ครม. เห็นชอบแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย-ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 4, 2018 14:06
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบการแก้ไขร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอ ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมให้อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคน

และ 2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ ศน. ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ 1.จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 2.ส่งเสริม จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. สนับสนุนการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย และ 5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การดำเนินการแก้ไขร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เนื่องจากต้องการให้ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิด "ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" โดยใช้ "คุณธรรมนำการพัฒนา" ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


Latest Press Release

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสพภัยประจวบ-ชุมพร

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประจวบ-ชุมพร เตรียมแผนฝึกอาชีพบรรเทาความความเดือดร้อนหลังลดน้ำลด พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...

พลังแห่งความร่วมมือของครู สำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อชุมชนการเรียนรู้ที่แตกต่าง

การดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลต้องใช้ศักยภาพที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล...

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE ลดจนหมีลุก!! ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป

บิวเทรี่ยมจัด BEAUTRIUM END YEAR SALE "ลดจนหมีลุก!!" ที่สุดแห่งการลดราคา สูงสุด 80% ทุกสาขา ที่สายบิวตี้ต้องลุกขึ้นมาช้อป ร้านบิวเทรี่ยม ทุกสาขา จัดแคมเปญ "ลดจนหมีลุก!!" วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 61 ลดหนักจัดเต็มสูงสุด 80%...

แฟลช เอ็กซ์เพรส ทุ่ม 100 ล้าน เปิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจรครั้งแรกในไทย

แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศไทย ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาท จับมือมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิด "ศูนย์ฝึกประสบการณ์ โลจิสติกส์ (Logistics) แบบครบวงจร (Flash Express @ University Shop) ครั้งแรกในประเทศไทย...

ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้กับคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงการคลัง จำนวน 70 คน โดย...

Related Topics