องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 24, 2019 16:58
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์การ ความร่วมมือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม.

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เปิดเผยว่า ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการสืบสานและต่อยอดโครงการ กองทุนการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ3. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม สำหรับการศึกษาสายอาชีพด้านอาชีวศึกษา ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนบางส่วนให้มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ "สร้างเด็กดี มีความรู้ คุ่คุณธรรม" โดยขอให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองทุนการศึกษา สำนักองคมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม มีงานทำ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงสานต่อโครงการกองทุนการศึกษาโดยจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ รวม 161 คน มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นักเรียน นักศึกษามีความรู้ รักสามัคคี มีวินัย และมีคุณธรรม 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความขยัน และความอดทน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงการมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ ส่งเสริมพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.1 ด้วยการฝึกระเบียบวินัยโดยร่วมมือกับหน่วยงานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพไทย และนำนักเรียนชั้น ปวช.2 เข้าศึกษาในสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับพฤติกรรม "ละ ลด เลิก พฤติกรรมเสี่ยงในสังคม" โดยกองทัพจัดฝึกวินัยร่วมกับสถานประกอบการ ก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 9 วัน โดยหลังจากฝึกงานในสถานประกอบการ 1 ปี นักเรียนจะกลับเข้าเรียนระดับชั้น ปวช.3ในสถานศึกษา ซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดี นักเรียนนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันและสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมความรุนแรงทางสังคม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางกาย อารมณ์ จิตใจ และมีความพร้อมจะปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้เริ่มโครงการดังกล่าวนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนับสนุน วันนี้จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ ครูนิเทศ และนักเรียน พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือสถานประกอบการ และสถานศึกษา รวมทั้งมอบรางวัลโครงงานยอดเยี่ยมด้วย

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่ดีโดยนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวุฒิภาวะที่ดี มีจิตอาสา และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะประกอบอาชีพกับสถานประกอบการหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ นำทีมสัตวแพทย์ฉีดวัคซีนสุนัข ปันน้ำใจเพื่อนสี่ขาที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.นครปฐม

นางสาวเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ นำทีมสัตวแพทย์และทีมงาน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม และยาถ่ายพยาธิแบบเม็ด ชนิดละ 500 โดส ให้กับสุนัขที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ...

เขตบางเขนแก้ไขความเดือดร้อนจากการรื้อย้ายทางเท้า

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจทางเท้า บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ฝั่งรามอินทรา ตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรื้อย้ายทางเท้า...

เขตคันนายาวขอความร่วมมือผู้ควบคุมงานแก้ปัญหาเสียงดังจากการก่อสร้าง

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณหมู่บ้านเสนา พาร์ค ถนนกาญจนาภิเษก มีการก่อสร้าง ตอกเสาเข็มส่งเสียงดังรบกวน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ไม่พบการตอกเสาเข็ม แต่เป็นการถมดิน...

เขตมีนบุรีแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ท่อระบายน้ำบริเวณถนนรามอินทรา 117 แยก 1 มีสภาพอุดตัน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย...

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตร จัดสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่อง มะยงชิด ติดไฟได้ผลผลิต ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปลูก การดูแลมะยงชิดให้ได้ขนาดเท่าไข่ไก่...

Related Topics