ACT เตรียมส่งผลสอบจัดหาดาวเทียมธีออส 2 ให้ ค.ป.ท. ดำเนินการ 2 ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Andy Witt

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday October 12, 2018 16:44
กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--หอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยถึง ผลการพิจารณากระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ของคณะกรรมการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งขึ้นว่า พอใจผลการตรวจสอบ เนื่องจากเชื่อถือในคณะกรรมการที่มีความเป็นกลาง ทั้งนี้ใน 2 ประเด็นที่ยังไม่ข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Andy Witt นั้น ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จะมีการส่งให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) พิจารณาและดำเนินการโดยตรงต่อไป รวมถึงพิจารณาว่าจะมีการจัดส่งคณะผู้สังเกตการณ์ กลับเข้ามาทำหน้าที่ต่อไปอีกหรือไม่

เนื่องจากโครงการนี้ยังอยู่ในข้อตกลงคุณธรรม แต่ขาดผู้สังเกตการณ์เนื่องจากได้ลาออกไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งแล้วว่า อยากจะขอให้ผู้สังเกตการณ์ชุดเดิมกลับเข้ามาติดตามในช่วงบริหารสัญญาจนสิ้นสุดโครงการ เพราะยังมีช่วงที่บริหารสัญญา และช่วงตรวจรับอยู่ ซึ่งในทุกขั้นตอนมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ได้หมด และจะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพิเศษขึ้นมาดูแลและติดตามการดำเนินงานตามสัญญาให้โปร่งใสในทุกขั้นตอนต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 79 โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม มูลค่ารวมทุกโครงการกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ส่วนเรื่องของข้อมูล สำหรับผู้สังเกตการณ์นั้นต้องไม่มีความลับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะต้องให้ผู้สังเกตการณ์ เพราะได้เซ็น Non - disclosure agreement ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว ดังนั้นถ้ามีกรณีข้อมูลที่รั่วไหลเกิดขึ้น ผู้สังเกตการณ์ต้องรับผิดชอบ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ก็จะต้องดำเนินการในส่วนนี้ด้วย

"ประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป ไม่มีหลักฐานปรากฎเด่นชัด อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ค.ป.ท.ว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไร ถ้ายังคิดว่ามีประเด็นอยู่ ก็อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการที่จะไปแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทางกรรมการก็พูดชัดแล้วว่า เวลาท่านน้อย และอาจไม่ใช่หน้าที่โดยตรง แต่ต้องเป็นหน่วยงานราชการ อย่าง คณะกรรมการ ค.ป.ท. ที่จะต้องขอข้อมูล แล้วผลออกมาอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกที ส่วนเรื่องนี้จะไปถึง ป.ป.ช.หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการ ค.ป.ท.เช่นกัน ส่วนของ ACT ทุกอย่างเรายืนยันว่า ทำหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำเอง อะไรเอง คงทำไม่ได้ โดยทั้งมารยาทและโดยหน้าที่" นายวิชัยกล่าว

ดร.ธีรพล กาญจนากาศ หนึ่งในคณะผู้สังเกตการณ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่มองผ่านความเห็นของผู้สังเกตการณ์ ซึ่งโครงการนี้เริ่มโครงการก่อนที่จะมีพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดังนั้นจึงมีความคลาดเคลื่อนและอาจไม่เข้าใจกันบ้างระหว่างผู้สังเกตการณ์กับ จิสด้า ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถึงขั้นร้ายแรง และคณะผู้สังเกตการณ์ก็มีความเห็นร่วมกันว่า ยังไม่ปรากฎอะไรที่ชี้ชัดไปในทางทุจริต ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ส่วนที่ยังมีบางประเด็นยังคลุมเครือ ก็ไม่ใช่ปัญหารุนแรงถึงขั้นที่จะต้องยุติโครงการแต่อย่างใด

"อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่า ยังไม่เห็นอะไรที่ทุจริต ยังไม่มีอะไรชี้ชัด เพราะฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวว่า ประพฤติมิชอบหรือไม่ ประพฤติมิชอบคือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบครบถ้วนหรือไม่ หากว่าครบถ้วนก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าไม่ครบถ้วน มัวซัวไปบางจุด ผมเข้าใจว่าจะมีมาตรา 89 ของป.ป.ช.ก็คงจะส่งที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นพิจารณา คือ กลับไปที่ จิสด้า พิจารณาว่าจะตั้งกรรมการสอบวินัยหรือไม่ ซึ่งมีตัวอย่างหลายคดีมาแล้ว" ดร.ธีรพล กล่าว

สำหรับผลสอบกระบวนการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งขึ้น มี ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี เป็นประธาน สรุปว่า ยังไม่พบประเด็นการทุจริต

ประเด็นการประเมินและให้คะแนนทางเทคนิค ยังอยู่ในกรอบของข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่วางไว้ใน ITB ส่วนประเด็นวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กที่ผิดไปจากข้อกำหนด

ประเด็นขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดหา ฯ พบว่าทุกขั้นตอนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจิสด้า ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรจิสด้า และก่อนการตรวจสอบมีการลงนามในสัญญาแล้ว คณะกรรมการจึงไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากได้ผ่านพ้นขั้นตอนที่อาจพิจารณาได้

สำหรับประเด็นผลประโยชน์ร่วมกันของ Mr. Andy Witt กับ Surrey Satellite Technology (UK) นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าไม่สามารถระบุความสัมพันธ์กันได้และยังไม่มีหลักฐานปรากฏ เนื่องจากมีเวลาในการตรวจสอบน้อยไป และบริษัท Surrey ฯ มีหนังสือยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทางคณะกรรมการ ฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายโดยตรงไปดำเนินการต่อตามที่เห็นสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics