คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ InnoAgri วว. ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 2, 2019 14:32
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ในส่วนของโครงการพัฒนาเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (InnoAgri) ซึ่งดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ 1.กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ตำบลสระแก้ว ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยไข่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไข่ผลสด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากลำต้นกล้วยไข่ การขยายพันธุ์กล้วยไข่ (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชำเหง้า) การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ (แปลงสาธิต) 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ 3.กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ตำบลท่าพุทรา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำจากแป้งกล้วยไข่ คุ๊กกี้ธัญพืชจากแป้งกล้วยไข่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบงาดำฯ/ชาเกสรดอกกล้วยไข่/ชาหัวปลีกล้วยไข่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น อาหารสัตว์จากใบกล้วยไข่ และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ (แปลงสาธิต) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. กล่าวถึงผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ InnoAgri ดังกล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นเกษตรกรไฮเทค (InnoAgri farmer) ที่สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เหมาะกับยุคสมัยใช้สำหรับการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (InnoAgri Entrepreneur) ด้วย วทน.ใช้สำหรับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผล และเพื่อสนับสนุนการสร้างเกษตรนวัตกรรมยั่งยืน (InnoAgri Sustainability) ด้วยการสร้างชุมชนเกษตรนวัตกรรม (InnoAgri Village) ที่มีความสามารถในการนำ วทน. มาใช้เพิ่มผลิตภาพการผลิตกล้วยไข่ตลอดหัวโซ่คุณค่าที่มุ่งเน้น โดยผลลัพธ์ของโครงการในปีงบประมาณ 2562 นั้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตพืช/สัตว์ร้อยละ 30มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือสร้างมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ชุมชนเกษตรกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

สำหรับผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ มีดังนี้ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรไฮเทค 350 ราย เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 120 ราย ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา/ยกระดับด้วย วทน. จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า 3 แห่ง และมีการดำเนินการจัดทำสื่อองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อย่างไรก็ตามในช่วงภัยแล้งช่วงเดือนธันวาคม 2561- เดือนเมษายน 2562 และวาตภัยช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้สร้างความเสียหายแก่แปลงทดลองสาธิตกล้วยไข่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยกลไกการบูรณาการ ได้แก่ การกำหนดปฏิทินการปลูกกล้วยให้เหมาะสมกับฤดูกาล และเผยแพร่ผลงานวิจัยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อลดความสูงของกล้วยและการตัดแต่งใบกล้วยในวงกว้าง

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ กล่าวสรุปว่า จากการดำเนินงานโครงการ วว. มีข้อเสนอแนะดังนี้ ในระดับพื้นที่ควรมีจัดแนวทางการพัฒนาการผลิตกล้วยไข่ด้วย วทน.เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของจังหวัด และในระดับนโยบายควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากมีภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้


Latest Press Release

คุณภาพน้ำทิ้งอาคารหน่วยงาน กทม. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุในปี 2561 - 2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ...

ตีเส้นจราจรใหม่ในเส้นทางที่เสื่อมสภาพ ล้างทางเท้าผิวจราจรสม่ำเสมอ

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความระบุถนนสีลมที่ทาสีใหม่เริ่มซีดจาง ผิวจราจรชำรุด รวมถึงตั้งข้อสังเกตถนนหลายสายที่ กทม. เพิ่งทาสีตีเส้นจราจรได้ไม่นาน เช่น ถนนพัฒนาการ...

ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU โชว์ศักยภาพการเป็นผู้นำแก้ IUU ภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ กรมประมง ร่วมกับ สำนักเลขาธิการอาเซียน และสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in partnership with the EU ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562...

พัฒนาการอ่านนักเรียนใน รร.สังกัด กทม.ต่อเนื่อง - เตรียมปรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดดิจิทัล

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่คอลัมนิสต์นำเสนอบทความ โดยระบุตอนหนึ่งว่า จากผลสำรวจการอ่านของประชากร ประจำปี พ.ศ.2561 พบคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นเป็น 80 นาที/วัน โดยอ่านหนังสือเล่ม ร้อยละ 88 และอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากถึงร้อยละ...

ภาพข่าว: ครบรอบ 37 ปี โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์

มร.รอล์ฟ วอน บูเรน (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย ศรี วอน บูเรน (ขวาสุด) และ นิกกี้ วอน บูเรน (ซ้ายสุด) ผู้บริหาร โลตัส อาร์ต เดอร์ วีฟว์ แบรนด์จิวเวลรี่และของตกแต่งบ้าน สัญชาติไทย โดยช่างฝีมือชั้นสูง มาตรฐานระดับสากล จัดงาน "Lotus Arts de Vivre 37th...

Related Topics