พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 11:45
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทั้งมวล โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โดยหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในการนำมรดกทางวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถดำรงชีวิต ร่วมทำกิจกรรม และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวทุกช่วงวัย นำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย และคนทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จากนั้นผู้บริหาร พม. วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์ อาทิ การทำอาหารไทย ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยและเครื่องจักรสานต่าง ๆ ฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์จาก วธ. กิจกรรมฐานเรียนรู้การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อาทิ Photo Point : "ท่าทางและพฤติกรรมที่ครอบครัวอยากเห็น" จากกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมจากหน่วยงานกระทรวง พม. กิจกรรมจากศูนย์คุณธรรมฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานของ วธ. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือ ให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวของรัฐบาล โดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัวดำเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียม เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรม สร้างสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัวตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมชาติ รวมทั้งดำเนินการตามศาสตร์พระราชา ร่วมมือกันในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเรื่อง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้


Latest Press Release

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ "เอ็ม-จอย (M-Joy)" และ "เจ-มิกซ์ (j-mix)" ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" โดย...

ภาพข่าว: มกอช. สัมมนาพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562...

เปิดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Card สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรีอีก 1 หนานุ่ม ที่ร้านร้าน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และ เซ็นทรัล ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี , บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดแคมเปญสุดพิเศษ "สั่ง 1 เอ็กซ์ตรีม ฟรี อีก 1 หนานุ่ม" สำหรับสมาชิกบัตร The 1 Card เมื่อสแกน QR Code...

เคเอฟซี ชาไทย หวาน มัน สะใจ รู้แล้วต้องลอง

เคเอฟซีเอาใจคอชาไทย ครั้งแรก! กับชาไทยเข้มข้น รสกลมกล่อม หวานมันสะใจ เลือกอร่อยฟินกับชาไทยได้ 3 สไตล์ ได้แก่ ชาไทยเย็น โฟลตชาไทย และภูเขาไฟชาเย็น แบล็ก ครันชี ในราคาเริ่มต้นเพียง 25 บาท จำหน่ายถึง 30 มกราคม 2562 เท่านั้น (หรือจนกว่าสินค้าหมด)...

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

ในฐานะที่เป็นโรงแรมที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูชายหาดพัทยาเหนือและพื้นที่โดยรอบของชายหาดสาธารณะด้านหน้าโรงแรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี...

Related Topics