สตง. สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการตรวจเงินแผ่นดินไทย ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณะมนตรีขององค์การตรวจสอบสูงสุดระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 14, 2019 16:59
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สตง. ยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก้าวสู่เวทีสากลตามนโยบายของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน โดยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศด้านการตรวจเงินแผ่นดินที่มีความสำคัญมากที่สุด และเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีประเทศสมาชิกมากที่สุดลำดับสอง รองจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ผู้ว่าฯ สตง. ชี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการตรวจสอบของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลก พร้อมเตรียมเดินหน้ากำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้ องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 194 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา INTOSAI ได้ดำเนินบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบทิศทาง การพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระหว่างองค์การตรวจเงินแผ่นดินของประเทศสมาชิกทั่วโลก และองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของ INTOSAI ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่ของ สตง. ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย (Asian Organization of Supreme Audit Institutions – ASOSAI) ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองคูเวตซิตี้ รัฐคูเวต โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การคัดเลือกประเทศสมาชิกที่เป็นคณะมนตรีของ ASOSAI (ASOSAI Governing Board) จำนวน 2 ประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในระดับภูมิภาคเอเชีย ให้ทำหน้าที่เป็นคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board)

"การเลือกตั้งครั้งนี้มีองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน 4 ประเทศที่เสนอตัวเข้าแข่งขัน ได้แก่ 1) ญี่ปุ่น ซึ่งดำรงตำแหน่ง INTOSAI Governing Board ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 2) เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นอดีตประธาน INTOSAI Governing Board ปี พ.ศ. 2543-2549 3) เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI และ 4) ประเทศไทย ซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI ในวาระถัดไปคือ ปี พ.ศ. 2564-2566 โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า สตง.ไทย ได้รับคะแนนเสียง 6 เสียง จากประเทศคณะมนตรี ASOSAI ทั้งหมด 11 ประเทศ ถือว่ามีคะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่สอง รองจากองค์กรตรวจเงินแผ่นดินญี่ปุ่น มีผลทำให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินของญี่ปุ่น และไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในระดับภูมิภาคเอเชีย ให้ทำหน้าที่เป็น INTOSAI Governing Board ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่การตรวจเงินแผ่นดินได้ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของคนตรวจเงินแผ่นดินทุกคน" นายประจักษ์ กล่าว

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า INTOSAI Governing Board ประกอบด้วย ๒๑ ประเทศ โดยแบ่งออกเป็นคณะมนตรีโดยตำแหน่ง (Ex-officio) จำนวน ๑๐ ประเทศ และคณะมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของสมัชชาใหญ่ จำนวน ๑๑ ที่นั่ง มีวาระคราวละ ๖ ปี ซึ่งในบทบัญญัติธรรมนูญการบริหารงานของ INTOSAI ได้กำหนดให้ INTOSAI Governing Board มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมัชชาใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ INTOSAI รวมถึงการทบทวนและรับรองแผนยุทธศาสตร์ของ INTOSAI เป็นต้น

"คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่สำคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะการยกระดับให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านการตรวจสอบ ในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ สตง. ทำหน้าที่เป็น ผู้ประเมินผล ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารเงินแผ่นดินที่ตอบสนองต่อ การนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Auditing Sustainable Development Goals) หรือ Auditing SDGs ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานตรวจสอบของ INTOSAI ในอนาคตที่มุ่งหวังให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบ SDGs ดังนั้น การดำรงตำแหน่งคณะมนตรีของ INTOSAI จึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และนับเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ สตง.ไทยในเวทีระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลไก การตรวจสอบของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาของนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของประเทศไทยในระยะยาว" นายประจักษ์ กล่าว

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวในตอนท้ายว่า การดำรงตำแหน่ง INTOSAI Governing Board นับเป็นก้าวแรกของการยกระดับงานด้านการต่างประเทศ สตง. จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของทิศทางการสร้างความร่วมมือกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินและแหล่งทุนต่างประเทศ การพัฒนางานวิชาการต่างประเทศโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทีม External auditor สำหรับการตรวจสอบองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดประชุม Workshop แลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินประเทศอื่น ๆ เป็นต้น


Latest Press Release

ไปรษณีย์ไทย ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ชิงรางวัลใหญ่ รถยนต์ฮอนด้า CR-V

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนซื้อสลากกาชาด ประจำปี 2562 ผู้ซื้อสลากกาชาดสามารถร่วมลุ้นรางวัลกว่า 142 รางวัล มูลค่า 2,630,000 บาท ได้แก่ รถยนต์ฮอนด้า รุ่น CR-V 2.4 S AT จำนวน 1 รางวัล รถยนต์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น C - CAB 2.4 J Plus M/T จำนวน 1...

ใส่ใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ! ย้อนดูเส้นทางฟูมฟัก ผักออร์แกนิค มากกว่าการศึกษาวิจัย แต่หลอมรวมน้ำใจน้องพี่ สจล.

"เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้" ดังนั้น เราในวัยศึกษาเล่าเรียน จึงควรใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ เช่น การทานผักออร์แกนิค ที่ในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดาย เพียงสังเกตฉลากข้างแพคเก็จจิ้งเกี่ยวกับ...

ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 7 พาปั่นท่องเที่ยวเมืองละโว้

กิจกรรม "ปั่นปันรัก พักเมืองรอง" สนามที่ 7 จังหวัดลพบุรี จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , วิริยะประกันภัย, ขนมปังเลอแปง, โตโยต้า, เกลิน คอลลา พลัส คิวเท็น (Kaelyn Colla plus Q10 ), โรงแรมปันนานาราลพบุรี,...

มวยไทยช่อง8 พร้อมระเบิดศึกทุกสัปดาห์

ระเบิดศึกทุกสัปดาห์สำหรับมวยช่อง 8 "มวยไทย8ทิศ" และ "มวยไทยซุปเปอร์แชมป์" ตั้งแต่ 19.00 น. วันเสาร์ 21 กันยายนนี้ วางคู่เอก "ไอ้หมัดระเบิดนรก-ยอดภูผา อบต.โนนทรง" มวยแกร่งจากชัยภูมิ ปะทะ "จอมเตะมหาภัย-อภิเดช ต.อดิศร" มวยแข้งดุโคราช ส่วนอาทิตย์ที่ 22...

อาร์ทิสทรี สตูดิโอ ชวนสาวๆ หยิบเรื่องราวรอบกรุงเทพฯ มาเป็นอินสไปเรชั่น ในการแต่งหน้า ด้วยเมคอัพ 3 ลุค พร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้สวยชิคกว่าเคยโดยเมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง แบงค์-ณัฐดนัย

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยมนตร์เสน่ห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกายความสวยงามของวัดวาอาราม สีสันสวยสดใสของดอกไม้นานาพรรณ และไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ทำไมเราไม่ลองหยิบความสวยงามเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นการแต่งหน้าดูล่ะ?...

Related Topics