องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 24, 2019 16:58
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์การ ความร่วมมือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม.

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เปิดเผยว่า ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสืบสานและต่อยอดโครงการ กองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ3. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม สำหรับการศึกษาสายอาชีพด้านอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนบางส่วนให้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ "สร้างเด็กดี มีความรู้ คุ่คุณธรรม" โดยขอให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองทุนการศึกษา สำนักองคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีงานทำ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงสานต่อโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ รวม 161 คน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ รักสามัคคี มีวินัย และมีคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ ส่งเสริมพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1 ด้วยการฝึกระเบียบวินัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพไทย และนำนักเรียนชั้น ปวช.2 เข้าศึกษาในสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับพฤติกรรม "ละ ลด เลิก พฤติกรรมเสี่ยงในสังคม" โดยกองทัพจัดฝึกวินัยร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 9 วัน โดยหลังจากฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ปี นักเรียนจะกลับเข้าเรียนระดับชั้น ปวช.3ในสถานศึกษา ซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางกาย อารมณ์ จิตใจ และมีความพร้อมจะปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการดังกล่าวนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนับสนุน วันนี้จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ ครูนิเทศ และนักเรียน พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือสถานประกอบการ และสถานศึกษา รวมทั้งมอบรางวัลโครงงานยอดเยี่ยมด้วย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ดีโดยนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวุฒิภาวะที่ดี มีจิตอาสา และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะประกอบอาชีพกับสถานประกอบการหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Latest Press Release

La Mer ผนึกกำลัง School House จัดนิทรรศการเปิดประสาทสัมผัสสุดตระการตาในแคมเปญ Edge of the Sea

แบรนด์สกินแคร์สุดหรูผนึกกำลังกับเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญในวงการความงาม เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมรดก ศิลปะ และนวัตกรรมของ La Mer ในนครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การจัดแสดงงานชุด "Edge of the Sea" School House ครีเอทีฟเอเจนซีจากนิวยอร์กผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ความสร้างสรรค์...

VeChain ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Seafood Traceability Hackathon ของ GDST

ความจำเป็นของกรอบการทำงานสากลสำหรับสืบทวนแหล่งที่มาของอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการประกาศต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกโดย Global Agenda Council on Oceans ของ World Economic Forum ในปี 2556 โดยข้อมูลระบุว่า กว่า 20% ของการจับปลาเป็นการประมงที่...

iOS Kids Camp เรียนการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก

ข่าวดี!! (เพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น) สำหรับน้อง ๆ ในวัย 9-12 ปี ที่อยากเรียนรู้ในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (iOS) รุ่นที่ 3 กับ Apple Certified Trainer macOS Support Essentials วันนี้ทางศูนย์อบรม ANTx โดยวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์...

ขอชวนร่วมช้อปสุดฟิน ชมสุดเพลิน แชร์สุขใจ ไปกับงาน FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม

กลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดี ๆ จากทีเอ็มบี "FAI-FAH ART FEST 2019 : เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม" ภายในงานจะได้พบกับ สุดยอดเวทีโชว์เคสผลงานสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ของน้อง ๆ ด้านศิลปะ ชมนิทรรศการผลงานศิลปะจากแนวคิดเด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม...

ภาพข่าว: ฟุตบอลกระชับมิตร SKY AOT HUAWEI

นายฉัตรชัย อัศวธีระธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน SKY ICT...

Related Topics