รัฐมนตรีเกษตรฯ เร่งดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 12:00
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าว จึงได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาอาชีพตามโครงการ คทช.แก่ประชาชนหรือเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอุบลราชธานี ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ตามโครงการ คทช.หลายแห่งยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาอาชีพหรือบางพื้นที่ประชาชนที่ได้รับที่ดินหรือเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เร่งดำเนินการโดยมอบหมายให้สหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัดเป็นหน่วยหลัก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนดำเนินการ ดังนี้ 1) ในกรณีที่จะมีการจัดที่ดินทำกินตามโครงการ คทช.ในพื้นที่จังหวัดใด ขอให้ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมงบประมาณ แผนงาน/โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด /โครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นให้พร้อม เมื่อได้รับการส่งมอบรายชื่อประชาชนจากอนุกรรมการด้านจัดที่ดิน (กรมที่ดิน/ที่ดินจังหวัด มท.) จะได้ดำเนินการได้ทันที 2) ในพื้นที่จังหวัดที่เกษตรกรที่รับมอบที่ดินมาแล้ว ขอให้ตรวจสอบและหาทางพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3) ให้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรืองบประมาณพัฒนาจังหวัด และ 4) ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมร่วมกับ อ.พ.ก.จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้สหกรณ์จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรตามโครงการ คทช. เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์และผู้ตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการ คทช.ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งได้มอบหมายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ติดตามเร่งรัดการพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการดังกล่าวต่อไป


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics