กรมประมง กวาด 5 รางวัลเลิศรัฐ ปี 61 การันตี ! ผลงานแห่งความทุ่มเท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 15:28
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กรมประมง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทพัฒนาการบริการ : ระดับดีเด่น
(1) โครงการระบบติดตามเรือประมง" (VMS) ซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยแก้ไขปัญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมายอีกแนวทางหนึ่ง โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวประมงกรณีเกิดเหตุภัยทางทะเลด้วย

  • ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ : ระดับดีเด่น

(2) กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Port State Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งตอบโจทย์กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ระดับดี

(1) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน โดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดธรรมชาติเศรษฐกิจและวิถียังชีพของคนในชุมชนมั่นคงยั่งยืน

(2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก

หนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่งกรมประมงได้ส่งเสริมแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์มากมาย เช่น การทำแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ ฯลฯ ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนด้วยความสามัคคี ประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับชมเชย

(3) โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยกรมประมงได้มีการศึกษาทางวิชาการถึงวงจรชีวิตสัตว์น้ำในท้องทะเลอ่าวไทย และร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สำคัญสามารถสร้างจิตสำนึกรักษ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่นรู้จักหวงแหนทรัพยากรพื้นถิ่นของตน และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายกับทางราชการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมประมง ยังได้ผลักดันสนับสนุนเกษตรกรชาวประมงให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เกิดความยังยืนในการประมงกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรคนอื่นได้ โดยในปีนี้ กรมประมงต้องขอแสดงความยินดีกับนายสุทธิ มะหะเลา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับชมเชย โดยมีผลงานการดำเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ในฐานะผู้ก่อตั้ง และมีบทบาทในการเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม และส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้ง ยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหวัดฉะเชิงเทราและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่มั่นใจของผู้บริโภคด้วย

สำหรับรางวัลที่ได้รับมานั้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของกรมประมงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวประมง อุตสาหกรรมประมงไทย และทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การประมงไทย สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ อดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอุตสาหกรรมการประมงของไทย และเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยด้วย...อธิบดีกรมประมง กล่าว


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics