ไอคอนสยามเดินหน้าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงาน สร้างโอกาส สร้างคน สร้างอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 11:42
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างคนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้และความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ดี มีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ก็มีบัณฑิตใหม่ที่หมั่นเพียรจนสำเร็จการศึกษาแล้วอีกจำนวนมาก ไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน เนื่องจากตลาดแรงงานในปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอน

ไอคอนสยามตระหนักในความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญของก้าวแรกในโลกการทำงาน ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าการมาของอภิมหาโครงการเมืองที่ก่อเกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกของประเทศและของโลก มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงควรจะสร้างเป็นโอกาสที่ดี และแผ่กระจายประโยชน์เหล่านี้ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วย

การมาของไอคอนสยาม จึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยร่วมมือกับ 4 สถาบันอุดมศึกษาของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา และโครงการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่

สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความร่วมมือจากไอคอนสยาม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเล่าเรียนให้แก่นักศึกษา ภายใต้ "โครงการมอบทุนการศึกษาไอคอนสยาม" ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 รวมมูลค่าทุนการศึกษามากกว่าแปดล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า "โครงการมอบทุนการศึกษาไอคอนสยาม ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้านผลการเรียน ความประพฤติ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ได้มีทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จนจบการศึกษา ทำให้สามารถทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียน นอกจากนั้นยังมีทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย โดยทั้งสองประเภทเป็นทุนแบบไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งนักศึกษาของเราไม่เคยได้รับการสนับสนุนลักษณะนี้จากหน่วยงานหรือองค์กรใดมาก่อน จึงถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาคเอกชนรายใหญ่อย่างไอคอนสยาม มีวิสัยทัศน์ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของทุกๆ ฝ่ายในสังคม และจะเป็นแบบอย่างที่ดีของการสนับสนุนการศึกษาให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ"

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้รับโอกาสให้เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จึงได้ศึกษาเรียนรู้การทำงานในสถานที่และสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเปิดประสบการณ์ทางการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้น บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังได้อาศัยความร่วมมือกับไอคอนสยามในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาวิธีคิดและวิธีการทำงานขององค์กรภาคเอกชน รวมทั้งได้เรียนรู้ว่าองค์กรต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอย่างไร และตลาดแรงงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ทำให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งในท้ายที่สุด จะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีทั้งความรู้และความชำนาญสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ด้านคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับไอคอนสยามในการสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศ ซึ่งเป็นมากกว่าการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาเล่าเรียน แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา สร้างไฟในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจและมีแรงผลักดันในการนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากทั้งในและนอกห้องเรียนไปต่อยอดเพื่อการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า "การเรียนการสอนด้านพิพิธภัณฑสถานศึกษาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดอีเว้นต์ การจัดแสดงและการจัดระบบสินค้า จึงเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายในสายอาชีพต่างๆ แต่ไม่ค่อยมีสถาบันในประเทศไทยเปิดสอนอย่างจริงจัง เมื่อไอคอนสยามเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดทั้งหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาสาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จึงเป็นการสร้างคุณค่าและมอบโอกาสที่หาได้ยากอย่างยิ่งให้แก่น้องๆ ที่เลือกเรียนพิพิธภัณฑสถานศึกษา ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ยังมีผู้ชำนาญการเฉพาะทางอยู่ไม่มากนักในประเทศไทย"

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกับไอคอนสยามในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ

นายฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า "เราตระหนักดีว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงต้องมีความทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยเรามุ่งผลิตนักศึกษาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง รวมทั้งมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ด้านไอทีเป็นทักษะติดตัวนอกเหนือจากองค์ความรู้ในสาขาที่ร่ำเรียนมา เพื่อเพิ่มโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีอาชีพการงานที่ดี โดยล่าสุด ไอคอนสยามได้คัดเลือกบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มากกว่า 10 คน เข้าทำงาน จึงกล่าวได้ว่า ความร่วมมือในรูปแบบสหกิจศึกษาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม คือ นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนในด้านผลการเรียน ความประพฤติ บุคลิกภาพ และทักษะความสามารถ จะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตวัยทำงานกับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความมั่นคงอย่างไอคอนสยาม ส่วนมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ขณะที่ไอคอนสยามจะได้บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจ"

ในปัจจุบันมีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมากจากหลายสถาบันที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเข้าทำงานได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ไอคอนสยามที่เข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการต่อยอดอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น การจัดอบรมระยะสั้นให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน หรือนักศึกษาอาจจะนำชั่วโมงที่ฝึกงานกับไอคอนสยามมาคิดเป็นหน่วยกิตเพื่อใช้สำเร็จการศึกษาได้

ความร่วมมือระหว่างไอคอนสยามและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะช่วยจุดประกายความหวังพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการทำงานให้แก่นักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติให้ก้าวไกลในระดับโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics