ACT เตรียมส่งผลสอบจัดหาดาวเทียมธีออส 2 ให้ ค.ป.ท. ดำเนินการ 2 ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Andy Witt

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday October 12, 2018 16:44
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--หอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึง ผลการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ของคณะกรรมการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งขึ้นว่า พอใจผลการตรวจสอบ เนื่องจากเชื่อถือในคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง ทั้งนี้ใน 2 ประเด็นที่ยังไม่ข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Andy Witt นั้น ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จะมีการส่งให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) พิจารณาและดำเนินการโดยตรงต่อไป รวมถึงพิจารณาว่าจะมีการจัดส่งคณะผู้สังเกตการณ์ กลับเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปอีกหรือไม่

เนื่องจากโครงการนี้ยังอยู่ในข้อตกลงคุณธรรม แต่ขาดผู้สังเกตการณ์เนื่องจากได้ลาออกไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งแล้วว่า อยากจะขอให้ผู้สังเกตการณ์ชุดเดิมกลับเข้ามาติดตามในช่วงบริหารสัญญาจนสิ้นสุดโครงการ เพราะยังมีช่วงที่บริหารสัญญา และช่วงตรวจรับอยู่ ซึ่งในทุกขั้นตอนมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ได้หมด และจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพิเศษขึ้นมาดูแลและติดตามการดำเนินงานตามสัญญาให้โปร่งใสในทุกขั้นตอนต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 79 โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม มูลค่ารวมทุกโครงการกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ส่วนเรื่องของข้อมูล สำหรับผู้สังเกตการณ์นั้นต้องไม่มีความลับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะต้องให้ผู้สังเกตการณ์ เพราะได้เซ็น Non - disclosure agreement ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว ดังนั้นถ้ามีกรณีข้อมูลที่รั่วไหลเกิดขึ้น ผู้สังเกตการณ์ต้องรับผิดชอบ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ก็จะต้องดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

"ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป ไม่มีหลักฐานปรากฎเด่นชัด อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ค.ป.ท.ว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไร ถ้ายังคิดว่ามีประเด็นอยู่ ก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการที่จะไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทางกรรมการก็พูดชัดแล้วว่า เวลาท่านน้อย และอาจไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่ต้องเป็นหน่วยงานราชการ อย่าง คณะกรรมการ ค.ป.ท. ที่จะต้องขอข้อมูล แล้วผลออกมาอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกที ส่วนเรื่องนี้จะไปถึง ป.ป.ช.หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ ค.ป.ท.เช่นกัน ส่วนของ ACT ทุกอย่างเรายืนยันว่า ทำหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเอง อะไรเอง คงทำไม่ได้ โดยทั้งมารยาทและโดยหน้าที่" นายวิชัยกล่าว

ดร.ธีรพล กาญจนากาศ หนึ่งในคณะผู้สังเกตการณ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่มองผ่านความเห็นของผู้สังเกตการณ์ ซึ่งโครงการนี้เริ่มโครงการก่อนที่จะมีพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังนั้นจึงมีความคลาดเคลื่อนและอาจไม่เข้าใจกันบ้างระหว่างผู้สังเกตการณ์กับ จิสด้า ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถึงขั้นร้ายแรง และคณะผู้สังเกตการณ์ก็มีความเห็นร่วมกันว่า ยังไม่ปรากฎอะไรที่ชี้ชัดไปในทางทุจริต ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ส่วนที่ยังมีบางประเด็นยังคลุมเครือ ก็ไม่ใช่ปัญหารุนแรงถึงขั้นที่จะต้องยุติโครงการแต่อย่างใด

"อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่า ยังไม่เห็นอะไรที่ทุจริต ยังไม่มีอะไรชี้ชัด เพราะฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวว่า ประพฤติมิชอบหรือไม่ ประพฤติมิชอบคือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบครบถ้วนหรือไม่ หากว่าครบถ้วนก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าไม่ครบถ้วน มัวซัวไปบางจุด ผมเข้าใจว่าจะมีมาตรา 89 ของป.ป.ช.ก็คงจะส่งที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นพิจารณา คือ กลับไปที่ จิสด้า พิจารณาว่าจะตั้งกรรมการสอบวินัยหรือไม่ ซึ่งมีตัวอย่างหลายคดีมาแล้ว" ดร.ธีรพล กล่าว

สำหรับผลสอบกระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งขึ้น มี ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี เป็นประธาน สรุปว่า ยังไม่พบประเด็นการทุจริต

ประเด็นการประเมินและให้คะแนนทางเทคนิค ยังอยู่ในกรอบของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ใน ITB ส่วนประเด็นวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กที่ผิดไปจากข้อกำหนด

ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดหา ฯ พบว่าทุกขั้นตอนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจิสด้า ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรจิสด้า และก่อนการตรวจสอบมีการลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการจึงไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากได้ผ่านพ้นขั้นตอนที่อาจพิจารณาได้

สำหรับประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันของ Mr. Andy Witt กับ Surrey Satellite Technology (UK) นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าไม่สามารถระบุความสัมพันธ์กันได้และยังไม่มีหลักฐานปรากฏ เนื่องจากมีเวลาในการตรวจสอบน้อยไป และบริษัท Surrey ฯ มีหนังสือยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทางคณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายโดยตรงไปดำเนินการต่อตามที่เห็นสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics