พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 11:45
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

พม.-วธ. นำ 13 หน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการส่งเสริมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนทั้งมวล โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือจาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

โดยหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน จะร่วมมือกันในการนำมรดกทางวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัว สามารถดำรงชีวิต ร่วมทำกิจกรรม และเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริการสาธารณะอื่นๆ

ทั้งนี้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวทุกช่วงวัย นำไปสู่ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทย และคนทุกคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

จากนั้นผู้บริหาร พม. วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์ อาทิ การทำอาหารไทย ขนมไทย ประดิษฐ์ของเล่นไทยและเครื่องจักรสานต่าง ๆ ฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะและประวัติศาสตร์จาก วธ. กิจกรรมฐานเรียนรู้การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ อาทิ Photo Point : "ท่าทางและพฤติกรรมที่ครอบครัวอยากเห็น" จากกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมจากหน่วยงานกระทรวง พม. กิจกรรมจากศูนย์คุณธรรมฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ทุกหน่วยงานของ วธ. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือ ให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวของรัฐบาล โดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และบุคคลในครอบครัวดำเนินชีวิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียม เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรม สร้างสมาชิกในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความมั่นคงด้านสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ครอบครัวตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมชาติ รวมทั้งดำเนินการตามศาสตร์พระราชา ร่วมมือกันในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเรื่อง การจัดสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics