รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 23, 2019 18:00
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--เวเบอร์ แชนวิค

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ ให้เหล่าจิตอาสาและประชาชนคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ลงมือปฏิบัติจริงจนเข้าใจถึงแก่นแท้ และมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา อันเป็นแนวทางที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนไทยอย่างยั่งยืนมั่นคงสืบไป"

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม "อาจารย์ยักษ์" กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ภายในบริเวณพื้นที่ของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน ที่กลุ่มจิตอาสาและเหล่าทหารร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นที่ขนาด 21 ไร่ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้กลางกรุงสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เหล่าจิตอาสาและประชาชนคนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้เข้าใจพื้นฐานในทุกๆ ด้านอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะนำไปปรับใช้และต่อยอดการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของตนเอง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา อันเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

"การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้มักมุ่งหาเงินเป็นหลัก นึกถึงแต่จำนวนผลผลิตและตัวเลขกำไรมหาศาล โดยมิได้คำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการทำเกษตรกรรม ทั้งละเลยการบำรุงดินด้วยการปลูกพืชผลชนิดเดียวจนขาดความสมดุล ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันดินเสื่อมสภาพ ขาดการวางแผนกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรในหน้าแล้ง อีกทั้งยังมีการใช้ปุ๋ย สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง ที่ทำลายทั้งดินและน้ำในพื้นที่อย่างรุนแรงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรและประชาชนชาวไทยน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็จะก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือหากมีผลผลิตเหลือก็สามารถต่อยอดด้วยการแปรรูปผลผลิต นำไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน และที่สำคัญที่สุดก็คือ แนวทางการปฏิบัตินี้ยังช่วยทำนุบำรุงดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกในระยะยาวอีกด้วย" ดร.วิวัฒน์ กล่าว

รวมพลังจิตอาสาเชฟรอนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา

สำหรับ ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ภายในบริเวณพื้นที่ของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นั้นยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอบรบหลักสูตรศาสตร์พระราชาสำหรับประชาชนที่สนใจในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ส่งพนักงานจิตอาสาจำนวน 130 คน พร้อมด้วย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 15 คน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน จังหวัดเพชรบูรณ์ อีก 30 คน เข้าไปทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยการเรียนรู้ผ่านทางการลงมือปฏิบัติจริงภายในพื้นที่ เช่น การสร้างฝาย ทำสะพาน และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมทั้งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวลงในเสวียนที่ทำด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อน

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'สุขอาสา' หรือ 'Chevron We Volunteer' ที่เราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับสังคม ผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะและชุมชน และที่สำคัญที่สุดก็คือ กิจกรรมในวันนี้พนักงานจิตอาสาของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศาสตร์พระราชา ทั้งจากการเรียนรู้จากตัวแทนของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ เราเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสำหรับชาวไทยทุกคนในอนาคต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เช่นเดียวกับที่ทางเชฟรอนได้ผนึกกำลังกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกันฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ 'พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน' ที่จัดมาแล้วกว่า 7 ปี"

แม้ว่าในวันนี้การสร้างศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่สำหรับทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ ต่างก็ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางและหลักการนี้ให้อยู่เคียงคู่ประชาชนชาวไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า โดยจะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชปณิธานอย่างแน่นอน


Latest Press Release

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ...

ภาพข่าว: ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตครั้งที่3/2563 ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านสามอิน จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 131,000 บาท...

ภาพข่าว: “LEO” แจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชนวัดอินทร์บรรจง...

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลับประเทศไทย...

เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะทุกพื้นที่ - รณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงคลอง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ทิ้งขยะลงคูคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ...

Related Topics