ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 18, 2019 14:29
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวในปีนี้ของประเทศไทย พบว่า จะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ การเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผา ตอซังข้าว และวัชพืช เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการเผา ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว และไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ รวมถึงดูแลผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนและ ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร โดยคำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ที่ประชาชนจะมารับมอบเครื่องกันหนาว ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics