รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 17, 2020 10:08
กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ว่า เนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประตูระบายน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว พร้อมให้งดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2562 และข้าวนาปรัง ปี 2562/63 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ลดการเพาะเลี้ยงในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้ำปิงแม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีนและในระบบชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และขอความร่วมมือไม่ให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก

"กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการบริหารจัดการน้ำโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯที่เกี่ยวข้องคือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี2562/63 เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ จำนวน 4,316 หน่วย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 0.612 ล้านไร่ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถเก็บกักน้ำได้ 960 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 957 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 186 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19% มีปริมาณน้ำใช้การ 183 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19% และมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำรวม67.74 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 27.37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40% รวมปริมาณน้ำที่สามารถเก็บกักได้ 1,027.74 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 213.37 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 20.76%

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้น ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2563 ประกอบด้วย 4 แผนหลัก คือ 1.แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า(ลดความหนาแน่นของ หมอกควันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ 2.แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ (บรรเทาและลดความเสียหายจากการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่การเกษตร) 3.แผนการป้องกัน และแก้ไขภัยแล้ง (สร้างความชุ่มชิ้นให้กับพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรม และ4.แผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ (เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆทั่วประเทศเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง)โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค


Latest Press Release

CAT สนับสนุนอาคารที่พักรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาภรณ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เปิดเผยว่า ด้วยความผูกพันของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีมาอย่างยาวนาน เนื่องในยามวิกฤติสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

สอศ. ส่งมอบ “แมส-อาชีวะ” ให้ 5 โรงพยาบาลวันนี้ และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ของประเทศไทย ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องระดมกำลังกันให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ แก่ประชาชน...

กทม.แนะรักษาระยะห่างส่วนบุคคลทุกสถานที่ – แนวทางฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร...

ภาพข่าว: ครูพี่แนน บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.จุฬาฯ ส่งแรงใจบุคลากรสู้ COVID-19

ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมด้วย นายอภิธา วัลลภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...

กรมกิจการเด็กฯ เผยแพร่เพลง “คิดดี ทำดี” ในสถานรองรับทั่วประเทศ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเพลง “คิดดี ทำดี” ที่ประพันธ์โดย จิรพรรณ อังศวานนท์ สำหรับใช้ในการประกวดร้องเพลง ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” สู่สถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กฯ 30 แห่งทั่วประเทศ...

Related Topics