สศก. ปูพรม 30 จังหวัด ทบทวนค่าพยากรณ์สินค้าเกษตร 16 ชนิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 3, 2018 13:03
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ลุย 30 จังหวัด ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561 ทบทวนผลพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร 16 ชนิด จากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลจากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมิถุนายน เผยปลายปี เตรียมออกผลพยากรณ์ ไม้ผล 6 ชนิด ปี 2562 เพื่อเตรียมวางแนวทางบริหารจัดการในปีถัดไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดย สศก. ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ตั้งแต่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์ สำรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งจากผู้นำชุมชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้รับซื้อ และหน่วยงานราชการในแหล่งผลิตที่สำคัญของแต่ละชนิดสินค้า ทั่วประเทศรวม 30 จังหวัดๆ ละ 6 หมู่บ้านต่อ 1 สินค้า เพื่อให้ทราบทิศทางของเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งแรงจูงใจที่ทำให้เกษตรกรยังคงปลูกอยู่หรือขยายพื้นที่ และปัจจัยที่ทำให้หันปรับเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ นโยบายส่งเสริมการผลิตต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิต

ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าพยากรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะ และเป็นการยืนยันผลพยากรณ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อการปรับค่าพยากรณ์กรณีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดอุทกภัยในบางพื้นที่ ปัญหาโรคระบาด ศัตรูวัชพืช เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ ล้วนมีผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ ดังนั้นการลงพื้นที่เพื่อการติดตามสถานการณ์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำข้อมูลของ สศก.

สำหรับเดือนกันยายน สศก. จะเร่งดำเนินการทบทวนผลพยากรณ์ปี 2561/62 ภายหลังการลงพื้นที่แล้วเสร็จ ในสินค้าที่ดำเนินการ รวม 16 ชนิดสินค้า จากที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ เดือน มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กลุ่มพืชหัว คือ กระเทียม มันฝรั่ง หอมแดง หอมหัวใหญ่ และ กลุ่มประมง คือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาดุก และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรต่อไป และในปลายปีนี้ สศก. จะมีการคาดการณ์ผลพยากรณ์ไม้ผลครั้งที่ 1 ปี 2562 รวม 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย และลิ้นจี่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ต้นฤดูในปีถัดไป

ทั้งนี้ การพยากรณ์ข้อมูลสินค้าเกษตร ของ สศก. เป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics Model) ประมาณค่าด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องการพยากรณ์ ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูกในปีที่ผ่านมา ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาพืชแข่งขัน ต้นทุนการผลิต ปริมาณน้ำในเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกหรือปรับค่าพยากรณ์ที่ได้จาก Model และได้ใช้ข้อมูลจากการรายงานระดับตำบล และรายงานระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการเกษตร มาประกอบการตัดสินใจร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870 หรือ อีเมล prcai@oae.go.th


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

Related Topics