พระธรรมนำสุข กับพระสิริชัยโสภณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 14, 2019 10:02
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--ซีพี ออลล์

เรามักได้ยินพุทธศาสนสุภาษิตดีๆ หลายเรื่อง เช่น "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข, "นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ" ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี, "ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี" ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ปรือ "นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ" พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นช่นนี้จะทำเช่นไร พระธรรมจะทำให้มีความสุขหรือไม่ ความสุขคืออะไร พระสิริชัยโสภณเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อไขปริศนาในหัวข้อ "พระธรรมนำสุข" ในโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย

พระสิริชัยโสภณ กล่าวว่า ความทุกข์คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นความสุขย่อมเป็นไปทางตรงข้ามกัน คือ ความสบายกาย สบายใจ ในทางพระพุทธศาสนามักจะพูดถึงความทุกข์มากกว่าความสุข เพราะจริงๆ แล้วความสุขไม่มีในโลก ที่เรารู้สึกสุขเพราะความทุกข์ลดลง

อริยสัจ 4 กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ ไม่มีการกล่าวถึงความสุขเลย เพราะการเกิด แก่ เจ็บ และตาย คือความทุกข์ จะเห็นได้ว่า ทุกข์ มีไว้เพื่อกำหนดรู้ สมุทัย มีไว้เพื่อกำหนดละ นิโรธ มีไว้เพื่อให้แจ้ง และมรรคทำให้เจริญยิ่งขึ้นไป สาเหตุที่เราต้องรู้เรื่องทุกข์ เพราะเมื่อทุกข์เกิด การจะดับทุกข์ได้ต้องรู้สาเหตุของทุกข์ จึงจะดับทุกข์ได้

พระอาจารย์ได้หยิบยกประเด็นที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตฺโต กล่าวถึงความสุข ว่ามี 2 แบบ คือ 1.ความสุขที่เกิดจากการได้รับทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือที่เรียกว่า กามคุณ 5 ประกอบไปด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสนุ่มนวล และ 2.ความสุขทางใจ ใจสงบดีงาม ดังพุทธศาสนสุภาษิต "ธมฺมจารี สุขํ เสติ" ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

จากเรื่องกามคุณ 5 ที่กล่าวมาข้างต้นบางครั้งสิ่งที่เราเห็นรูปอาจจะไม่ใช่สุขแต่เป็นทุกข์ได้ สิ่งที่เราได้เห็นเราได้ยิน อารมณ์ที่เราทราบสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่มงคลเลย พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมงคล 38 ประการไว้ว่า การไม่คบคนชั่วเป็นมงคล การคบคนดีเป็นมงคล การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเรา ให้มองที่ตัวเราเอง

คนส่วนใหญ่มักจะหาความสุขจากกามคุณ แต่ความสุขจากกามคุณไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะไม่ได้สุขที่ใจ ความสุขที่หมายถึงความมีอิสรภาพทางใจ หลุดพ้นจากการถูกบีบคั้น เช่น การมีโรคก็มีความทุกข์ มีความกังวล การทำงานแล้วถูกกดดัน มีความกังวลใจ ความคับข้องใจ ไม่แจ่มแจ้ง เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ ความขัดแย้งก็เป็นทุกข์ ต้องกำจัดอคติออกไป มีเมตตา ฆ่าความโกรธได้ใจจึงเป็นสุข

พระสิริชัยโสภณยังได้สอนวิธีง่ายๆ การยึดมั่นถือมั่นจะไม่สามารถทำให้มีความสุข หรือพ้นทุกข์ได้ ต้องรู้จักการปล่อยวาง ถ้าวางได้ใจจะเป็นสุข ถ้าเราละทุกข์ได้เราจะมีความสุข ถ้ายังยึดมั่นถือมั่นยังยึดติดอยู่จะไม่มีวันมีความสุข คิดในทางที่ดี มองโลกในแง่ดี การทำให้จิตใจสงบมีศีล สมาธิ ปัญญา และการปฏิบัติจะทำให้มีสติอยู่กับตัว เพราะฉะนั้น "พระธรรมนำสุข" ความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจ อยู่ที่ใจถ้าเราทำดี ประพฤติดี คิดดี ทำดี พูดดี นำความสุขมาให้ อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

สำหรับผู้ที่สนใจข้อคิดดีๆ แบบนี้ สามารถเข้ารับฟังธรรมบรรยายกับโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ได้ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics