กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นหนุนโครงการเกษตรสร้างชาติ สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 50,000 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 6, 2020 09:59
กรุงเทพฯ--6 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลกระทบภัยพิบัติ อุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก ได้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ำจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน เกษตรกรสูญเสียรายได้ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายจัดทำโครงการเกษตรสร้างชาติ ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมทางการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรกรรมของไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทา ความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตร

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความก้าวหน้าของ โครงการเกษตรสร้างชาติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส.เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี นับแต่วันกู้ ไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.68 โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีการดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิด อาทิ โคเนื้อ กระบือ แพะ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ สุกร เป็นต้น โดยส่วนของการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว กรมปศุสัตว์ ดำเนินการประชุมชี้แจงผู้บริหารกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมกับ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีเป้าหมายดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (Kick off ) ทั่วประเทศ โดยในช่วงเดือน มกราคม 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการ Kick off ในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครศรีธรรมราช และพัทลุงเป็นต้น ขณะนี้จังหวัดต่าง ๆ อยู่ในช่วงเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม สำหรับส่วนกลางอยู่ระหว่างการทวนสอบคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกับ

ธ.ก.ส. คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ต่อจากนี้ โดยตามโครงการกำหนดกระบวนงานไว้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1. ประชาสัมพันธ์/ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนชุมชน/แผนธุรกิจ ขั้นตอนที่ 3 สมัครเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อขอสินเชื่อ และขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการโครงการ ซึ่งการดำเนินกระบวนงานในขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 ได้กำหนดไว้ในช่วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2563 และคาดว่าจะสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อและจ่ายสินเชื่อได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน


Latest Press Release

Carrier ประกาศแยกตัวเป็นบริษัทมหาชนอิสระ และเริ่มซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) ประกาศเปิดตัวในฐานะบริษัทมหาชนอิสระ หลังจากดำเนินการแยกตัวออกจากบริษัท United Technologies เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย โดย Carrier...

ก.เกษตรฯ ร่วมส่งอาหารจากใจ ต้านภัยโควิด-19 มอบความห่วงใยแก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังร่วมมอบอาหารในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลผู้สูงวัย บางขุนเทียน ว่า ตามที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เปิดเว็บเพจและคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19 (COVID-19 Fighting By DST)

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางด้านผิวหนังให้แพร่หลายกว้างขวางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้การสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน นี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่...

วาสลีนขอขอบคุณทุกมือที่เสียสละ สู้โควิด-19 เพื่อคนไทย บริจาคเจลล้างมือ 100,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) พร้อมด้วย นางผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และ...

Yellow Pages แหล่งรวมข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ด้วยเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดย www.yellowpages.co.th...

Related Topics