กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU ในโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 6, 2019 14:27
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ณ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ว่า ความตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ เป็นการริเริ่มเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการจับคู่การค้าเข้ากับโครงข่ายพื้นฐานที่รองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค บนพื้นที่นำร่องที่จังหวัดชลบุรี รองรับการจัดจำหน่ายและการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตได้ตลอดกระบวนการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญตั้งแต่กระบวนการรับรอง ตรวจสอบ และจับคู่ซื้อขายสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดกลางได้ง่ายและเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างครบวงจร

อย่างไรก็ตาม ความตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขยายขอบเขตและการใช้ประโยชน์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยสามารถยกระดับขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ดิจิทัล ลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาด เพิ่มโอกาสสานต่ออาชีพเกษตรกร รวมทั้งสร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานโดยอาศัยกลไกตลาดกลางค้าสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าและลอจิสติกส์ที่มีศักยภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งสินค้ามาตรฐานและมีความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

"สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการพัฒนา www.DGT Farm.com เพื่อรวบรวมเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้ามาไว้ในแพลตฟอร์มนี้ และได้มีการพัฒนาเพื่อใช้ในการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพกับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้โดยตรง ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองกว่า 1,000 ราย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างการน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงความต้องการซื้อของชุมชนที่มีขนาดใหญ่เข้ากับอุปทานสินค้าเกษตร ตามนโยบายตลาดนำการผลิต อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมีการขยายผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไป และเชื่อว่าประเทศไทยจะมีโอกาสที่จะสามารถเป็นครัวของโลกได้" นายลักษณ์ กล่าว

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกษตรพื้นฐานครบวงจรและมีความเข้มแข็งทั้งในฐานะผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นของโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันการปฏิบัติภารกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรกรรม ตั้งแต่การส่งเสริมเชิงพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนการสร้างชุมชนเกษตรกรรมที่สามารถผนึกรวมตัวเป็นวิสาหกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรของไทยเข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้อย่างเท่าเทียม จึงได้ผลักดัน "ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0" เพื่อตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ก้าวทันยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 สอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างกลไก "ตลาดคู่ดิจิทัล" ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีความต้องการซื้อขายสินค้าเกษตรได้มาพบกันบนดิจิทัลแพล็ตฟอร์ม โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา บวกกับการสร้างเครือข่ายตลาดค้าส่งและค้าปลีกให้รองรับการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ตั้งแต่การตรวจรับรองและตรวจสอบสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงระบบการคัดบรรจุ ขนส่ง กระจายสินค้า และเก็บรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งตรงสินค้าคุณภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งโครงสร้างการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้ยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "ยุทธศาสตร์พระพิรุณ" คือการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่ออนาคตของเกษตรกรไทย ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยยุทธศาสตร์ที่ปรับเปลี่ยนแนวคิด "ส่งเสริมการผลิต" ไปสู่ "การตลาดนำการผลิต" ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตตามข้อมูลสถิติการตลาด ลดข้อจำกัดและการผูกขาด อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานไปสู่ระดับสากลด้วยความเชื่อมั่น จนเกิดการสานต่ออาชีพและความภาคภูมิใจที่พร้อมจะเป็น"เกษตรกรรุ่นใหม่"และ "เกษตรอัจฉริยะ" ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารของชาติในอนาคต


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics