มรภ.สงขลา ชู #อาจารย์ที่ปรึกษา กัลยาณมิตรคู่คิดผู้เรียน ช่วยชี้ทางใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย-ดูแลดุจพ่อแม่คนที่สอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 17:16
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ชูบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรคู่คิดผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือดุจพ่อแม่คนที่สอง พร้อมแนะแนวทางปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่บัณฑิตคุณภาพ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ เปิดเผยว่า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อชีวิตการเป็นนักศึกษา การปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านการเรียน การคบเพื่อน หรือในด้านความเป็นอยู่ โดยพบว่านักศึกษามักประสบความยุ่งยากในการปรับตัว เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต อาจนำมาซึ่งปัญหาและการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า อาทิ ปัญหาการทำร้ายตนเอง การทำร้ายบุคคลอื่น ปัญหาการฆ่าตัวตายที่เป็นผลจากความเครียด หรือภาวะจิตใจที่สับสนหาทางออกไม่ได้ ขาดที่ปรึกษา จึงทำให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจ กลุ่มบุคคลที่ประสบภาวะนี้ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา

นายสกรรจ์ กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษาเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จึงจัดทำโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เนื่องจากตระหนักว่าบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษานอกจากการสอนทางวิชาการแล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา คือการเป็นกัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา คอยส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระยะทางที่อาจารย์ที่ปรึกษาก้าวเข้ามา อาจเจอกับอุปสรรค์ในการดำเนินงานมากมาย อาจทำให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย หรือไม่กล้าดำเนินการใดๆ ผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลให้นักศึกษาเคว้งคว้างขาดที่พึ่ง และสุดท้ายอาจหาทางออกโดยการลาออก หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

"โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง สามารถทำความเข้าใจและยอมรับทั้งสิ่งที่เป็นด้านบวกและด้านลบ สร้างความเข้าใจเรียนรู้ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เข้าใจว่าธรรมชาติของการทำงานหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่กัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ" รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าว

ด้าน นางไปยดา สุตระ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงาน และเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือนักศึกษา ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้รับการดูแลและได้รับการให้คำปรึกษาที่ดีขึ้น โดยกองพัฒนานักศึกษาได้เชิญ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาบรรยายเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในหัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษานักศึกษา นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายเรื่องนโยบายและความคาดหวังในการดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดย นางสาวจิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต แนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงานวิชาการ วิทยากรโดย ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมสัมมนาราว 100 คน

นางไปยดา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาจำนวนหนึ่งอย่างใกล้ชิดเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ซึ่งต้องให้ความรักความอบอุ่นให้คำปรึกษาและให้กำลังใจโดยการอบรมสั่งสอน ช่วยเสริมสร้างให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถพัฒนาตนไปในทิศทางที่ถูกต้อง และปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องรู้จักและเข้าใจนักศึกษาแต่ละคนเป็นอย่างดี ตั้งแต่ภูมิหลังทางบ้าน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคมส่วนตัว สังคมรอบด้าน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ประวัติการเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความฝันความคาดหวังในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อช่วยหาแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนาให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

ภาพข่าว: AGE สนับสนุนครูอัตราจ้างสอนและมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) มอบเงินสนับสนุนครูอัตราจ้างสอน 1 อัตรา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดปรีดาราม ประจำปีการศึกษา 2562...

แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) จัดทำสินค้าพรีเมียม แก้วสแตนเลส และแก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแก้วรุ่นใหม่ที่พระเจ้าหลานเธอ...

ก.แรงงาน เปิดสนามประลองฝีมือชิงความเป็นเลิศแรงงานคนพิการ

ก.แรงงาน เปิดสนามประชันทักษะฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 9 กว่า 200 คน ใน 20 สาขา ยกระดับมาตรฐานฝีมือ เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

Related Topics