กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเกมรุกเปิดศูนย์ ITC ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ผลักดันผู้ประกอบการรีไซเคิลประกอบการตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday September 7, 2018 14:10
กรุงเทพฯ--7 ก.ย.--กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินเกมรุกแก้ปัญหาการจัดการขยะของประเทศ เปิด "ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล" ของภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียภายในประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีรีไซเคิล และการจัดการมลพิษให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลประกอบการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (6 ก.ย. 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดการขยะภายในประเทศที่มีปริมาณเฉลี่ยกว่า 50 ล้านตันต่อปี ซึ่งขยะเหล่านี้หากมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ตั้งแต่กิจกรรม/กระบวนการที่ก่อให้เกิดขยะ กระบวนการคัดแยก การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล การบำบัด และการกำจัด ขยะเหล่านี้จะเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนที่สำคัญของประเทศได้ ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งหลายประเทศไม่มีแหล่งแร่ธรรมชาติ โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นแร่ โลหะ และพลังงานทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม คือ เทคโนโลยีรีไซเคิล ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดย กพร. ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อนำขยะหรือของเสียทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง ผลพลอยได้ (หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือที่เรียกกันในหลายประเทศว่า "การทำเหมืองแร่ในเมือง (Urban Mining)" เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society และ Circular Economy

"ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เกิดจากการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กพร. โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รีไซเคิลของภาครัฐแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center, ITC) ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) รวมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ สร้างผู้ประกอบการที่มีกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการรีไซเคิลได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรีไซเคิลและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและมลพิษของประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่มีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กพร. ในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล โดยเฉพาะการแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปัจจุบัน กพร. มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียทั้งจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวม 79 ชนิด โดย 49 ชนิด ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ กพร. ซึ่งผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้ว และมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการผลักดันให้ขยะหรือของเสียกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย ไม่น้อยกว่า 8 ชนิดต่อปี โดยในระยะแรกของการดำเนินงาน คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการลงทุนและ/หรือการรีไซเคิลขยะหรือของเสียเป้าหมาย 200–250 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของประเทศด้วย

"นวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนขยะหรือของเสียให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนที่สำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มโลหะมีค่า โลหะหายาก และโลหะพื้นฐานที่ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจำกัด เช่น ทองคำ เงิน แพลทินัม แพลเลเดียม โรเดียม นีโอดีเมียม ลิเทียม ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น" นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2202 3897 วันนี้ พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว


Latest Press Release

เทคนิคถ่ายเซลฟี่ให้สวยสไตล์ออเนอร์

กรุงเทพฯ,ประเทศไทย – 15 กุมภาพันธ์ 2562: เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่หลายๆแห่ง มีการตกแต่งให้เข้ากับเทศกาล ทั้งตรุษจีน และเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ไปที่ไหนก็น่าถ่ายรูปแล้วโพสต์โชว์ทั้งนั้น วันนี้ ออเนอร์ จึงมีเทคนิคง่ายที่ใช้ได้จริงใน...

ภาพข่าว: ห้องอาหาร ลาวี ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน ได้รับรางวัล WONGNAI USERS# CHOICE AWARDS 2019

ห้องอาหารฝรั่งเศส ลาวี - ครีเอทีฟ เฟรนช์ คูซีน (La VIE – Creative French Cuisine) ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี บาย โซฟิเทล นำโดย มร. ดิเอโก้ ฟิลิปโป – ผู้อำนวยการฝ่ายอาหาร และ เครื่องดื่ม โรงแรม วี กรุงเทพฯ...

แอร์บัสและเอมิเรตส์บรรลุข้อตกลงคำสั่งซื้อฝูงบิน เอ380 ฉบับใหม่

สายการบินเอมิเรตส์ได้ลดคำสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จาก 162 ลำ เป็น 123 ลำ ซึ่งเป็นไปตามการทบทวนการปฏิบัติการบินของเครื่องบินรุ่นนี้ รวมถึงยังพิจารณาในเรื่องของวิวัฒนาการด้านอากาศยานและเทคโนโลยีของเครื่องยนต์อีกด้วย แอร์บัสจะทำการส่งมอบเครื่องบิน...

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนความรู้ตลอดช่วงปิดเทอมกับคอร์สเรียนพิเศษราคาสุดคุ้ม จาก12 สถาบันสอนพิเศษชั้นนำ

ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาเพราะ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จัดโปรโมชั่นพิเศษ "Bag to school แบกความรู้ สู่โลกอนาคต" ชวนเด็กๆ มาเพิ่มพูนทักษะความรู้ พร้อมพบเจอเพื่อนใหม่ช่วงปิดเทอม กับคอร์สเรียนราคาพิเศษ และคอร์สทดลองเรียนฟรี! จาก 12 สถาบัน...

สวนสุนันทา เชิญชวนร่วมอบรมบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม"การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทเชิงธุรกิจ" (Business Etiquette) โดยหัวข้อการอบรมประกอบด้วย กิริยา ท่วงท่า...

Related Topics