ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ลงนาม MOU ร่วมกับคีนัน เดินหน้าพัฒนาครูให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพลังขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 21, 2020 13:28
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทยภายใต้โครงการ "โครงการพัฒนาวิชาชีพครู" (Teacher Professional Development) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เกิดกับครูผู้สอนและนักเรียน ผ่านการนำหลักสูตรของคีนันไปปรับใช้ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพในระดับสากล ด้วยการฝึกอบรมครูให้มีเทคนิควิธีการจัดการการเรียนรู้ สามารถใช้สื่อการเรียนรู้เป็น และยังได้รับการติดตามผลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูไทยสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาต่อไป

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย คุณชินจิ นาคาโนะ ประธานกรรมการบริหาร(กลาง) คุณโซ มัทซึโอกะ รองประธานบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณอนันต์ ลีฬหาทร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2 (ซ้ายสุด) ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย นำโดย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ (ที่ 2จากขวา) และ คุณ จอห์น ฎะซิลวา ผู้อำนวยการฝ่ายภาคีสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ขวาสุด) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "โครงการพัฒนาวิชาชีพครู" (Teacher Professional Development) ณ สำนักงาน บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

คุณ อนันต์ ลีฬหาทร กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า "กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรระดับโลกที่สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินธุรกิจ 100 ปี บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "100SEED" เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในแต่ละประเทศที่สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่อย่างยั่งยืน เรามุ่งหวังให้คนในสังคมได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และช่วยให้โรงเรียนในชุมชนได้รับวัสดุการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กไทยให้มีประสิทธิภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่อยากเติบโตไปพร้อมกันกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน"

ด้าน คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า "มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียถือเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดทำโครงการด้านการศึกษาในประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังเพื่อสร้างแรงดลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียน สร้างครูผู้เชี่ยวชาญ และสร้างผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้มแข็ง โดยหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนของคีนันได้รับการออกแบบจากหลักสูตรชั้นนำในระดับสากล และปรับใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การเรียนมีความสนุกสนาน และตรงตามความเป็นจริงกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

"โครงการพัฒนาวิชาชีพครู" (Teacher Professional Development) ถือเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการกระบวนการเรียนการสอนนักเรียนในห้องเรียน"

"สำหรับรูปแบบโครงการฯ มีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นจัดฝึกอบรมให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 30 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสของภาครัฐในจังหวัดอ่างทอง สำหรับเนื้อหาหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 1. การตั้งคำถามสู่การเรียนวิทย์ (Inquiry-based Science) 2.หลักสูตรแอคทีฟแมธ (Active Math) และ 3. การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ (Enhance-Project-based Learning) นอกจากนี้ ในขั้นตอนหลังการฝึกอบรม โครงการฯ ยังได้จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) เพื่อให้ครูที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการติดตามผลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงวิชาการอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ในขั้นตอนสุดท้าย โครงการฯ จะจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเหล่านี้มีองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างยั่งยืน"

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียมีความหวังที่อยากเห็น "โครงการพัฒนาวิชาชีพครู" ได้ใช้หลักสูตรของคีนันมาช่วยยกระดับการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 บุคลากรด้านการศึกษาของคีนันต่างก็ผ่านการทำงานทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อที่ว่า คีนันจะสามารถช่วยยกระดับครูไทยให้มีศักยภาพและนำพาเยาวชนนักเรียนที่ยากไร้หรือขาดแคลน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้กับเด็กไทยเหล่านี้ พร้อมก้าวเดินเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต" คุณปิยะบุตร กล่าวปิดท้าย


Latest Press Release

กระทรวงเกษตรฯ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ผุดโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผนึกพาณิชย์ และผู้ให้บริการขนส่งภาคเอกชน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกหารณ์การระบาดของโรค COVID-19...

เติมความสุขในวันทำงานหรือพักผ่อน ด้วยบริการส่งอาหารชั้นเลิศถึงบ้านคุณ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในทุกมื้ออาหารให้คุณ ด้วยบริการสั่งและมารับเอง หรือจัดส่งเมนูรสเลิศที่คุณชื่นชอบ จาก โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ถึงบ้านคุณ มีทั้งอาหารอิตาเลียน จากห้องอาหารรางวัลการันตีมากมาย อย่างห้องอาหารบิสก็อตติ อาหารไทย...

ออมอย่างฉลาด “เก้า จิรายุ” ชวนเยาวชน ร่วมกิจกรรมประกวดสตอรี่บอร์ดโฆษณา

เป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ทำงานขยันเมคมั่นนี่ตั้งแต่เด็ก สำหรับ เก้า-จิรายุ ละอองมณี ล่าสุดได้รับเชิญเป็นกรรมการพิเศษในกิจกรรม Umay+ MONEY FITNESS SEASON 2 ประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” โดย...

วศ.อว. คุมเข้มความสะอาดปลอดภัยร้านค้าสวัสดิการ ต้านโควิด-19

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความห่วงใยต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมีมาตรการให้คัดกรองผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ SME...

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมใจทำหน้ากาก Face Shields 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Related Topics