ซีพี ออลล์จับมือชมรมวิทยากรอิสลามฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อไอที พัฒนาบุคลากรการศึกษาสู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday October 11, 2019 17:51
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0" ให้แก่วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ Application เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับวิทยากรอิสลามศึกษา 4.0" กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนครูผู้สอน พัฒนาตนเอง และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสามารถผลิตสื่อการสอนอิสลามศึกษาที่ทันสมัย โดยนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีได้จริง อาทิ ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างห้องเรียนยุค 4.0 , การสาธิตและการประยุกต์ใช้ Application ทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในชั้นเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้และศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับยุคสมัยและเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนเยาวชนไทยให้มีองค์ความรู้ มีคุณภาพและมีทักษะการทำงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน ตามนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ตรงตามปณิธานของ ซีพี ออลล์ คือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน"


Latest Press Release

ภาพข่าว: มกอช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ (Internal Control System For Organic Agriculture Auditor) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม...

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต

มกอช. เผย Codex เตรียมประกาศมาตรฐานใหม่ คุมเข้มจัดการสารก่อภูมิแพ้ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ศึกษาหลักปฏิบัติ พร้อมปรับตัว เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยไม่สะดุดในอนาคต ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ดร.เอ้ อธิการฯสจล.เชื่อแผนฟื้นฟู ขสมก.อัพเกรดชีวิตคนกรุง

“สุชัชวีร์” ชมแผนฟื้นฟู ขสมก. ช่วยอัพเกรดคุณภาพชีวิตคนกรุงฯ เช่ารถเมล์ไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหา PM 2.5ค่าโดยสารราคาถูก วอนอย่าทอดทิ้งรถเมล์ไทย เร่งยกระดับให้บริการเข้าถึงทุกชนชั้น พร้อมแนะต้องให้ความสำคัญพนักงาน ขสมก.ทุกคน ศ.ดร.สุชัชวีร์...

ภาพข่าว: วศ.อว.ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยออกใบรับรองและให้เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด โดยปัจจุบันให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ขอบข่าย...

ภาพข่าว: อาชีวะบรรพชาเณรเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร ร่วมกับโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียน จำนวน 99 รูป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา...

Related Topics