กสอ. อัด 3 แคมเปญลุยพัฒนาแรงงานวัยเกษียณ นำร่อง 4 งานหัตถกรรมผู้สูงอายุสันกำแพง หวังยกคุณภาพชีวิตกว่าพันราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 31, 2018 09:00
กรุงเทพฯ--28 ธ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สานต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มประชากรผู้สูงวัย พร้อมเผย 3 แนวทางในการส่งเสริมและรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมหลังวัยเกษียณ ประกอบด้วย การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมเอสเอ็มอีวัยเกษียณ และการส่งเสริมด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยเริ่มนำร่องฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนให้กับผู้สูงอายุกว่า 1,900 ราย ในอำเภอสันกำแพง 4 สาขา ได้แก่ การทำโคมยี่เป็ง การทำตุง 12 ราศี การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากกระดาษสา และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จะสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างรายได้ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในช่วง 2 – 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากรอย่างชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ทั้งจำนวน และสัดส่วนของผู้สูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2564 ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีก 5.6 ล้านคน (จากเดิมในปี พ.ศ. 2560 มีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 10 ล้านคน) ซึ่งการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมโดยรวม ดังนั้น ขณะนี้หลาย ๆ ภาคส่วน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการและการวางแผนในการยกระดับกลุ่มประชากรดังกล่าวให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างรัดกุม

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า กล่าวต่อว่า ภายใต้การดำเนินงานของ กสอ. ได้เล็งเห็นว่าจำนวนผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างงานและอาชีพเสริมให้กับผู้สูงวัยในภาคการผลิตที่จะกลับสู่ชุมชน ซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้อยู่ได้โดยไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระลูกหลาน ดังนั้น ล่าสุดจึงได้เริ่มวางกลไกการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุเชิงระบบที่ในอนาคตจำเป็นจะต้องเน้นการสร้างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการ หลักประกันในด้านรายได้ รวมถึงโอกาสต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่วัยเกษียณควรจะได้รับ ซึ่งได้วางแนวทางไว้ 3 ด้านประกอบด้วย

  • การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยการนำร่องจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

ในแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้าจากชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายรายทั้งผู้สูงอายุและภายในชุมชน ซึ่งกรมฯ ได้มีการดำเนินงานผ่านโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสามารถเติบโตได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

  • การส่งเสริมเอสเอ็มอีวัยเกษียณ โดยเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับแรงงานสูงวัย เพื่อก้าวสู่ การเป็น

ผู้ประกอบการใหม่วัยเกษียณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุ ในช่วงอายุ 55-60 ปี ที่มีความตั้งใจเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้สามารถเขียนโมเดลธุรกิจและแผนประกอบกิจการอย่างง่าย เพื่อขอรับเงินทุนและการยื่นคำขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อให้ SMEs ในกลุ่มนี้มีขีดความสามารถ ทางธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าและการบริการ

  • ส่งเสริมด้านเงินทุนหมุนเวียน สำหรับผู้สูงอายุบางส่วนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจในวัยเกษียณ กสอ. จึง เตรียมความพร้อมด้านเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย และหัตถกรรมไทย วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 4 อีกทั้งนี้ ต้องเป็นทายาทของผู้เกษียณและเข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ จึงสามารถยื่นกู้ได้

นายกอบชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้การดำเนินงาน ของ กสอ. ยังได้นำร่องสำรวจความต้องการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุใน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีประชากรผู้สูงอายุจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,857 คน ร่วมกันกับ กสอ. คิดค้นหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมและเกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงสอดกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ" ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มทำการฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะการผลิตสินค้าหัตถกรรม 4 สาขา ได้แก่ การทำโคมยี่เป็ง การทำตุง 12 ราศี การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากกระดาษสา และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงาน มีอาชีพของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ จะสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปสร้างรายได้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 022024414 - 17หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th


Latest Press Release

ห้ามพลาด! SITI SPU ขอเชิญน้องๆมัธยมปลาย ร่วมประกวด Video Clip นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท

Clip เกี่ยวกับ นวัตกรรมช่วงโควิด-19 หรือ clip พิชิต COVID-19 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประกาศผลวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม ประกวด Video...

ด่วน! SPU เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท เรียนออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

การเรียนรู้ใหม่ ในโลกยุคปกติใหม่ ครูต้องปรับเปลี่ยน ผู้เรียนต้องปรับตัว เราไม่สามารถปฏิเสธการเรียนออนไลน์ได้ แต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน...

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม

เกษรวิลเลจนำเสนอ Gaysorn Back To Life, The Art of 'The New Normal’ 3 หัวใจหลักแห่งศิลปะ แห่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อย่างมีรสนิยม ให้ลูกค้าช้อปปิ้งอย่าง มีสไตล์ ปลอดภัย และมั่นใจกว่าที่เกสรวิลเลจ พร้อมต่อยอดนโยบาย “ย่านราชประสงค์ปลอดภัย...

วว. / TICA /JICS ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ ชี้เป็นหลักชัยสำคัญในการวิจัย พัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ร่วมรับมอบครุภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า EV จำนวน 7 คัน และสถานีชาร์จไฟ...

ภาพข่าว: วว.มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เยียวยาวิกฤตโควิด 19

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ในพิธีมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ชุมชนบริเวณเทคโนธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๕๗ ปี...

Related Topics