พระธรรมนำสุข กับพระสิริชัยโสภณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 14, 2019 10:02
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--ซีพี ออลล์

เรามักได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตดีๆ หลายเรื่อง เช่น "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข, "นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี, "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี" ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ปรือ "นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ" พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นช่นนี้จะทำเช่นไร พระธรรมจะทำให้มีความสุขหรือไม่ ความสุขคืออะไร พระสิริชัยโสภณเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อไขปริศนาในหัวข้อ "พระธรรมนำสุข" ในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย

พระสิริชัยโสภณ กล่าวว่า ความทุกข์คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นความสุขย่อมเป็นไปทางตรงข้ามกัน คือ ความสบายกาย สบายใจ ในทางพระพุทธศาสนามักจะพูดถึงความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะจริงๆ แล้วความสุขไม่มีในโลก ที่เรารู้สึกสุขเพราะความทุกข์ลดลง

อริยสัจ 4 กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ ไม่มีการกล่าวถึงความสุขเลย เพราะการเกิด แก่ เจ็บ และตาย คือความทุกข์ จะเห็นได้ว่า ทุกข์ มีไว้เพื่อกำหนดรู้ สมุทัย มีไว้เพื่อกำหนดละ นิโรธ มีไว้เพื่อให้แจ้ง และมรรคทำให้เจริญยิ่งขึ้นไป สาเหตุที่เราต้องรู้เรื่องทุกข์ เพราะเมื่อทุกข์เกิด การจะดับทุกข์ได้ต้องรู้สาเหตุของทุกข์ จึงจะดับทุกข์ได้

พระอาจารย์ได้หยิบยกประเด็นที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต กล่าวถึงความสุข ว่ามี 2 แบบ คือ 1.ความสุขที่เกิดจากการได้รับทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือที่เรียกว่า กามคุณ 5 ประกอบไปด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสนุ่มนวล และ 2.ความสุขทางใจ ใจสงบดีงาม ดังพุทธศาสนสุภาษิต "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

จากเรื่องกามคุณ 5 ที่กล่าวมาข้างต้นบางครั้งสิ่งที่เราเห็นรูปอาจจะไม่ใช่สุขแต่เป็นทุกข์ได้ สิ่งที่เราได้เห็นเราได้ยิน อารมณ์ที่เราทราบสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่มงคลเลย พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมงคล 38 ประการไว้ว่า การไม่คบคนชั่วเป็นมงคล การคบคนดีเป็นมงคล การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเรา ให้มองที่ตัวเราเอง

คนส่วนใหญ่มักจะหาความสุขจากกามคุณ แต่ความสุขจากกามคุณไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ได้สุขที่ใจ ความสุขที่หมายถึงความมีอิสรภาพทางใจ หลุดพ้นจากการถูกบีบคั้น เช่น การมีโรคก็มีความทุกข์ มีความกังวล การทำงานแล้วถูกกดดัน มีความกังวลใจ ความคับข้องใจ ไม่แจ่มแจ้ง เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ ความขัดแย้งก็เป็นทุกข์ ต้องกำจัดอคติออกไป มีเมตตา ฆ่าความโกรธได้ใจจึงเป็นสุข

พระสิริชัยโสภณยังได้สอนวิธีง่ายๆ การยึดมั่นถือมั่นจะไม่สามารถทำให้มีความสุข หรือพ้นทุกข์ได้ ต้องรู้จักการปล่อยวาง ถ้าวางได้ใจจะเป็นสุข ถ้าเราละทุกข์ได้เราจะมีความสุข ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นยังยึดติดอยู่จะไม่มีวันมีความสุข คิดในทางที่ดี มองโลกในแง่ดี การทำให้จิตใจสงบมีศีล สมาธิ ปัญญา และการปฏิบัติจะทำให้มีสติอยู่กับตัว เพราะฉะนั้น "พระธรรมนำสุข" ความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจ อยู่ที่ใจถ้าเราทำดี ประพฤติดี คิดดี ทำดี พูดดี นำความสุขมาให้ อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ สามารถเข้ารับฟังธรรมบรรยายกับโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ได้ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


Latest Press Release

เลือกโปรแกรมสปาที่คุณชื่นชอบในราคาเพียง 990 บาทสุทธิ ณ เลอสปา โรงแรมพูลแมน คิง เพวเวอร์ กรุงเทพ

ถึงเวลาที่คุณจะผ่อนคลายจากความตึงเครียดและค้นหาความสงบสุขของร่างกายและจิตใจ ณ เลอสปา ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) พบกับความสงบที่จะคืนพลังกายและจิตใจเสมือนเป็นสวรรค์แห่งสปา ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ...

Fornasetti รังสรรค์งานศิลป์เหนือกาลเวลา เอาใจนักสะสมที่รักการแต่งบ้าน

ด้วยใจรักงานศิลปะ งานปั้น ภาพวาด และการตกแต่งบ้านของ คุณอรนลิน โลจนะโกสินทร์ กรรมการบริหารแบรนด์ SEASONS OF LIVING ผู้มีความตั้งใจที่จะสร้าง SEASONS OF LIVING ให้เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์นำเข้าสุดหรูคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุดจากอิตาลี...

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม

กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า...

รมว.วธ หนุน บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมฯ วัดนาหนอง ราชบุรี นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ส่งเสริมวิถีชีวิตไท-ยวน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ...

สทนช. คืบหน้าพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเปิดโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมและพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ณ เดอะฮอลล์...

Related Topics