กระทรวงแรงงานมอบรางวัล ซีพีเอฟ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 3, 2018 18:02
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--ซีพีเอฟ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561 แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัทในกลุ่ม รวม 16 บริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนชั้นนำที่มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนคนพิการนการสนับสนุนภาครัฐคนพิการได้มีงานทำและรายได้ที่มั่นคง ช่วยให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญของการสร้างสังคมพึ่งตน และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรงแทนการจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ซีพีเอฟร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนให้คนพิการในสังคมมีงานทำที่มั่นคงเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และมีรายได้พึ่งพาตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

"ซีพีเอฟภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังให้กับคนพิการในสังคมได้สามารถเข้าถึงการทำงาน และมีรายได้ที่มั่นคง เข้าถึงสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม" นายปริโสทัตกล่าว

ปีนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง จัดจ้างคนพิการทำงานกับซีพีเอฟและบริษัทในกลุ่ม รวม 733 คน โดยจัดจ้างใน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานอยู่ในโรงงานและฟาร์มของบริษัททั่วประเทศรูปแบบที่สอง ซีพีเอฟร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการ จัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน เป็นพนักงานบริษัททำงานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ ทำงานช่วยงานครูโรงเรียน ช่วยงานที่วัด เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขณะที่ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟจัดจ้างนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์ทีมชาติไทยเป็นพนักงานบริษัท พร้อมทั้ง สนับสนุนค่าใช้จ่าย และอาหารในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อม และการเดินทางไปร่วมแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ส่วนรูปแบบที่ 3 เป็นการจัดจ้างงานตามมาตรา 35 โดยการให้สัมปทานแก่คนพิการ จัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือ จัดอบรมให้แก่คนพิการที่เป็นพนักงานที่ทำงานในโรงงาน ฟาร์ม รวมทั้งคนพิการทำงานในชุมชน มีความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน กฎหมาย การประกันสังคม และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการทำงานด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้อย่างครบถ้วน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงให้กับคนพิการและครอบครัวได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามและเยี่ยมคนพิการที่ทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการที่บริษัทจัดจ้างทุกคน ได้รับการปฏิบัติที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและช่วยให้การดำเนินงานหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี ได้เสนอชื่อนางสาวราตรี พันธมัง คนพิการปฏิบัติตัวเป็นคนพิการแบบอย่างของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งสภากาชาดจังหวัดสระบุรียังได้มอบบ้าน 1 หลัง ภายใต้ "โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุงและสร้างบ้านผู้ยากไร้" ช่วยนางสาวราตรีได้มีบ้านพักอาศัยและที่ดินเป็นของตัวเองที่มั่นคง

การจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานบริษัทฯสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คนพิการเอง และครอบครัวได้รับประโยชน์โดยตรง และช่วยเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง เลี้ยงดูตนเอง ตลอดจนเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกในครอบครัวได้ และได้รับการยอมรับจากสังคม


Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics