ราชภัฏโคราช ที่ปรึกษาการขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 3, 2020 09:26
กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้จัดกิจกรรมการส่งมอบแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งมอบแผนปฏิบัติการฯ ให้กับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำไปบูรณาการการทางานร่วมกัน โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวขอบคุณที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผน และกล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคการศึกษาต่อการขับเคลื่อนแผน

กิจกรรมการส่งมอบแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่นและสร้างสรรค์สังคม ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาในการทบทวนแผน จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562-มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทสรรพกำลังของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาวางแผนและดำเนินงาน ซึ่งการทบทวนแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนนี้ ได้ให้ความสำคัญกับภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งระดับนโยบายและผู้บริหาร ภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ซึ่งจะเป็นภาคีสำคัญที่จะเป็นพลังและกลไกสำคัญ ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง และมุ่งหวังให้แผนนี้มีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี แผนแม่บทการพัฒนา 23 ประเด็น และแผนการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็นแผนที่สอดคล้องกับความต้องการและตรงกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง


Latest Press Release

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย รวมใจทำหน้ากาก Face Shields 2,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

มทร.พระนคร เปิดคอร์สออนไลน์ สอนฟุตฟิตฟอไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.ภาษาอังกฤษ “English Talk”...

ภาพข่าว: เมดิไนซ์ บริจาคเจลแอลกอฮอล์แก่ รพ.ธรรมศาสตร์

บริษัท นิวทรีเร,เคจีเอส ไบโอเทค และ อินโนอินกรีเดียนส์ นำโดย คุณวรรณี วอง และ คุณโจเซฟ วอง ผู้บริหารของบริษัท เข้าบริจาคเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์...

ELMA 2020 ยกระดับ “โลจิสติกส์ไทย” สู่เวทีโลก ครั้งที่ 14 พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award 2020 หรือ ELMA 2020...

กรมธนารักษ์ร่วมส่งกำลังใจต้านภายโควิด จัดบริการอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

กรมธนารักษ์จัดบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์...

Related Topics