รวมพลังจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา นำคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนสู่คนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 23, 2019 18:00
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--เวเบอร์ แชนวิค

"ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระองค์อยากเห็นปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดีและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา พระองค์ท่านจึงได้มีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ในกรุงเทพฯ ให้เหล่าจิตอาสาและประชาชนคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ลงมือปฏิบัติจริงจนเข้าใจถึงแก่นแท้ และมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา อันเป็นแนวทางที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่คนไทยอย่างยั่งยืนมั่นคงสืบไป"

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม "อาจารย์ยักษ์" กล่าวถึงที่มาของการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ภายในบริเวณพื้นที่ของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน ที่กลุ่มจิตอาสาและเหล่าทหารร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงพื้นที่ขนาด 21 ไร่ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้กลางกรุงสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชาและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อการป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เหล่าจิตอาสาและประชาชนคนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้เข้าใจพื้นฐานในทุกๆ ด้านอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะนำไปปรับใช้และต่อยอดการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามหลัก โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ของตนเอง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา อันเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

"การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้มักมุ่งหาเงินเป็นหลัก นึกถึงแต่จำนวนผลผลิตและตัวเลขกำไรมหาศาล โดยมิได้คำนึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการทำเกษตรกรรม ทั้งละเลยการบำรุงดินด้วยการปลูกพืชผลชนิดเดียวจนขาดความสมดุล ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อป้องกันดินเสื่อมสภาพ ขาดการวางแผนกักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรในหน้าแล้ง อีกทั้งยังมีการใช้ปุ๋ย สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง ที่ทำลายทั้งดินและน้ำในพื้นที่อย่างรุนแรงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรและประชาชนชาวไทยน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็จะก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือหากมีผลผลิตเหลือก็สามารถต่อยอดด้วยการแปรรูปผลผลิต นำไปขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน และที่สำคัญที่สุดก็คือ แนวทางการปฏิบัตินี้ยังช่วยทำนุบำรุงดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกในระยะยาวอีกด้วย" ดร.วิวัฒน์ กล่าว

รวมพลังจิตอาสาเชฟรอนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา

สำหรับ ศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ภายในบริเวณพื้นที่ของกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ นั้นยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอบรบหลักสูตรศาสตร์พระราชาสำหรับประชาชนที่สนใจในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงได้ส่งพนักงานจิตอาสาจำนวน 130 คน พร้อมด้วย มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 15 คน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน จังหวัดเพชรบูรณ์ อีก 30 คน เข้าไปทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยการเรียนรู้ผ่านทางการลงมือปฏิบัติจริงภายในพื้นที่ เช่น การสร้างฝาย ทำสะพาน และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมทั้งเพาะปลูกพืชผักสวนครัวลงในเสวียนที่ทำด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อน

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'สุขอาสา' หรือ 'Chevron We Volunteer' ที่เราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีและสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับสังคม ผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะและชุมชน และที่สำคัญที่สุดก็คือ กิจกรรมในวันนี้พนักงานจิตอาสาของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศาสตร์พระราชา ทั้งจากการเรียนรู้จากตัวแทนของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และการลงมือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ เราเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสำหรับชาวไทยทุกคนในอนาคต เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เช่นเดียวกับที่ทางเชฟรอนได้ผนึกกำลังกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกันฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า และพัฒนาคน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ 'พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน' ที่จัดมาแล้วกว่า 7 ปี"

แม้ว่าในวันนี้การสร้างศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่สำหรับทุกฝ่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ ต่างก็ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางและหลักการนี้ให้อยู่เคียงคู่ประชาชนชาวไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า โดยจะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชปณิธานอย่างแน่นอน


Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics