วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม! กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 1, 2019 18:28
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรจากเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและหญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่พร้อม ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งการตัดสินใจของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์หรือ

การตั้งครรภ์ต่อก็ได้ และส่วนหนึ่งในการตั้งครรภ์ต่อนั้น อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าไม่ถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตลอดจนอายุครรภ์มากเกินไป สำหรับประเทศไทย การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยต้องดำเนินการภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับของแพทยสภา ซึ่งปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมี 2 วิธี คือ การใช้กระบอกดูดสุญญากาศหรือไฟฟ้า และการใช้ยา โดยกรมอนามัยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สามารถจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: RSA) หรือเครือข่ายอาสา RSA ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนแพทย์อาสา RSA ทั้งสิ้น 130 คน และสหวิชาชีพอาสา RSA ทั้งสิ้น 348 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าชดเชยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการคุมกำเนิดกึ่งถาวรหลังยุติการตั้งครรภ์

ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

"จากการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อหรือการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงถือได้ว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของเครือข่าย ทั้งการตั้งครรภ์ต่อและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อให้มี

ความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ตลอดจนสามารถจัดบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งการแสวงหาความต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระบบต่อไป" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนัก 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญ จึงร่วมมือกับกรมอนามัยและเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการสายปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 ทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ

2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: RSA) 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิ

ในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ

และ 4) การจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ทางด้าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวว่า กรณีวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ จะมีเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง

ที่ท้องไม่พร้อมดำเนินงานขับเคลื่อน โดยมุ่งให้ผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สามารถเข้าถึงทางเลือกและบริการต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีองค์กรสมาชิกจากภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศล และนักวิชาการ กว่า 80 องค์กร ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) รณรงค์ป้องกันสถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน เสริมทักษะชีวิต และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดที่มีคุณภาพ 2) เสริมพลังให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านการพัฒนาบริการให้คำปรึกษาทางเลือกที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ 3) พัฒนาเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพและทางสังคมสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่ว่าต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อ และ 4) สร้างความเข้าใจต่อสังคมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม


Latest Press Release

ภาพข่าว: วธ.-ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย

ผู้คณะบริหาร บริษัท Universal Studio (สหรัฐอเมริกา) จำกัด (มหาชน) เข้าหารือกับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดการถ่ายทำภาพยนตร์ Fast and Furious 9 ที่มีกำหนดถ่ายทำที่จังหวัดกระบี่...

ภาพข่าว: มอบความคุ้มครอง

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 1 ปี ทุนประกันรวม 28,000,000 บาท แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ " ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล...

ภาพข่าว: กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MU Trading Challenge ในโครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) เวทีแห่งการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน...

ภาพข่าว: ทีมชาติอีกสมัย พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ชลบุรี แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์

"พิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์" ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 แชมป์ Starcraft II เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่ง Sea games ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในกีฬาประเภท E-Sport เกม...

Related Topics