สพฉ. จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 1, 2019 11:02
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการสำรวจ การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (Survey of recognition and satisfaction for national emergency medicine service users ) โดยทำการสำรวจ ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน จากผู้ที่ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 2. การบริการ ณ จุดเกิดเหตุและบนรถกู้ชีพ และ 3. การบริการ ณ สถานพยาบาลที่รถกู้ชีพนำส่ง

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ระบุว่า จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องได้รับการประเมินและการรักษาอย่างทันท่วงที ทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐาน โดยที่ผ่านมาการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ได้เพิ่มจำนวนขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นทุกปี กว่า 1.5 ล้านครั้ง โดยช่องทางที่รับแจ้งเหตุมากที่สุด คือ ผ่านสายด่วนฉุกเฉิน 1669 คิดเป็นร้อยละ 77.92 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) รองลงมาเป็นระดับความฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ดังนั้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ จึงได้มีการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ทั้งนี้จากผลการสำรวจที่ จุดบริการแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกเรื่อง ทั้งการโทรแจ้งเหตุที่ง่ายและรวดเร็ว , ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบเหตุ อัธยาศัย ความสุภาพ การพูดจาของผู้ให้บริการ และการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คิดเป็น 86.80%

ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ จุดเกิดเหตุและบริการบนรถพยาบาลฉุกเฉิน ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ ความรวดเร็วในการมาถึงสถานที่เกิดเหตุ, ขั้นตอนการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุรวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ, ตัวรถกู้ชีพอยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการ, วัสดุอุปกรณ์บนรถกู้ชีพมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ, ผู้ให้บริการบนรถพยาบาลฉุกเฉินมีความเชี่ยวชาญ และความน่าเชื่อถือ, ผู้ให้บริการมีความสุภาพ อัธยาศัยดี, ผู้ให้บริการบริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ, ผู้ให้บริการมีการให้ข้อมูล คำแนะนำและการให้คำปรึกษา โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คิดเป็น 89.27%

ขณะที่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ผลสำรวจพบว่า ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ให้บริการมีความสุภาพ อัธยาศัยดี, อุปกรณ์ในห้องฉุกเฉินมีความพร้อมในการให้บริการ ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในหัวข้อความรวดเร็วในการรับผู้ป่วยเมื่อมาถึงห้องฉุกเฉิน, ผู้ให้บริการมีการให้คำแนะนำในการดูแลตนเองหรือการดูแลผู้ประสบเหตุก่อนออกจากห้องฉุกเฉิน ระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็น 83.84%

เลขาธิการ สพฉ. ยังระบุถึงผลการสำรวจ ด้านการรับรู้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งสะท้อนการรับรู้ของประชาชน ในเรื่องความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและผู้อื่น เช่น การขอความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผลการสำรวจพบว่าในเรื่องสิทธิ การขอความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในอยู่ที่ 60.69% ส่วนเรื่องความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและผู้อื่น ค่าเฉลี่ยการรับรู้ อยู่ที่ 57.55% และความเข้าใจสิทธิและการบริการจากอาการฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในอยู่ที่ 81.85%

นอกจากนี้ประชาชนยังมีข้อเสนอเรื่องการ ปรับปรุงระบบคู่สายของสายด่วนฉุกเฉิน 1669 ให้สามารถรองรับได้ดียิ่งขึ้น ลดปัญหาการโทรติดยาก พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับสายให้มีความสั้นกระชับและสามารถระบุถึงสถานที่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาที่รวดเร็วและความถูกต้องของสถานที่เมื่อรถปฏิบัติงานลงพื้นที่จริง ควรมีการทบทวนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ และเพิ่มเติมเรื่องทักษะในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจอันดีในระหว่างการบริการ ส่วนด้านอุปกรณ์และยานพาหนะควรตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่ประชาชนผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจสูงสุด


Latest Press Release

นกแอร์ ลุยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ยึดคอนเซปต์ ทุกๆสาธารณภัยที่คนไทยเดือดร้อน ไม่เคยไม่มีเรา

"นกแอร์" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้านแม่ทัพใหญ่ "วุฒิภูมิ จุฬางกูร" ย้ำแม้สถานการณ์จะทุเลาแล้ว แต่ยังต้องเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมยึดหลัก "ทุกๆสาธารณภัยที่คนไทยเดือดร้อน...

Xinhua Silk Road: งานประชุมว่าด้วยการพัฒนาพลังงานสะอาดนานาชาติ ครั้งที่ 2 เปิดฉากที่เมืองหยางจง ทางตะวันออกของจีน

งานประชุม International Green Energy Development Conference (IGEDC) ครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในเมืองหยางจง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน...

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (แบบไม่เป็นทางการ) 09.00 น. - (17 ต.ค. 2562) ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ...

ตากฟ้า 7 ฝ้ายพันธุ์ใหม่สายแข็งต้านโรค ทนทานแมลงศัตรูฝ้าย

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว "ตากฟ้า 7" ฝ้ายใบขนพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตฝ้ายปุยสูง สมอใหญ่ เก็บเกี่ยวง่าย ที่สำคัญทนทานเพลี้ยจักจั่น ต้านทานโรคใบหงิก ส่งผลช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลง ตอบโจทย์ผลิตฝ้ายปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

กว่า 6 เดือนมาแล้วที่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถสัมผัส ประสบการณ์การรักษาที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect สำหรับผู้ใช้บริการที่คลินิกอายุรศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การ ยืนยันคิวตรวจในผู้ป่วยที่มีนัด...

Related Topics