สศก. ปูพรม 30 จังหวัด ทบทวนค่าพยากรณ์สินค้าเกษตร 16 ชนิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 13:03
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ลุย 30 จังหวัด ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561 ทบทวนผลพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร 16 ชนิด จากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน เผยปลายปี เตรียมออกผลพยากรณ์ ไม้ผล 6 ชนิด ปี 2562 เพื่อเตรียมวางแนวทางบริหารจัดการในปีถัดไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดย สศก. ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ตั้งแต่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ สำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้รับซื้อ และหน่วยงานราชการในแหล่งผลิตที่สำคัญของแต่ละชนิดสินค้า ทั่วประเทศรวม 30 จังหวัดๆ ละ 6 หมู่บ้านต่อ 1 สินค้า เพื่อให้ทราบทิศทางของเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรยังคงปลูกอยู่หรือขยายพื้นที่ และปัจจัยที่ทำให้หันปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ นโยบายส่งเสริมการผลิตต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิต

ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะ และเป็นการยืนยันผลพยากรณ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการปรับค่าพยากรณ์กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาโรคระบาด ศัตรูวัชพืช เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ล้วนมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อการติดตามสถานการณ์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำข้อมูลของ สศก.

สำหรับเดือนกันยายน สศก. จะเร่งดำเนินการทบทวนผลพยากรณ์ปี 2561/62 ภายหลังการลงพื้นที่แล้วเสร็จ ในสินค้าที่ดำเนินการ รวม 16 ชนิดสินค้า จากที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ เดือน มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กลุ่มพืชหัว คือ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ กลุ่มประมง คือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาดุก และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป และในปลายปีนี้ สศก. จะมีการคาดการณ์ผลพยากรณ์ไม้ผลครั้งที่ 1 ปี 2562 รวม 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ต้นฤดูในปีถัดไป

ทั้งนี้ การพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร ของ สศก. เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model) ประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาพืชแข่งขัน ต้นทุนการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหรือปรับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก Model และได้ใช้ข้อมูลจากการรายงานระดับตำบล และรายงานระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตร มาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 หรือ อีเมล prcai@oae.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: จ.สระบุรี ผนึกกำลัง ซีพี-เมจิ สร้างฝายมีชีวิตต้นแบบ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกฝายมีชีวิตต้นแบบ โครงการ"รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดี องค์ราชัน" พร้อมด้วย พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล...

ภาพข่าว: ซีอีเอ เปิดนิทรรศการ ออกแบบ แบบญี่ปุ่น

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 3 จากซ้าย) นายโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (คนที่ 5 จากซ้าย) และ นายชิเกคิ โคบายาชิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น...

ภาพข่าว: เอ็นอีเอ เปิดตัว ต้นกล้า ทู โกล

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวโครงการต้นกล้า ทู...

จุตินันท์ พอใจผลงาน ทัพพาราไทย ปี 61 วางเป้าพัฒนาต่อเนื่องเพื่อลุยศึก พาราลิมปิก 2020

"บิ๊กนิดหน่อย" จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประมุขพาราลิมปิกไทย เป็นประธานการประชุมสมัชชาใหญ่คณะกรรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 พอใจผลงานทัพนักกีฬาพาไทย ในปีที่ผ่านมา พร้อมวางแผนเดินหน้าพัฒนานักกีฬาพาราไทยต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อเป้าหมายต่อยอดทำผ...

ภาพข่าว: บริจาคโลหิต ไทยประกันชีวิต

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย" โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...

Related Topics