ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 18, 2019 14:29
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวในปีนี้ของประเทศไทย พบว่า จะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผา ตอซังข้าว และวัชพืช เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการเผา ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว และไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ รวมถึงดูแลผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนและ ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร โดยคำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ที่ประชาชนจะมารับมอบเครื่องกันหนาว ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว


Latest Press Release

ก.ล.ต. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง เป็น “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง...

รถกระบะ P Series ของค่าย GWM พรางตัววิ่งตามท้องถนนในหลายประเทศทั่วโลก

เมื่อไม่นานมานี้ รถกระบะ P Series ของค่าย GWM ได้ออกวิ่งแบบพรางตัวตามท้องถนนในหลายประเทศที่ขับรถพวงมาลัยขวา โดย GWM ยืนยันว่าการทดสอบวิ่งและการปรับจูนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนานหลายเดือนในหลายประเทศกำลังจะเสร็จสมบูรณ์...

ขยายระยะเวลาการปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทาง บนถนนเทพารักษ์ บริเวณคลองมหาวงษ์ ฝั่งขาเข้าและขาออก (มุ่งหน้าแยกศรีเทพา)

ขยายระยะเวลาการปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องทาง บนถนนเทพารักษ์ บริเวณคลองมหาวงษ์ ฝั่งขาเข้าและขาออก (มุ่งหน้าแยกศรีเทพา) ระยะทาง 350 เมตร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่...

"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน

เมื่อพูดถึงร้านค้าในโรงเรียน หลายคนคงนึกถึงร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน แต่สำหรับโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร้านสวัสดิการโรงเรียนที่นี่ต่างจากที่อื่น เพราะนำพืชผักสวนครัวที่เป็นผลผลิตจากฝีมือนักเรียนมาจำหน่าย...

เจาะมุมมอง “เมฆ เกรียงไกร” ปรับกลยุทธ์ธุรกิจอีเว้นท์ เปิดบริการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ

สัปดาห์นี้ “เปอร์สเปกทิฟ” (Perspective) จะพาไปพูดคุยกับ คุณเมฆ-เกรียงไกร กาญจนโภคิน ผู้ก่อตั้ง บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) บริษัทครีเอทีฟ อีเว้นท์ยักษ์ใหญ่อันดับ1 ของประเทศ และยังติดอันดับที่ 7 ระดับโลกของนิตยสาร Special...

Related Topics