งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 23, 2019 16:20
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรมแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (ช่วงเช้า)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานมากกว่า 500 คน โดยกล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ สศค. นำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นสำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคม เป็นช่องทางเผยแพร่นโยบายของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยนทรรศนะและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลังของไทย

สศค. ได้รับเกียรติจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประเมินผลกระทบก่อนล่วงหน้าและนำไปสู่การออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะมองไปข้างหน้าถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะกลางถึงระยะยาว

ของกระทรวงการคลัง ได้แก่ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างความยั่งยืนทางการคลังและเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันจากภายในเป็นหลัก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยินดีที่ สศค. พัฒนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในของในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่ควรครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ในระดับรากหญ้า วิสาหกิจรายย่อยและรายกลาง ผู้ประกอบการ Start Up

ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดลำดับพื้นที่ที่ควรพัฒนาก่อนหลัง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยใช้งบประมาณและเครือข่ายของกระทรวงการคลังในพื้นที่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด และได้ขอให้ สศค. นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนามาปรับใช้และสร้างนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

สำหรับในช่วงเช้าของการสัมมนาฯ เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการของข้าราชการ สศค. ในหัวข้อ "เจาะลึกข้อมูล เจาะจงนโยบาย" นำเสนอโดย ดร. นรพัชร์ อัศววัลลภ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ นายพงศ์นคร โภชากรณ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ดร. พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ และนายรอม อรุณวิสุทธิ์ เศรษฐกรชำนาญการ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

สศค. ได้ศึกษาและเจาะลึกข้อมูล โดยพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายการคลังเชิงพื้นที่ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) การวัดประสิทธิภาพการผลิต (Technical Efficiency) ด้วยวิธี

Data Envelopment Analysis (DEA) ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและในสาขาการผลิตต่าง ๆ และ 2) การวัดความพร้อมของปัจจัยพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจ (Economic Fundamental Readiness Index: EFRI) ที่พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องชี้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และได้แบ่งกลุ่มจังหวัดได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงและมี ความพร้อมฯ สูง (กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ) กลุ่มที่ 2 มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำแต่มีความพร้อมฯ สูง (กลุ่ม Quick Win) กลุ่มที่ 3 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงแต่มีความพร้อมฯ ต่ำ (กลุ่มการพัฒนาที่ไม่สมดุล) และกลุ่มที่ 4 มีประสิทธิภาพ

การผลิตต่ำและมีความพร้อมฯ ต่ำ (กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ) ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินนโยบายการคลังเชิงพื้นที่สำหรับกลุ่มที่ 1 ควรมีการต่อยอดจุดแข็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยรัฐบาลควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น กลุ่มที่ 2 ควรยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตในด้านที่เป็นจุดแข็ง โดยรัฐบาลสามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งทุนและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กลุ่มที่ 3 ควรยกระดับความพร้อมฯ ในด้านที่ยังต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และกลุ่มที่ 4 ต้องการสนับสนุน

ด้านนโยบายโดยควรยกระดับประสิทธิภาพทางการผลิตและความพร้อมฯ ควบคู่กัน สำหรับแนวทางการต่อสู้กับปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่สำหรับกลุ่มที่ 1 ควรบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเสริมด้วยการพัฒนาอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2 ควรเน้นการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานและหารายได้

กลุ่มที่ 3 ควรเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ การเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มที่ 4 ควรเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ เพิ่มเบี้ยคนขยันและทุนประเดิมเสริมอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และการบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินนโยบายที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และกลุ่มคน (Tailor-made)

สำหรับการสัมมนาฯ ในช่วงเช้า ยังได้รับเกียรติจากผู้วิพากษ์ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานนักเศรษฐศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี กรุ๊ป และ ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้างานวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดร. สันติธาร เสถียรไทย กล่าวชื่นชมการวิเคราะห์และแนวนโยบายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีและสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปได้ในอีกหลายมิติ โดยจุดเด่นของการศึกษาอยู่ที่การให้ความสำคัญในระดับจังหวัด มีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ได้มีการสร้างขึ้นนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ให้ความเห็นว่าการนำเสนอผลงานฯ เป็นการศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ โดยมีการเสนอกรอบการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายการคลังเชิงพื้นที่ มีการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลรายพื้นที่ด้านต่าง ๆ จำนวนมาก และมีนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ หากในอนาคตหน่วยงานต่างๆ มีการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ออกมามากขึ้นก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

สศค. หวังว่าผลงานวิชาการนี้จะพัฒนาแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการคลัง อันจะช่วยให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างทั่วถึงมากขึ้น


Latest Press Release

ม.ศรีปทุม ชลบุรี พร้อมปลุกหัวใจ บริการเชิงรุก มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proactive Service Mind” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์...

อิมแพ็คและบางกอกแลนด์ ร่วมงาน IMPACT Super Hero Run วิ่งนี้เพื่อน้อง

นางสาวกุลวดี จินตวร (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นายภิญโญ ทองเจือ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ และคณะผู้บริหารจากอิมแพ็คและบริษัทในเครือบางกอกแลนด์ ร่วมงาน “IMPACT...

ชวนคุณเพลิดเพลินมื้อค่ำแบบอิ่มหลักร้อย อร่อยเต็มที่ ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นฮากิ เซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน

พร้อมมอบความเพลิดเพลินแห่งรสชาติอาหารญี่ปุ่นครบเครื่อง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ขอแนะนำ 'ฮากิ อะ ลา คาร์ท เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า’ อาหารค่ำมื้อพิเศษที่พร้อมให้คุณได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นรสเลิศปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม...

พาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการค้าผู้ประกอบการ-เกษตรกร ยกเป็น SME Farmer

กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร สร้างศักยภาพด้านการส่งออก ผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน เติบโตอย่างยั่งยืนก้าวเป็น SME Farmer นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

สอศ. ผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานแจก 50,000 ชิ้นป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และโควิด 19

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ในขณะนี้ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ...

Related Topics