กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศเกี่ยวกับการใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ทำการประมงฉบับใหม่ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับ เคยโกร่ง ในระยะที่ใกล้ชายฝั่งมากขึ้น และสามารถทำประมงได้ตามวิถีที่เคยทำมาและมีความปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 21, 2019 17:21
กรุงเทพฯ--21 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ชาวประมงพื้นบ้านเสนอขอใช้อวนตาห่างขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร ส่วนเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งประมาณ 5,400 เมตรนับจากขอบน้ำตลอดแนวชาวฝั่งทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล โดยกำหนดขนาดใช้ตาอวนขนาด 2×2 มิลลิเมตรเท่านั้น แต่ชาวประมงพื้นบ้านต้องการขยายตาอวนเพื่อจับ "เคยโกร่ง" ที่เป็นเคยขนาดใหญ่ประมาณ 7 – 32 มิลลิเมตร จึงขอผ่อนปรนให้ใช้ตาอวนขนาด 2×4 มิลลิเมตร ซึ่งจากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 และให้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม่ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้การทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้อวนขนาดช่องตาไม่เกิน 2×2 มิลลิเมตร ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น ส่วนเรือยนต์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมงอนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้านต่อไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสลงมาสามารถใช้ขนาดช่องตาอวน 2×4 มิลลิเมตรได้ โดยให้ทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชาวฝั่งขณะทำการประมง เฉพาะในอ่าวไทย ตัว ก เขตจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 และระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ให้เรือประมงพื้นบ้านซึ่งมีขนาดเล็กสามารถขยับเข้ามาทำการประมงใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจะสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติวิสัยและมีความปลอดภัยในการเดินเรือ จากที่ก่อนหน้านี้ชาวประมงพื้นบ้านส่วนหนึ่งต้องหยุดออกเรือหรือเลิกทำประมงเพราะผลกระทบจากข้อกำหนดของประกาศฯ ฉบับเดิม อีกทั้งการผ่อนปรนให้ใช้อวนที่มีขนาดตา 2×4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ชาวประมงใช้กันอยู่และเหมาะกับการรุน "เคยโกร่ง" จะช่วยให้ชาวประมงมีรายได้จากการจับ "เคยโกร่ง" ขายมากขึ้น พร้อมกันนี้กรมประมงจะได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากการผ่อนปรนทั้งขนาดตาอวน พื้นที่ และระยะเวลาทำประมงเพื่อนำไปปรับข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีประมงพื้นบ้าน ในอนาคตอาจเพิ่มพื้นที่ทำการประมงเพื่อให้ชาวประมงประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการกำหนดขนาดตาอวน 2×4 มม. ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้ทำ 2 ปีก่อนคือ ปี 2562 และ ปี 2563 เพื่อกรมประมงจะได้ศึกษาวิจัยร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านไปด้วยเกี่ยวกับพื้นที่และระยะเวลาทำประมง โดยหากมีพื้นที่ที่พบเคยโกร่งมากขึ้นก็อาจออกประกาศขยายพื้นที่ทำการประมง ส่วนระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศเป็นไปตามที่ชาวประมงพื้นบ้านระบุว่า พบเคยโกร่งเยอะที่สุด และหากไม่นำเคยโกร่งมาใช้ประโยชน์ในการทำอาหารก็จะสูญเปล่า เนื่องจากเคยโกร่งมีวงจรชีวิตสั้นเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมเท่านั้น หากศึกษาแล้วพบว่าช่วงเวลาที่พบเคยโกร่งยาวนานกว่านี้ ก็อาจขยายเวลาทำการประมงอวนรุนเคยได้อีก ซึ่งขณะนี้กรมประมงได้นำประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: แฟลช เอ็กซ์เพรส มอบทุนการศึกษา กองทัพบก

นายคมสันต์ ลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ให้บริการด้านขนส่งแบบครบวงจร ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกำลังพลกองทัพบกที่มีผลการเรียนดี...

ตัวแทนจาก National Geographic Society และ Campaign for Nature จับมือนานาชาติผลักดันแผนอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้นำรัฐบาล องค์กรเอ็นจีโอ ภาคธุรกิจ และนักการกุศล ร่วมผลักดันนานาชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่อย่างน้อย 30% ของโลกภายในปี 2573 เหลือเวลาอีกเพียง 18...

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ผลักดันโครงการสร้างท่าเรือมาตรฐานจังหวัดภูเก็ต

นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมด้วย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ กรรมการ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นายอำนวย ฉิมอินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อพัฒนาอาชีพในเขตพื้นที่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ...

CIBA-มธบ. ปั้นบัณฑิตพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จัดทำหลักสูตรแบบ Active Learning เน้นให้นักศึกษามีทักษะด้าน Technological skills และ Soft Skills รองรับความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA)า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล...

Related Topics