15 ปี ICT SILPAKORN การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนสู่ธุรกิจสื่อดิจิทัลคอนเทนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday August 14, 2019 13:42
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลังจากที่เปิดสอนมาครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อรวบรวมผลงานในด้านต่างๆ ของศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การทำงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศ ทั้งงานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เกม รวมทั้งผลงานอื่นๆ ในธุรกิจดิจิทัลที่เป็นของคนไทยและต่างชาติ นอกจากนี้แล้วยังมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นการผสมผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มี 3 วิชาเอกคือ การออกแบบแอนิเมชั่น การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ และการออกแบบเกม 3. สาขานิเทศศาสตร์ มี 3 วิชาเอก ได้แก่ เอกการสื่อสารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน และภาพยนตร์

ผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า จุดเด่นของ ICT SILPAKORN คือการบูรณาการทั้ง 3 สาขาเข้ามารวมกัน เพื่อสร้างบัณฑิตให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและสามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วย ทุกหลักสูตรนักศึกษาจะได้รู้พื้นฐานเหมือนกันหมด พอขึ้นชั้นปีที่สูงขึ้นจะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะทางมากขึ้น สำหรับการพัฒนาหลักสูตรหรือแนวทางการเรียนนั้นได้มีการพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องการบุคลากรแบบไหน จึงทำให้ตลอดเวลา 15 ปีที่เปิดสอนคณะนี้มาได้พัฒนาและสร้างคนสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรที่จบในสาขาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในสาขาการออกแบบแอนิเมชัน มีการเติบโตสูงและได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมในต่างประเทศ โดยเฉพาะงานที่มีโปรดักชั่นค่อนข้างใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก ดังนั้น ICT SILPAKORN จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยทุกปีได้มีการเชิญศิษย์เก่าและผู้ประกอบการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะการนำประสบการณ์จริงจากผู้เรียนว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง หรือต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับรุ่นน้องมากที่สุด นอกจากนี้แล้วแนวความคิดของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปทำงาน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรของ ICT SILPAKORN ได้สร้างประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมได้มากน้อยแค่ไหน และจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจสื่อดิจิทัลได้มากที่สุด

ทั้งนี้ จากการได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ส่วนใหญ่ระบุว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดแรงงานและภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเรียนจากหลักสูตรนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ถึง 90% แต่ต้องมีการปรับเรื่อง หลักสูตรนี้น่าจะเจาะลึกถึงรายละเอียดและมีความหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดหลักสูตรว่า ศิษย์เก่าที่เรียนจบมีโอกาสได้นำเอาความรู้จากหลักสูตรนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านแอนิเมชั่นให้กับภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จึงมั่นใจว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องออกไปทำงานที่กองถ่าย ซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ที่ไลฟ์สไตล์การทำงานได้เปลี่ยนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ศิษย์เก่าได้ระบุว่าการเรียนการสอนต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร ที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนก็จำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อก้าวตามโลกที่เปลี่ยนไป และทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ทางด้านแนวคิดของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาจาก ICT SILPAKORN มีมุมมองว่า สามารถผลิตบุคคลากรได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ งานโฆษณา งานเบื้องหลังต่าง ๆ ซึ่งตลาดยังต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเห็นว่านักศึกษาที่รับมามีทักษะการทำงานดี โดยเฉพาะงานทางด้านศิลปะ ทั้งนี้ ต้องการให้สถาบันปลูกฝังแนวคิดที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ที่สำคัญต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ทำ

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มั่นใจว่า ICT SILPAKORN เป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูงในการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดด้านดิจิทัลมีเดีย แต่สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทำงานเป็นทีม เนื่องจากในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย การทำงานต้องอาศัยทีมเวิร์คเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วต้องการให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพราะธุรกิจต้องการคนที่พร้อมทำงาน มีความเป็นมืออาชีพและทำงานได้จริง ดังนั้น นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมและสถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นทั้งภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับงานวิชาการ

สำหรับความโดดเด่นสำคัญที่ผู้ประกอบการเห็นว่าการเรียนการสอนของ ICT SILPAKORN มีครบองค์ประกอบทั้งด้านการดีไซน์และการเขียนโปรแกรม ทำให้นักศึกษามีความสามารถทั้งการคิดคอนเซ็ปต์ ออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน จากการประเมินคุณภาพการทำงานพบว่ามีความพร้อมทำงานได้ทันที สามารนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย ทำให้นักศึกษาสามารถแข่งขันกับเวทีต่างประเทศได้ สิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งในสังคม


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics