SACICT สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง จัดงาน นานาศิลปาชีพ@SACICT ตลอดปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday February 24, 2020 16:04
กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงาน "นานาศิลปาชีพ @SACICT" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้ในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่องานศิลปาชีพ เริ่มครั้งแรก "ผ้าชาวเขา" 21 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2563 ที่ SACICT

นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้เป็นมรดกของปวงชนชาวไทยสืบไป SACICT ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา SACICT ได้จัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามขึ้นเป็นครั้งที่ 11 และถือได้ว่าประสบความสำเร็จเกินจากที่คาดไว้ ทั้งในเรื่องของยอดผู้เข้าชมงาน ซึ่งตลอดการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า 54 ล้านบาท ทำให้รู้ว่างานศิลปหัตถกรรมไทยยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับในผู้ซื้ออยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดการซื้องานหัตถศิลป์อย่างต่อเนื่อง SACICT จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นตลอด ปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในชื่องาน "นานาศิลปาชีพ@SACICT" ณ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โดยครั้งแรกขึ้นภายใต้แนวคิด "จากชาวเขา สู่ชาวเรา" โดยจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาจากชาวไทยภูเขา จำนวน 6 ชนเผ่า โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้แก่ ลีซอ กะเหรี่ยง เมี่ยนหรือเย้า ม้ง อาข่า และมูเซอ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าปักและผ้าฝ้าย ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 3 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานและงานแกะสลักไม้ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563

ความสวยสดงดงาม ตระการตา ของผ้าปักชาวเขา หรือ ผ้าชาวเขา เป็นงานฝีมือที่สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยทักษะอันชำนาญของสตรีชาวไทยภูเขา ต้องอาศัยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา การฝึกฝน เรียนรู้ และถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต่อกันมาหลายร้อยปี จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน

สีสันที่ปรากฎบนผืนผ้า ทั้งรูปแบบของการปัก การเย็บ และการตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ ที่แตกต่างกันไป นอกจากจะแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติพันธุ์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความงดงาม ละเอียดอ่อน ประณีต รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบลวดลายลักษณะต่างๆ ที่มีการผสมผสานกัน ระหว่างลวดลายโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และลวดลายที่เกิดจากการประยุกต์ และพัฒนาลวดลายตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างมีสุนทรีย์ ลักษณะผ้าชาวเขา หรือลวดลายผ้าปักชาวเขาจึงถือเป็น เอกลักษณ์ และศิลปะแห่งลวดลายที่ปรากฎขึ้นบนผืนผ้าชาวเขา ของชาวไทยภูเขา คือ ตำนานแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ละชาติพันธุ์ ที่มีการสั่งสม สืบทอดต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่อดีต ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ของแต่ละชนเผ่าได้อย่างชัดเจน การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าของกลุ่มชาวไทยภูเขา มักมีที่มาจากการสังเกต เลียนแบบ หรือจินตนาการขึ้น จากธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งผืนผ้าหนึ่งผืนอาจประกอบไปด้วยลวดลายหลายๆ ลวดลาย ที่แตกต่างกัน สร้างความงดงาม ตระการตา ให้แก่ผู้พบเห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์

รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง ทักษะ ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และความงดงามแห่งศิลปะลวดลาย บนผืนผ้า เอกลักษณ์ลวดลาย หรือลวดลายเชิงสัญลักษณ์ ที่ปรากฎบนผืนผ้านั้น สามารถที่จะจำแนกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้ คือ องค์ความรู้ อันล้าค่าที่ควรอนุกรักษ์ และเผยแพร่ สู่สาธารณชน และคนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ และหวังว่างาน "นานา ศิลปาชีพ@SACICT" ที่จัดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง จะเป็นส่วนช่วยสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชาวบ้านและชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งคาดการณ์ยอดจำหน่ายในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ และงานศิลปหัตถกรรมไทยอื่นๆ จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

SACICT จึงขอเชิญชวนประชาชนและกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มนักศึกษา นักออกแบบ หันมาส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในงาน "นานาศิลปาชีพ@SACICT" ทั้ง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาจากชาวไทยภูเขา ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าปักและผ้าฝ้าย ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 3 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จักสานและงานแกะสลักไม้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : SACICT หรือ Call Center 1289


Latest Press Release

เซลฟี่ติดแฮชแท็ก THECAT DATA รับอะแดปเตอร์ฟรี

บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมากว่า 30 ปี ภายใต้แบรนด์ ดาต้า ( DATA ) “ เชื่อในสิ่งที่ดีที่สุด ” เชิญร่วมกิจกรรมถ่ายรูป เซลฟี่ พร้อมติดแฮชแท็ก #THECATDATA ที่บูธ DATA TRUSTED POWER ในงานบ้านและสวนแฟร์ “...

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗...

เน็ตฟลิกซ์ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสุดอบอุ่น ส่งคอลเล็คชั่น “สุขสันต์วันแม่” รวบรวมภาพยนตร์-ซีรีส์เล่าเรื่องหลากอารมณ์ของ “แม่” 100 เรื่องทั่วโลก

เน็ตฟลิกซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันแม่ 12 สิงหาคมนี้ ผ่านเรื่องราวในทุกเฉดอารมณ์ของ “ความเป็นแม่” ด้วยคอลเล็คชั่น “สุขสันต์วันแม่” (Happy Mother’s Day) ที่รวบรวมภาพยนตร์และซีรีส์ 100...

เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นในพลังของผู้หญิง จัดแคมเปญ “WOMEN” YOU ARE AMAZING พื่อผู้หญิงและงานวันแม่ ตลอดสิงหาคมนี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ร่วมส่งเสริมพลังของผู้หญิงกับบทบาทที่หลากหลายและท้าทายทางสังคม จัดแคมเปญ “WOMEN” YOU ARE AMAZING เพราะผู้หญิงทุกคนมีความมหัศจรรย์ในแบบของตัวเอง ฉลองความเป็นผู้หญิง...

รมช.ธรรมนัส ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา สานต่องานในพระราชดำริ เพื่ออนุรักษณ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท...

Related Topics