ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 9, 2019 10:00
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)
วัตถุประสงค์โครงการ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้วิสาหกิจได้นำดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ โดยการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
  • วิสาหกิจสามารถมีแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน
  • ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการพัฒนาสายการผลิตหรือบางส่วนของสายการผลิตให้เป็น Lean Automation System Integrator
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • วิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้วยระบบ Visualize มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น (ลดของเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ลดต้นทุนการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 มูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 9) ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกด้าน
  • วิสาหกิจมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติแบบ LASI (Lean Automation System Integrator) อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ