วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม! กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 1, 2019 18:28
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรจากเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและหญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่พร้อม ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งการตัดสินใจของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมอาจนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์หรือ

การตั้งครรภ์ต่อก็ได้ และส่วนหนึ่งในการตั้งครรภ์ต่อนั้น อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าไม่ถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตลอดจนอายุครรภ์มากเกินไป สำหรับประเทศไทย การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยต้องดำเนินการภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับของแพทยสภา ซึ่งปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมี 2 วิธี คือ การใช้กระบอกดูดสุญญากาศหรือไฟฟ้า และการใช้ยา โดยกรมอนามัยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สามารถจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: RSA) หรือเครือข่ายอาสา RSA ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนแพทย์อาสา RSA ทั้งสิ้น 130 คน และสหวิชาชีพอาสา RSA ทั้งสิ้น 348 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าชดเชยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการคุมกำเนิดกึ่งถาวรหลังยุติการตั้งครรภ์

ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

"จากการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อหรือการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงถือได้ว่ามีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการดำเนินงานของเครือข่าย ทั้งการตั้งครรภ์ต่อและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เพื่อให้มี

ความเข้มแข็ง เข้าถึงได้ ตลอดจนสามารถจัดบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งการแสวงหาความต่อเนื่อง

ในการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระบบต่อไป" อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนัก 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญ จึงร่วมมือกับกรมอนามัยและเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการสายปรึกษาทางเลือกท้องไม่พร้อม 1663 ทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาความเข้มแข็งและเครือข่ายหน่วยบริการที่ดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ต่อ

2) ขยายบริการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยอย่างทั่วถึง ด้วยการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe Abortion: RSA) 3) สร้างความเข้าใจสาธารณะต่อสิทธิ

ในทางเลือกของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ การรณรงค์ และเวทีเสวนาต่างๆ

และ 4) การจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ทางด้าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม กล่าวว่า กรณีวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ จะมีเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง

ที่ท้องไม่พร้อมดำเนินงานขับเคลื่อน โดยมุ่งให้ผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม สามารถเข้าถึงทางเลือกและบริการต่างๆ ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม มีองค์กรสมาชิกจากภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศล และนักวิชาการ กว่า 80 องค์กร ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) รณรงค์ป้องกันสถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน เสริมทักษะชีวิต และการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดที่มีคุณภาพ 2) เสริมพลังให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ผ่านการพัฒนาบริการให้คำปรึกษาทางเลือกที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ 3) พัฒนาเครือข่ายส่งต่อให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพและทางสังคมสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่ว่าต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อ และ 4) สร้างความเข้าใจต่อสังคมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม


Latest Press Release

ภาพข่าว: เบตเตอร์ กรุ๊ป สนับสนุนกีฬาเยาวชนสร้างคนสร้างชาติ

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอของนักเรียน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ต.บางพระครู...

ภาพข่าว: แอกซ่าประกันภัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวนิสรา จันทร์มณี ผู้จัดการแอกซ่า สาขาอุบลราชธานี (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มอบเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย...

ภาพข่าว: เปิดประสบการณ์ใหม่กับหม้อหุงข้าวดีไซน์หรู ZOJIRUSHI จากประเทศญี่ปุ่น (MADE IN JAPAN) แบรนด์แรก ที่หุงข้าวไทยได้ถึง 5 สายพันธุ์ อั๋น-จ๋า นำทีมเซเลบริตี้ร่วมการันตี

บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 13 ปี (2006-2018) นำโดยคุณซึคาสะ คานากาวะ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ที่3 จากซ้าย) จัดงาน Premier ZOJIRUSHI Rice Cooker Launch เพื่อเปิดตัวหม้อหุงข้าว...

THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมกับเดอะมอลล์โคราชจัดการแข่งขัน " THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 460,000 บาท เมื่อวันที่ 3-8 ตุลาคม...

ภาพข่าว: ชาวแพรนด้าฯ ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือพนักงานน้ำท่วม

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ( สายผลิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นตัวแทน มอบเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 3 ราย รายละ 5,000 บาท จากการจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ร่วมใจ ช่วยชาวแพรนด้า ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"...

Related Topics