รมช.กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่พร้อมมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีที่ทำกินพร้อมองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 11, 2020 11:08
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบแหล่งน้ำไร่นานอกเขตชลประทาน มอบสารชีวภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่เกษตรกร และเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายมันสำปะหลังตามคุณภาพผลผลิต ปีการผลิต 2562/63 ระหว่างกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กับ ผู้ประกอบการ ณ แปลงเกษตรกร นางเดือนเพ็ญ เสาศิริ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน รวมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) โดยในส่วนของพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินอำเภอเทพสถิต มีเนื้อที่ทั้งหมด 337,855 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว26,078 ราย 30,986 แปลง เนื้อที่ 322,122 ไร่ และในวันนี้จะมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรจำนวน 150 ราย 21 แปลง จำนวน 1,905 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่นั้นยังประสบปัญหาภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พืชผลราคาตกต่ำ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ดอนภูเขา อีกทั้งปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นต้องเริ่มต้นจากการกระจายสิทธิในที่ดินทำกินให้เกษตรกร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาองค์ความรู้ เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายในการผลิต ยกระดับราคาและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องเกษตรกร ทางกระทรวงเกษตรฯจึงมีนโยบายในการมอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก.4-01 เพื่อให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น


Latest Press Release

CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน...

กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร...

ภาพข่าว: ครูพี่แนน บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.จุฬาฯ ส่งแรงใจบุคลากรสู้ COVID-19

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมด้วย นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ...

Related Topics