มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เปิดบ้านเสวนาการพัฒนาท่าเรือบก Dry Port จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 8, 2019 16:12
กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการโอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุนกับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย และการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับโลจิสติกส์ทางการค้า ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

การจัดโครงการเสวนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ที่นำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคง จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และได้จัดการขนส่งประเภทนี้ไว้ในประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบกับการขนส่งในจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการเป็นท่าเรือบกให้แก่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และตลาดการค้า ในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า การลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันเป็นการขยายตลาดการค้าชายแดน อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นำไปสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจภายในองค์กรต่อไป

การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) กับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ โอกาสทางโลจิสติกส์การค้า การลงทุน กับการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมาฯ โดย นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา การแบ่งกลุ่ม Work Shop และนำเสนอตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรม Logistic and supply chain และภาคการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรม Logistic supply chain และภาคการเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์


Latest Press Release

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ เข้าโรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องมาจากมีฝนตก ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 528 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 9 ตุลาคม...

ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0"...

สนพ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ณ ห้องประชุม ( อาคารฝึกอบรม) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์...

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการภาพข่าว ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการ จัดอบรม และสัมมนา "โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย...

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศลาวและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ที่เป็นโพน ที่คนไทยทั่วไปเรียกว่าเนิน ต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากบ้านโพน...

Related Topics