กรมประมง กวาด 5 รางวัลเลิศรัฐ ปี 61 การันตี ! ผลงานแห่งความทุ่มเท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 15:28
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กรมประมง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทพัฒนาการบริการ : ระดับดีเด่น
(1) โครงการระบบติดตามเรือประมง" (VMS) ซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยแก้ไขปัญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมายอีกแนวทางหนึ่ง โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวประมงกรณีเกิดเหตุภัยทางทะเลด้วย

  • ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ : ระดับดีเด่น

(2) กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Port State Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งตอบโจทย์กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ระดับดี

(1) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน โดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดธรรมชาติเศรษฐกิจและวิถียังชีพของคนในชุมชนมั่นคงยั่งยืน

(2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก

หนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่งกรมประมงได้ส่งเสริมแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์มากมาย เช่น การทำแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ ฯลฯ ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนด้วยความสามัคคี ประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับชมเชย

(3) โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยกรมประมงได้มีการศึกษาทางวิชาการถึงวงจรชีวิตสัตว์น้ำในท้องทะเลอ่าวไทย และร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สำคัญสามารถสร้างจิตสำนึกรักษ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่นรู้จักหวงแหนทรัพยากรพื้นถิ่นของตน และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายกับทางราชการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมประมง ยังได้ผลักดันสนับสนุนเกษตรกรชาวประมงให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เกิดความยังยืนในการประมงกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรคนอื่นได้ โดยในปีนี้ กรมประมงต้องขอแสดงความยินดีกับนายสุทธิ มะหะเลา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับชมเชย โดยมีผลงานการดำเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ในฐานะผู้ก่อตั้ง และมีบทบาทในการเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม และส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้ง ยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหวัดฉะเชิงเทราและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่มั่นใจของผู้บริโภคด้วย

สำหรับรางวัลที่ได้รับมานั้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของกรมประมงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวประมง อุตสาหกรรมประมงไทย และทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การประมงไทย สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ อดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอุตสาหกรรมการประมงของไทย และเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยด้วย...อธิบดีกรมประมง กล่าว


Latest Press Release

โอราโนส จัดงาน Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL TEAM

ขอเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน "Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL TEAM" การผนึกกำลังกันระหว่าง SK Lubricants ยักษ์ใหญ่วงการอุตสาหกรรม และ FC Barcelona ทีมฟุตบอลสโมสรยักษ์ใหญ่แถวหน้าของโลก พร้อมประกาศเป็นผู้สนับสนุน สโมสรฟุตบอล...

เคทีซีพาน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นร่วมกิจกรรมปันความรู้ เคทีซีควงแขนน้อง ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า - ชุมชนวัดจำปา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอภิวันท์ บากบั่น ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน "ครูอ๊อด" ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จัดกิจกรรมปันความรู้ "เคทีซีควงแขนน้อง ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า -...

ฉลองวันพ่อกับสองบรรยากาศที่แตกต่าง มอบความสุขผ่านความอร่อยจากคุณลูกสู่คุณพ่อ

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ขอเชิญลูกๆที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองวันพ่อปีนี้ ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความอบอุ่นกับคุณพ่อและครอบครัวในบรรยากาศที่แตกต่างเพื่อความทรงจำและประทับใจ เจดับบลิว คาเฟ่ต์ ห้องอาหารน้องใหม่ล่าสุด...

สภาธุรกิจไทย กัมพูชา จับมือ สสปน. ผลักดันโครงการ CVTEC

สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา จับมือ สสปน. ผลักดันโครงการ CVTEC ดึงเอกชน กัมพูชา เวียดนาม ไทย ร่วมพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง ท่องเที่ยวและไมซ์ แนวฝั่งทะเล 3 ประเทศ เสริมศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ และ EEC สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา...

ภาพข่าว: เปิดตัวแคมเปญ กระเช้าของขวัญปีใหม่ Seasons Giving 2019

ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดตัวแคมเปญ กระเช้าของขวัญปีใหม่ Season's Giving 2019 ภายใต้แนวคิด Gifts That Give Back ของขวัญที่ให้ความสุขคืนกลับไม่รู้จบ...

Related Topics