มาเรียม กระตุกจิตสำนึก คน ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 23, 2019 17:22
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมควบคุมมลพิษ

การแถลงข่าวสรุปสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสาเหตุการตายของ "มาเรียม" ซึ่งมีสภาพภายนอกพบรอยขูดขีด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ แพนหาง บริเวณตำแหน่งใกล้เคียงกันพบจ้ำเลือด ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับผลเลือด ที่พบสภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ทำให้เกิดจุดเลือดออกได้ง่าย ภายในช่องปาก พบแผลในปากจำนวนหนึ่ง ส่วนของอวัยวะภายในพบว่ากล้ามเนื้อมีสีซีดกว่าปกติมาก เนื่องจากมาเรียมมีการใช้พลังงานต่อวันเท่าเดิมในทุกวัน แต่ไม่สามารถรับอาหารได้ จึงมีการย่อยสลายส่วนของกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน

รวมทั้งภาวะทุพโภชนาการ ทำให้เกิดภาวะเลือดจาง โปรตีนในเลือดต่ำ และการติดเชื้อในช่องอกและทางเดินหายใจ ปอดมีสีซีดและเกิดการโป่งพอง เกิดก้อนหนองแทรกตามเนื้อปอด โดยเฉพาะปอดข้างซ้าย พบรอยช้ำของกล้ามเนื้อที่บริเวณช่องท้องและผนังช่องท้องด้านใน คาดว่าเกิดจากการกระแทกของพะยูนตัวผู้ ตับมีสีเหลืองเนื่องจากการไม่รับอาหารมาเป็นเวลานาน มีจุดเนื้อตายและหนองบนตับ หัวใจพบเลือดเล็กน้อย และบีบตัวแข็งจากการเกิดสภาวะช็อค และส่วนของระบบทางเดินอาหารและมีการสะสมของแก๊สจำนวนมากตามทางเดินอาหาร ซึ่งคาดว่ามาจากการที่กระเพาะอาหารมีการเคลื่อนตัวและบีบตัวลดลง ตลอดลำไส้เล็กอักเสบพบจุดเนื้อตายสีขาว และพบมีการหนาตัวและมีเนื้อตายเคลือบด้านในของผนังลำไส้ และพบขยะประเภทเศษถุงพลาสติกจำนวน 8 ชิ้น อัดแน่นกันอยู่ในลำไส้เล็กส่วนปลายต่อลำไส้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากมาเรียมมีสภาวะขาดน้ำที่รุนแรง ทำให้ส่งผลต่อการบีบตัวของทางเดินอาหารลดลงหรือไม่เคลื่อนที่ ทำให้เกิดการสะสมของแก็สในทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาก ทำให้เกิดสภาวะช็อค เนื่องจากความเจ็บปวด และเสียชีวิตลงทันที นอกจากนี้ยังพบเศษพลาสติกเล็กๆ หลายชิ้นขวางลำไส้ จนมีอาการอุดตันบางส่วนและอักเสบ ทำให้มีแก๊สสะสมอยู่เต็มทางเดินอาหาร มีการติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดเป็นหนองตามมา

ขยะพลาสติกที่พบในท้องของมาเรียม

กรณีการตายของลูกพยูน หรือ "มาเรียม" ที่เรารู้จักกันดีถือได้ว่าเป็นการสะท้อนปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย ที่คร่าชีวิตของเหล่าสิ่งมีชีวิตในน้ำไปไม่น้อย เป็นที่น่าตกใจว่า พลาสติก ร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล และได้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม มีขยะถูกทิ้งสู่มหาสมุทรปีละกว่า 8 ล้านตัน และหากไม่มีการแก้ไข ภายในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรอาจมากกว่าปลา สำหรับประเทศไทยมีขยะในทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ 6 โดยมีขยะในทะเลกว่า 11.47 ล้านตัน ซึ่งร้อยละ 80 มาจากขยะบนบก ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่า ขยะที่พบในทะเลกว่าครึ่งเป็นขยะพลาสติก โดยไทยถือเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติก เป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด

รู้หรือไหม? คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน ปัจจุบันไทยผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบ ส่วนขยะทะเลที่พบอันดับ 1 ถุงพลาสติก ตามด้วยหลอด ฝาพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร สัตว์น้ำ 200 ชนิด ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซากวาฬ ปลา เต่า ที่เสียชีวิต มักพบเศษพลาสติกอยู่ในร่างกาย วิกฤติขยะพลาสติกยังเป็นปัญหารุนแรงต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง นำมาสู่การเดินหน้าทำแผนลดขยะ และเพิ่มวิธีรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2570 โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หารูปแบบและวิธีการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลพลาสติก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงและการนำมาผลิตเป็นพลังงาน เช่น ก๊าซหุงต้ม พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

ขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ในปัจจุบันมีปริมาณขยะจากชุมชนและอุตสาหกรรมจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ ปี 25561 มีปริมาณขยะ จำนวน 27.93 ล้านตัน ขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จำนวน 20.61 ล้านตัน แยกเป็นขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 9.76 ล้านตัน และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง เช่น นำไปผลิตไฟฟ้า จำนวน 10.85 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ 2561)

ที่ผ่านมาเรามีความกังวลว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน จะเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพของคนในพื้นที่ที่ทำการประมงชายฝั่ง การขนส่งถ่านหินจะทำลายแนวปะการัง ทำลายห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนจะสูญพันธ์ สัตว์น้ำหายาก และมีสารพิษปนเปื้อนในอาหารทะเล อีกทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินยังทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของท้องทะเล แต่หารู้หรือไหมว่า….ภัยเงียบที่เป็นมลพิษทางทะเลและคุกคามชีวิตสัตว์ต่าง ๆ คือ "ขยะพลาสติก" ที่มนุษย์ได้ทิ้งลงทะเลอย่างไร้จิตสำนึก

เชื่อว่าการตายของ "มาเรียม" จะกระตุกจิตสำนึก ใครหลาย ๆ คน รวมกันสร้างความตระหนักให้ประชาชนในระดับครัวเรือน และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ภาครัฐต้องสร้างรูปแบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบทั้งการจัดการขยะ หรือ การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต


Latest Press Release

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ #The Givers Network 2019, Bangkok และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้

ห้ามพลาด! งานสัมมนาระดับนานาชาติ 'The Givers Network 2019, Bangkok' และร่วมเป็นเครือข่ายแห่งการให้ 3 พันธมิตรจากองค์กรระดับนานาชาติ Asia Philanthropy Circle โดย Mr. Laurence Lien, Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ...

สสว. จัดกิจกรรม ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นำผู้ประกอบการ SMEs ศึกษาเรียนรู้ พร้อมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าหนุนเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย รอบด้านล่าสุดจัดกิจกรรม "ไปเรียน ไปรู้ ไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม" นำคณะผู้ประกอบการไปเยี่ยมองค์กรและชุมชนต้นแบบ เพื่อศึกษา เรียนรู้...

มาเพื่อมง! น้องกัน ศิริกันติยา คว้ามง Top Pre Teen Model of the Planet 2019

เวทีการประกวดเยาวชนโลก " Top Child Model of the Planet 2019" เป็นเวทีประกวดเยาวชนที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นหูมากนัก การประกวดนี้ ที่จัดขึ้นที่เมืองบาทูมิ ประเทศจอร์เจีย มีตัวแทนเยาวชน ชาย - หญิง จากทั่วโลกกว่า 30 ชาติเข้าร่วมประกวด...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา นำโดย ยารี เนลเซ่น (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมจากทุกแผนก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ...

Related Topics