กระทรวงเกษตรฯ กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 8, 2019 11:07
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือสมุทรเป็น "เกษตรกรรม" และผู้ทำนาเกลือเป็น "เกษตรกร" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้ระบบสหกรณ์ และดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ ส่งผลให้อาชีพนี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลต่อไป

สำหรับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเกลือที่ตกต่ำ กำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับเกลือทะเล โดยเฉพาะราคาเกลือให้มีเสถียรภาพมากขึ้น จนขายได้ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยให้ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เป็นจุดศูนย์กลางในการรวมกันซื้อรวมกันขาย เจรจาต่อรองในการกำหนดทิศทางของราคาเกลือทะเล เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาเกลือทะเลให้เกิดความมั่นคงไม่ผันผวน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือทะเลของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้สมาชิกสหกรณ์ชาวนาเกลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบสหกรณ์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ได้กำหนดวิธีจำหน่ายเกลือทะเลโดยวิธีแบบประมูล ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกิดการยกระดับราคาเกลือทะเล โดยมีการกำหนดจุดจำหน่าย 3 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร เปิดประมูลทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ต.โคกขาม อ.เมือง จุดที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดประมูลทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และจุดที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เปิดประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด โดยในปี 2562 มีปริมาณเกลือแต่ละประเภท ได้แก่ เกลือขาว มีจำนวน 8,184 ตัน เกลือกลาง มีจำนวน 149,540 ตัน และเกลือดำ มีจำนวน 3,020 ตัน และมีแผนการส่งมอบเกลือของสหกรณ์สมาชิก ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 228 ราย จำนวน 160,744 ตัน

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้เกลือที่ผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรทำนาเกลือได้ราคาสูงกว่าต้นทุน เกษตรกรทำนาเกลือได้รับการจัดการหนี้สินเดิม สมาชิกสหกรณ์อนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือไว้ให้ลูกหลานได้ อีกทั้งรัฐยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทำนาเกลือโดยใช้ระบบสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล และ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการการทำงานตามแนวทางประชารัฐต่อไป" นายอานัติ กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: การนำเสนอทางวิชาการ Digital CEO รุ่นที่ 2

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานเปิดงานการนำเสนอทางวิชาการเรื่อง "Thailand Digital Transformation in 2023" ของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 และเป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา...

ทำอย่างไร เมื่อเป็น สิวอุดตัน

เมื่อพูดถึงปัญหาสิว แน่นอนว่า เป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใบหน้าของตน แม้จะเป็นเพียงเม็ดเล็กๆ แต่เมื่อเกิดสิวขึ้นบนใบหน้าแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความกังวลใจ และผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียน แถมยังทิ้งจุดด่างดำ รูหลุมสิว ไว้บนใบหน้าอีกด้วย...

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ร่วมปันน้ำใจเด็กด้อยโอกาส นำทีมสัตวแพทย์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ที่มูลนิธิบ้านแสงไทยดรุณ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่ นำทีมโดย น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา พร้อมด้วยสัตวแพทย์และทีมงานจากโครงการ "รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ขออาสา" ลงพื้นที่ร่วมปันน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น...

สศร.เปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรม พัก พิง อิง โขง จังหวัดนครพนม โดยมีนายธนิตศักดิ์ อุ่นตา...

ตลาดนัดสีเขียว Green Market

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับเครือข่ายตลาดเกษตรสีเขียว ชวนช้อป ชิลๆ แบบรักษาสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม Green Market @Market Village Hua Hin จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล "คุณภาพดี และปลอดสารพิษ"...

Related Topics