศึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ ได้แก่