กรมประมง กวาด 5 รางวัลเลิศรัฐ ปี 61 การันตี ! ผลงานแห่งความทุ่มเท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday September 6, 2018 15:28
กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--กรมประมง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รางวัล จากมติผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทพัฒนาการบริการ : ระดับดีเด่น
(1) โครงการระบบติดตามเรือประมง" (VMS) ซึ่งเป็นมาตรการในการช่วยแก้ไขปัญหาการทำ

ประมงผิดกฎหมายอีกแนวทางหนึ่ง โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวประมงกรณีเกิดเหตุภัยทางทะเลด้วย

  • ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ : ระดับดีเด่น

(2) กระบวนการควบคุมเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Port State Measure : e-PSM) เพื่อบริการที่เป็นเลิศ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งตอบโจทย์กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
ระดับดี

(1) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงบ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยฟื้นฟูสัตว์น้ำให้แก่ชุมชน โดยเน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ำชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดธรรมชาติเศรษฐกิจและวิถียังชีพของคนในชุมชนมั่นคงยั่งยืน

(2) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง : กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก

หนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่งกรมประมงได้ส่งเสริมแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์มากมาย เช่น การทำแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ ฯลฯ ภายใต้การดำเนินงานของชุมชนด้วยความสามัคคี ประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับชมเชย

(3) โครงการการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง โดยกรมประมงได้มีการศึกษาทางวิชาการถึงวงจรชีวิตสัตว์น้ำในท้องทะเลอ่าวไทย และร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่สำคัญสามารถสร้างจิตสำนึกรักษ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นถิ่นรู้จักหวงแหนทรัพยากรพื้นถิ่นของตน และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายกับทางราชการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กรมประมง ยังได้ผลักดันสนับสนุนเกษตรกรชาวประมงให้สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เกิดความยังยืนในการประมงกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรคนอื่นได้ โดยในปีนี้ กรมประมงต้องขอแสดงความยินดีกับนายสุทธิ มะหะเลา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับชมเชย โดยมีผลงานการดำเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ในฐานะผู้ก่อตั้ง และมีบทบาทในการเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม และส่งเสริมให้ผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย อีกทั้ง ยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหวัดฉะเชิงเทราและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงปลากะพงขาว เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่มั่นใจของผู้บริโภคด้วย

สำหรับรางวัลที่ได้รับมานั้น แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของกรมประมงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวประมง อุตสาหกรรมประมงไทย และทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคน ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่การประมงไทย สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ อดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอุตสาหกรรมการประมงของไทย และเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยด้วย...อธิบดีกรมประมง กล่าว


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics