กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2019 17:48
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--กฟผ.

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) เกิดจากแนวคิดที่ กฟผ. ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ดำเนินการในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นจิตอาสา ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้นำที่เสียสละและมีจิตสาธารณะ โดย กฟผ. ได้ประกาศเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานค่ายอาสาพัฒนา โครงการนี้มีนักศึกษาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 กลุ่ม ผ่านการคัดเลือก 10 กลุ่ม จาก 10 สถาบัน ได้รับทุนสนับสนุนจาก กฟผ. กลุ่มละไม่เกินหนึ่งแสนบาท

จากนั้น กฟผ. ได้นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 กลุ่มเข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" มาบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัติริย์กับประเทศไทย และโครงการจิตอาสาพระราชทาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรม CSR ปลูกป่า กับ กฟผ. ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562

โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาทั้ง 10 สถาบัน ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจบริบทชุมชนและสภาพภูมิประเทศ และพบปะกับชุมชนเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และดำเนินการออกค่ายอาสาพัฒนา ได้แก่ "โครงการมดอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี "โครงการวิศวะอาสา นำพานวัตกรรม น้อมนำปรัชญา พัฒนาชุมชน" มหาวิทยาลัยนครพนม "โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีเกษตรธรรมชาติ ชุมชนศิริราษฎร์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "โครงการพลิกฟื้น คืนน้ำคืนดิน ทำมาหากินตามวิถีพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี "โครงการครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 8 ตอน บัณฑิตจิตอาสาสานต่อพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "โครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 9 ตอน สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ "โครงการสร้างสรรค์สังคมกับคนหลังเลนส์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "โครงการ zero waste จะบังติกอ" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ "โครงการค่ายจิตอาสา กฟผ. เพื่อน้อง" มหาวิทยาลัยสยาม และ "โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อและหนังสือนิทานจากพี่สู่น้องปฐมวัย" วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

หลังจากที่นักศึกษาทุกกลุ่มลงพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาแล้ว กฟผ. ได้จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศเพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งคัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตัดสินจากการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรางวัลสุดยอดค่ายอาสาพัฒนามี 3 รางวัล ได้แก่ ค่ายดีเลิศ ค่ายดีเยี่ยม และค่ายดีเด่น นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยประเภทค่ายโดดเด่นอีก 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยมีโครงการที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลค่ายดีเลิศ ได้รับเงินรางวัลเงินสดจำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ. ได้แก่ "โครงการวิศวะอาสา นำพานวัตกรรม น้อมนำปรัชญา พัฒนาชุมชน" ณ ชุมชนบ้านนาโดนใหม่ ต.โคกหินแห่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม โดยวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมเครื่องปั่นด้ายประหยัดพลังงาน เตาเผาถ่านไบโอชา เตานึ่งข้าวพลังเทอร์โบ การขยายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้าน

2. รางวัลค่ายดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ. ได้แก่ "โครงการมดอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา" ณ ชุมชนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งคิดค้นและต่อยอดเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยเพิ่มพัดลมเพื่อดูดความชื้นออกจากวัตถุดิบ รวมทั้งติดตั้งแผงโซล่าเซลและเดินสายไฟฟ้าในชุมชนจำนวน 25 ครัวเรือนและโรงเรียน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง

3. รางวัลค่ายดีเด่น ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจาก กฟผ. ได้แก่ "โครงการพลิกฟื้น คืนน้ำคืนดิน ทำมาหากินตามวิถีพอเพียง" ณ บ้านตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้สร้างประตูกั้นน้ำเค็ม ทำแปลงนาสาธิต แปลงเพาะเห็ด และแผนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน

4. รางวัลชมเชย ประเภทค่ายโดดเด่น 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจาก กฟผ. ได้แก่

1. "โครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 9 ตอน สหกรณ์กับเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนบ้านเค็ง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้สร้างโรงผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐาน อ.ย. ซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปรับปรุงภูมิทัศภายในโรงเรียน

2. "โครงการครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 8 ตอน บัณฑิตจิตอาสาสานต่อพระราชปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนบ้านห้วยปิง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน   โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน จัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) จัดทำแปลงปลูกผักอินทรีย์และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

นอกจากนี้ กฟผ. ได้นำนักศึกษาทำกิจกรรม CSR ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณร และผู้นำชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 3 ฝาย ณ เส้นทางที่ 5 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562

"กฟผ. ดำเนินโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคมมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมุ่งส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีภาวะผู้นำ กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ สามารถเป็นอนาคตของชาติที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน ที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 3,000 คน สามารถจัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ ไปแล้วกว่า 150 โครงการ อาทิ การพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การนำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพัฒนาชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนของเยาวชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น นับเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง" นายยงยุทธ ศรีชัย กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

สัมภาษณ์พิเศษน้องเฟรชชี่ ปี 1 เมื่อก้าวสู่รั้วลูกพระจอม และมาพร้อมคำว่า “New Normal”

การเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ ทำให้นิสิตนักศึกษาต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมพิเศษกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางการศึกษาเองก็ต้องขยับและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับคำว่า “New Normal”...

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนพันธมิตร จ.น่าน ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย...

เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์...

วว. จับมือ ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะบุคลากร/ บัณฑิต/ ผู้ประกอบการ ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งทักษะที่มีอยู่เดิม (Re skilling) การเสริมทักษะใหม่ (Up skilling)...

Better Group ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่เยาวชนนครหลวง

Better Group นำโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่เฮ้าส์ จำกัด ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง จัดกิจกรรมในโครงการ “พัฒนาเครือข่าย Eco Green Network” อาทิ การปล่อยพันธุ์ปลา...

Related Topics