พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 11:45
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทั้งมวล โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โดยหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในการนำมรดกทางวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถดำรงชีวิต ร่วมทำกิจกรรม และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวทุกช่วงวัย นำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย และคนทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จากนั้นผู้บริหาร พม. วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์ อาทิ การทำอาหารไทย ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยและเครื่องจักรสานต่าง ๆ ฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์จาก วธ. กิจกรรมฐานเรียนรู้การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อาทิ Photo Point : "ท่าทางและพฤติกรรมที่ครอบครัวอยากเห็น" จากกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมจากหน่วยงานกระทรวง พม. กิจกรรมจากศูนย์คุณธรรมฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานของ วธ. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือ ให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวของรัฐบาล โดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัวดำเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียม เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรม สร้างสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัวตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมชาติ รวมทั้งดำเนินการตามศาสตร์พระราชา ร่วมมือกันในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเรื่อง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics