เริ่มแล้วเทศกาล สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข ไปกับบริการอาชีวะอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday December 19, 2019 16:02
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีความพยายามอย่างดียิ่ง ในการผลักดันขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา และการปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเกิดประโยชน์ ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา สอดคล้อง กับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการมีงานทำ ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการเข้าสู่โลกของอาชีพไม่ใช่จำกัดแค่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียว การจัดการศึกษายังมีความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น เช่น การเรียนอาชีวศึกษา การเรียนวิชาชีพระยะสั้น การเรียนการสอนวิชาชีพผ่านระบบทางไกล เป็นต้น อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ย้ำให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น การสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมมีมากขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามามีความสำคัญต่อชีวิต มากขึ้น กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ของประเทศอย่างแท้จริง ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และผลงานนักเรียน นักศึกษา จะก้าวไปสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น

การจัดงานสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ "อาชีวะทั่วไทย ร่วมใจส่งความสุข" นี้จัดเป็นธีมรถไฟ ส่งความสุข เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีในการฝึกฝนทักษะ แสดงความสามารถในสาขาที่เรียนมานำสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือการแสดงที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการความคิดของผู้เรียน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ผ่านการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ผู้มาร่วมงาน นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและผู้เรียน ได้ร่วมกันเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และหวังว่าจะได้เห็นกิจกรรมดีๆ ในรูปแบบต่างๆ ต่อไปอีกในอนาคต

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2563" ภายใต้คำขวัญ "ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ซึ่งเป็นโครงการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่ากระทรวงศึกษาธิการมิได้มีภารกิจในการที่จะผลิตกำลังคน ที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ยังผลิตกำลังคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปกับด้านวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ บริการและช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่งให้บริการจุดพักรถ จุดพักคน ระหว่างการเดินทางของประชาชน และการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะที่จะให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารเมื่อยล้า ขับรถไม่ไหว สามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง

ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ.2546 กระทั่ง ปี พ.ศ. 2551 สอศ.และกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันดำเนินงานโดยใช้ชื่อ โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ต่อมาปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โครงการอาชีวะอาสา" จนถึงปัจจุบัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ สอศ.ได้มีความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการ "อาชีวะอาสา" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก และงบประมาณจาก สอศ. บูรณาการตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเพื่อบริการพักรถ ให้บริการตรวจซ่อมรถ พักคน ให้บริการน้ำดื่ม ที่พัก ฯลฯ สำหรับประชาชน ผู้เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ที่ต้องใช้รถในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 259 จุดบริการ โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอยให้บริการ ณ จุดบริการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รวม 7 วัน โดยมีคำขวัญเรื่องความปลอดภัย คือ "ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สอศ.ยังดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก คือ กิจกรรมโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในพื้นที่ 48 จังหวัด ระหว่างวันที่วันที่ 27ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 จำนวน 10 วัน โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา ช่วยผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดดูแลผู้โดยสารให้เดินทางอย่างปลอดภัย


Latest Press Release

โครงการชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 23

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม...

หาดทิพย์ จัดวิ่ง Haadthip Fan Run 2020 เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องสแกนมะเร็งลำไส้ใหญ่ มอบให้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่ (นาหม่อม)

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวิ่ง "Haadthip Fan Run 2020" กิจกรรมส่งท้ายเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ พร้อมด้วยคุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอาวุโส บมจ.หาดทิพย์...

โปรโมชั่นดีๆ 1 ปีมีครั้งเดียว งานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 54

วันที่ 5-8 มีนาคม 2563 นี้ เตรียมพร้อมมาช้อปกันเต็มที่กับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มจัดเต็มถึง ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 54 ที่ไบเทค บางนา บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น ที่เราจัดเตรียมวัตถุดิบชั้นยอด สดใหม่ ส่งตรงจากญี่ปุ่น เสิร์ฟถึงโต๊ะคุณ กับ 2...

พาณิชย์ เปิดตัวโลโก้ใหม่ ครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 100 ปี ภายใต้แนวคิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท และภารกิจ สร้างภาพจำในฐานะผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงฯ จะได้เผยแพร่บทบาท ภารกิจ ตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน...

พันธวณิช สานต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม : Give to Change โลกเปลี่ยน..เพียงเราให้

กลุ่มผู้บริหารบริษัท พันธวณิช จำกัด ได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการ "Pantavanij CSR : Give to Change โลกเปลี่ยน เพียงเราให้" โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 คน ร่วมกันปล่อยปลาฉลามทราย ปูม้า...

Related Topics