คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ติดโผการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ยืนยันความแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครผู้สนใจหลักสูตรวิชากฎหมายถึงกลางเดือนเมษายน 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 1, 2019 13:52
กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับ ติดท็อป 200 ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2019 เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาต่างๆ โดย QS จากประเทศอังกฤษ เป็นหน่วยงานในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งผลการจัดอันดับของ QS นั้น ได้รับความเชื่อถือและใช้อ้างอิงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเป็นสถาบันการศึกษาทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ที่เวลานี้กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา โดยมีหลายหลักสูตรให้เลือกตามความเหมาะสม ทั้งหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ LL.M. (Business Law) International Program โดยเปิดให้สมัครทางออนไลน์ที่ www.law.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า "ปัจจัยที่ส่งผลให้คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาทางนิติศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 200 อันดับแรกของโลก สืบเนื่องจาก หลักสูตรของเรามีถึง 7 หลักสูตรซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บัณฑิตของเราจึงก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงการสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีการจัดการบริการวิชาการและผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาในทุกมิติ

นอกจากนี้เรายังร่วมมือในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จึงเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพให้นิติศาสตร์ จุฬาฯ มีความแข็งแกร่ง มีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโททางกฎหมายเป็นแห่งแรกของประเทศ ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคง

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา เราได้ขยายความร่วมมือไปสู่ทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการให้ทุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และมีการผลิตผลงานวิชาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์ จนทำให้ติดอันดับโลกเป็นครั้งแรกอย่างน่าภาคภูมิใจ

ในด้านคณาจารย์ เรามีความโดดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ประจำกับทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พิเศษซึ่งรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากประสบการณ์จริง กระทั่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในภาคส่วนต่างๆ จนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์"

ทางคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากศึกษาความรู้ด้านนิติศาสตร์ สมัครเข้าเรียนในหลายหลักสูตร โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เท่านั้น โดยมีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได้ (ยกเว้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิตในประเทศ) หลักสูตร 3 ปี โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สำหรับนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อศึกษาต่อยอดตามหมวดวิชาที่สนใจ ได้แก่ กฎหมายเอกชนและธุรกิจ, กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายนศกนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาใดๆ ก็ได้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพ หรือประสงค์จะประกอบการด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และภาษีอากร โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร สำหรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ หรือภาษีอากร โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 เมษายนศกนี้

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สนใจศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางนิติศาสตร์ในเชิงลึก โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคมศกนี้

หลักสูตร LL.M. (Business Law) International Program สำหรับนิติศาสตรบัณฑิตที่ต้องการศึกษากฎหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ โดยไม่จำเป็นเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 2 พฤษภาคมศกนี้

สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.law.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-2017 หรือ facebook.com/LawChula และ Line id : @LawChula


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics