ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 26, 2019 07:19
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สำนักงานสหกิจและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยรองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติในความสำเร็จของนักศึกษา ประสานความรักความผูกพันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากสถานประกอบการ ทั้งสิ้น 68 คน และในการปฏิบัติงานครั้งนี้ สถานประกอบการและคณาจารย์ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษารายบุคคล มีนักศึกษาที่ได้รับคะแนนการประเมินผลสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ นางสาวสุชาดา ผสมทรัพย์ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบ้านบึง จัดทำโครงงานเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาบ้านบึง , นายธนธัส เอี่ยมโภคาประดิษฐ์ นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปฏิบัติงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำโครงงานเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและนางสาวนิตยา อินยาพงศ์ จัดทำโครงงานเรื่อง cooperative education report chakit muay thai school วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 2 ชั้น 6 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี


Latest Press Release

ภาพข่าว: กลุ่มทรู มอบสมาร์ทโฟน สนับสนุนเยาวชนผู้ชนะเลิศ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองผ่านศิลปะการพูด ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา (ที่ 2 จากขวา) รับมอบสมาร์ทโฟนจำนวน 30 เครื่องจาก กลุ่มทรู โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย)...

มร.นม. รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ หอประชุมใหม่ โดยเริ่มจากขบวนเกียรติยศนำ...

ราชภัฏโคราช จับมือ CAT พัฒนาระบบโครงข่ายไอที มุ่งสู่ Smart University

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต...

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมสร้างมาตรฐาน...

วันนี้ โออิชิ กรีนที พร้อมเสิร์ฟคุณถึงที่บ้านแล้ว

วันนี้ "โออิชิ กรีนที" พร้อมเสิร์ฟคุณถึงที่บ้านแล้ว หลากหลายรสชาติและหลากหลายขนาด ทั้งรสต้นตำรับ, รสน้ำผึ้งผสมมะนาว, รสข้าวญี่ปุ่น, รสองุ่นเคียวโฮ, โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ หรือจะสั่งเป็นลังยกแพ็ค 24 ขวด ก็ส่งให้ถึงที่ เพียงคลิ๊กมาที่...

Related Topics